2016-01-09 06:00

2016-01-09 06:00

Kommunen går emot Sveaskogs planer

KARLSKOGA: Är beredd att köpa in skogen ihop med Länsstyrelsen och skapa ett naturreservat

Karlskoga kommun säger att om det inte går att hitta en rimlig kompromiss med Sveaskog, så kommer de driva frågan att skapa naturreservatsskydd av Fuxboudden.

Fuxboudden tillhör, tillsammans med Rävåsen och Lunedet, ett av kommunens mest uppskattade och välbesökta friluftslivs- och upplevelseområden. Liv Hellquist, kommunbiolog och avdelningschef för Mark och planering inom Karlskoga kommun, berättar att kommunen är beredd att gå långt i frågan om Fuxboudden.

Stort ansvar

– Karlskoga kommun känner ett stort ansvar att tillsammans med det ideella friluftslivet och naturvården agera i denna fråga.

Deras förhoppning är att tillsammans med tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt med markägaren Sveaskog hitta en lösning som innebär att Fuxbouddens skogsmark inte enbart värderas för sitt marknadsvärde i timmer utan kan räddas kvar för sina sociala och biologiska värden.

– Skulle det inte gå att hitta en rimlig kompromiss med Sveaskog, så är det kommunens intention att med hjälp av Länsstyrelsen driva vidare frågan att skapa naturreservatsskydd av Fuxboudden.

Tanken är att Länsstyrelsen går in med hälften av summan och Karlskoga kommun med den andra hälften.

– I fall det går så långt är tanken att vi köper loss den delen av skogen Sveaskog planerar att fälla. De andra två tredjedelarna köper vi inte för de ska företaget spara.

Stora naturvärden

Planerna är att Länsstyrelsen ska se vilka naturvärden som finns i området och även vilket stort friluftsliv som finns där.

– Under vinterhalvåret är Djerfstugan öppen under helger som våffelstuga med stort antal besökare. Samtliga skolor i Karlskoga kommun besöker Djerfstugan minst en gång per år för friluftslivsaktiviteter, naturupplevelser och naturpedagogik.

Där finns barmarksbanor för orientering och löpning samt skidspår. Där finns möjligheter för bad och kanot, och bastu och långfärdsskridskor under vintersäsongen.

160 år gamla

– Det som gör Fuxboudden ekologiskt speciell är att den har mycket högt värde för naturvården. Skogen består till stor del av äldre skog, framförallt finns det i området gott om gammal tall med en uppskattad ålder på minst 160 år.

Det finns gott om gamla träd, hålträd av tall, ett gynnsamt mikroklimat i och med närheten till Våtsjön och de stora förekomsterna av stenblock och fuktsvackor.

Gjort en utvärdering

– Under sommaren 2015 utförde Karlskoga Naturskyddsförening en grundlig naturvärdesinventering av Fuxbouddens skogsområden.

Inventeringen utmynnade i upptäckten av ett stort antal skyddsvärda och hotade kärlväxter, mossor, svampar och lavar. Påträffade naturvärdesarter i kombination med de speciella naturförhållandena resulterar i skogsbestånd som är av nyckelbiotops- eller naturvärdesobjektsklass.

– Flera av de arter som påträffats tål inte skogsavverkning över huvudtaget. Så exempelvis den fridlysta och rödlistade floraväktararten knärot som är ytterst känslig för förändring av markens hydrologiska förutsättningar.

Största populationen

– Knärot har på Fuxboudden en av sina största populationer i Karlskoga kommun, säger Liv Hellquist.

Sveaskog är förvaltare av den statliga skogen. Karlskoga kommun anser att ägaren, staten har en klart uttalad målsättning att hänsyn skall tas till påträffade naturvärden och till friluftslivs- och upplevelsevärden. Sveaskog borde visa detta genom en större hänsyn än vad som nu förefaller planerats för.

Fuxboudden tillhör, tillsammans med Rävåsen och Lunedet, ett av kommunens mest uppskattade och välbesökta friluftslivs- och upplevelseområden. Liv Hellquist, kommunbiolog och avdelningschef för Mark och planering inom Karlskoga kommun, berättar att kommunen är beredd att gå långt i frågan om Fuxboudden.

Stort ansvar

– Karlskoga kommun känner ett stort ansvar att tillsammans med det ideella friluftslivet och naturvården agera i denna fråga.

Deras förhoppning är att tillsammans med tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt med markägaren Sveaskog hitta en lösning som innebär att Fuxbouddens skogsmark inte enbart värderas för sitt marknadsvärde i timmer utan kan räddas kvar för sina sociala och biologiska värden.

– Skulle det inte gå att hitta en rimlig kompromiss med Sveaskog, så är det kommunens intention att med hjälp av Länsstyrelsen driva vidare frågan att skapa naturreservatsskydd av Fuxboudden.

Tanken är att Länsstyrelsen går in med hälften av summan och Karlskoga kommun med den andra hälften.

– I fall det går så långt är tanken att vi köper loss den delen av skogen Sveaskog planerar att fälla. De andra två tredjedelarna köper vi inte för de ska företaget spara.

Stora naturvärden

Planerna är att Länsstyrelsen ska se vilka naturvärden som finns i området och även vilket stort friluftsliv som finns där.

– Under vinterhalvåret är Djerfstugan öppen under helger som våffelstuga med stort antal besökare. Samtliga skolor i Karlskoga kommun besöker Djerfstugan minst en gång per år för friluftslivsaktiviteter, naturupplevelser och naturpedagogik.

Där finns barmarksbanor för orientering och löpning samt skidspår. Där finns möjligheter för bad och kanot, och bastu och långfärdsskridskor under vintersäsongen.

160 år gamla

– Det som gör Fuxboudden ekologiskt speciell är att den har mycket högt värde för naturvården. Skogen består till stor del av äldre skog, framförallt finns det i området gott om gammal tall med en uppskattad ålder på minst 160 år.

Det finns gott om gamla träd, hålträd av tall, ett gynnsamt mikroklimat i och med närheten till Våtsjön och de stora förekomsterna av stenblock och fuktsvackor.

Gjort en utvärdering

– Under sommaren 2015 utförde Karlskoga Naturskyddsförening en grundlig naturvärdesinventering av Fuxbouddens skogsområden.

Inventeringen utmynnade i upptäckten av ett stort antal skyddsvärda och hotade kärlväxter, mossor, svampar och lavar. Påträffade naturvärdesarter i kombination med de speciella naturförhållandena resulterar i skogsbestånd som är av nyckelbiotops- eller naturvärdesobjektsklass.

– Flera av de arter som påträffats tål inte skogsavverkning över huvudtaget. Så exempelvis den fridlysta och rödlistade floraväktararten knärot som är ytterst känslig för förändring av markens hydrologiska förutsättningar.

Största populationen

– Knärot har på Fuxboudden en av sina största populationer i Karlskoga kommun, säger Liv Hellquist.

Sveaskog är förvaltare av den statliga skogen. Karlskoga kommun anser att ägaren, staten har en klart uttalad målsättning att hänsyn skall tas till påträffade naturvärden och till friluftslivs- och upplevelsevärden. Sveaskog borde visa detta genom en större hänsyn än vad som nu förefaller planerats för.

  • Anders Persson