2016-01-01 15:26

2016-01-01 15:26

Finns brister även om allt väsentligt är positivt

DEGERFORS: Revisorerna vill ha svar från bygg- och miljönämnden senast 18 mars

Revisorerna i Degerfors kommun har låtit PwC granska hanteringen av bygganmälningar. PwC fann att bygg- och miljönämndens operativa verksamhet i allt väsentligt är positiv men att det också finns brister.

Revisorerna konstaterar att bristerna framför allt berör nämndens styrning, avsaknad av rutinbeskrivningar och den interna kontrollen och fortsätter:

– Vår sammanfattande bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att bygg- och miljönämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig hantering av bygglovsärenden med inriktning på bygganmälningar.

Skrivelsen är undertecknad av Annica Blomgren, ordförande, och Barbro Vindahl, vice ordförande.

Revisorerna vill att nämnden tar fram tydliga rutinbeskrivningar kopplade till de handläggningsprocesser som ingår i nämndens verksamhet.

Revisorerna anser också att nämnden behöver ta fram en internkontrollplan i enlighet med direktiven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Revisions- och konsultföretaget PwC slår ned på just detta, att bygg- och miljönämnden inte antagit någon internkontrollplan för 2015 ”vilket inte är tillfredsställande”.

Revisorerna i Degerfors kommun behandlade PwC:s revisionsrapport i början av december och beslutade då att överlämna rapporten till bygg- och miljönämnden med begäran om svar senast 18 mars. Då vill revisorerna veta vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de brister som upptäcktes vid granskningen.

Det bör också noteras att PwC bedömer att handläggningen sker med hög medvetenhet om lagkrav och bestämmelser i byggförordningen och att handläggningstiden i stort uppfyller lagens krav på tio veckor.

PwC noterar också att miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har god tillgänglighet vid E-post vilket visas av att 100 procent får svar inom ett dygn. Men snittet är bättre än så, eller svar efter tre timmar.

Det är däremot sämre tillgänglighet via telefon där 67 procent får kontakt när de ringer. Å andra sidan visar intervjusvaren att 100 procent av dem som ringer är nöjda med kvaliteten på informationen men PwC anser trots allt att tillgängligheten via telefon behöver förbättras.

Revisorerna konstaterar att bristerna framför allt berör nämndens styrning, avsaknad av rutinbeskrivningar och den interna kontrollen och fortsätter:

– Vår sammanfattande bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att bygg- och miljönämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig hantering av bygglovsärenden med inriktning på bygganmälningar.

Skrivelsen är undertecknad av Annica Blomgren, ordförande, och Barbro Vindahl, vice ordförande.

Revisorerna vill att nämnden tar fram tydliga rutinbeskrivningar kopplade till de handläggningsprocesser som ingår i nämndens verksamhet.

Revisorerna anser också att nämnden behöver ta fram en internkontrollplan i enlighet med direktiven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Revisions- och konsultföretaget PwC slår ned på just detta, att bygg- och miljönämnden inte antagit någon internkontrollplan för 2015 ”vilket inte är tillfredsställande”.

Revisorerna i Degerfors kommun behandlade PwC:s revisionsrapport i början av december och beslutade då att överlämna rapporten till bygg- och miljönämnden med begäran om svar senast 18 mars. Då vill revisorerna veta vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de brister som upptäcktes vid granskningen.

Det bör också noteras att PwC bedömer att handläggningen sker med hög medvetenhet om lagkrav och bestämmelser i byggförordningen och att handläggningstiden i stort uppfyller lagens krav på tio veckor.

PwC noterar också att miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har god tillgänglighet vid E-post vilket visas av att 100 procent får svar inom ett dygn. Men snittet är bättre än så, eller svar efter tre timmar.

Det är däremot sämre tillgänglighet via telefon där 67 procent får kontakt när de ringer. Å andra sidan visar intervjusvaren att 100 procent av dem som ringer är nöjda med kvaliteten på informationen men PwC anser trots allt att tillgängligheten via telefon behöver förbättras.