2015-12-10 17:29

2015-12-10 17:30

Rangordnade miljöåtgärder

DEGERFORS: Bygg- och miljönämnden diskuterade miljömålen

Bygg- och miljönämnden har kommit fram till en prioriteringsordning i åtgärdsprogrammet för länets miljömål, som nu är ute på remiss.

Örebro län har 14 regionala miljökvalitetsmål som grundas på de nationella miljökvalitetsmålen. En rad aktörer i länet samverkar i ett åtgärdsprogram; länsstyrelsen, kommunerna, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och föreningar.

Målen har för att effektivisera miljöarbetet utmynnat i sex fokusområden som av Degerfors bygg- och miljönämnd nu rangordnats, enligt önskemål från länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadschef Mårten Persson hade i en tjänsteskrivelse spaltat upp åtgärdsförslagen i den ordning han finner dem mest angelägna. Nämnden kunde instämma och till det också lägga till andra saker.

– Vi lade till det här med giftfri skolgång, så långt det går i allt vad du kan tänka dig i skolan. Det är rätt mycket i vår dagliga miljö som innehåller olika gifter, vilket är lite läskigt. Vi tror det är bra om man kan hitta varianter så att barn åtminstone får växa upp och på de ställen de måste vara utsättas för så lite gifter som möjligt, säger nämndordförande Torbjörn Holm (v).

Välgrundade

Nämnden finner fokusområdena välgrundade och rangordnade dem enligt följande:

På delad förstaplats placerades upphandling, grön infrastruktur och energi- och klimatprogram inklusive klimatanpassning.

På andraplats sätter man vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, utveckla och samverka kring arbetet med strategisk planering samt åtgärder för att påverka vårt konsumtionsmönster och rörliga livsstil.

På tredje plats placerade man kemikalieplaner.

I yttrandet tar man också upp att det av resursskäl för små kommuner kan bli svårt att delta i de arbetsgrupper som föreslås.

Örebro län har 14 regionala miljökvalitetsmål som grundas på de nationella miljökvalitetsmålen. En rad aktörer i länet samverkar i ett åtgärdsprogram; länsstyrelsen, kommunerna, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och föreningar.

Målen har för att effektivisera miljöarbetet utmynnat i sex fokusområden som av Degerfors bygg- och miljönämnd nu rangordnats, enligt önskemål från länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadschef Mårten Persson hade i en tjänsteskrivelse spaltat upp åtgärdsförslagen i den ordning han finner dem mest angelägna. Nämnden kunde instämma och till det också lägga till andra saker.

– Vi lade till det här med giftfri skolgång, så långt det går i allt vad du kan tänka dig i skolan. Det är rätt mycket i vår dagliga miljö som innehåller olika gifter, vilket är lite läskigt. Vi tror det är bra om man kan hitta varianter så att barn åtminstone får växa upp och på de ställen de måste vara utsättas för så lite gifter som möjligt, säger nämndordförande Torbjörn Holm (v).

Välgrundade

Nämnden finner fokusområdena välgrundade och rangordnade dem enligt följande:

På delad förstaplats placerades upphandling, grön infrastruktur och energi- och klimatprogram inklusive klimatanpassning.

På andraplats sätter man vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, utveckla och samverka kring arbetet med strategisk planering samt åtgärder för att påverka vårt konsumtionsmönster och rörliga livsstil.

På tredje plats placerade man kemikalieplaner.

I yttrandet tar man också upp att det av resursskäl för små kommuner kan bli svårt att delta i de arbetsgrupper som föreslås.