2015-11-28 06:00

2015-11-28 11:59

Flera skolor får skarp kritik

KARLSKOGA/DEGERFORS: Brister i rapportering av missförhållanden

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot situationen vid såväl Möckelngymnasiet som gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen i Karlskoga och Degerfors. Kritiken gäller bland annat brister i politisk ledning och kontroll av kvalitet, men även att det inte görs tillräckligt för att förhindra kränkande behandling inom skolans område.

Det brister bland annat i rapporteringen om missförhållanden och den kritik som inspektionen levererar efter höstens tillsyn är så allvarlig att man nu utfärdar ett föreläggande till samtliga tre utbildningsenheter. Det innebär krav på att åtgärder sätts in för att komma tillrätta med problemen med redovisning i slutet av februari nästa år.

Kränkningar

Brist på handlingskraft när det gäller elever på Möckelngymnasiet som utsätts för mobbning är en del av kritiken. Var fjärde elev uppger att de någon gång under läsåret varit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller mobbning. Det visar en tidigare genomförd undersökning som skolinspektionen nu refererar till. Och av en genomförd enkät i gymnasiesärskolan framgår det att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan, men att ändå en femtedel av dem varit utsatta för trakasserier, kränkande eller diskriminerande behandling.

Av skollagen framgår det att rektor som får kännedom om att en elev utsatts för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Trots detta har endast ett rektorsområde av fyra anmält mobbning eller annan kränkande behandling. Här brister det i arbetet med att anmäla missförhållanden, konstaterar Skolinspektionen.

Tolkning

Som förklaring till få anmälningar har angetts att rektor gör en tolkning först om det är en kränkning eller inte. Någon sådan värdering av en händelse ska dock inte göras innan den anmäls till huvudmannen, enligt inspektionen.

När det gäller verksamheten och kvaliteten på utbildningen i stort menar inspektionen att politikerna i Degerfors och Karlskoga måste stärka sin ledning och styrning av kvalitetsarbetet. Skolinspektionen menar att ansvariga politiker i gymnasienämnden inte styr och leder arbetet tillräckligt bra.

Av de intervjuer som gjorts med förvaltning och nämnd framgår att det saknas former för hur nämnden ska få tillräcklig information och därmed rätt underlag för analys och planering av verksamheten. En anmärkning gäller brister i tillgång på personal med sådan kompetens att man kan tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

Elevhälsan

Ytterligare kritik riktas mot elevhälsans arbete. Den är ”i alltför ringa omfattning inriktad mot ett förebyggande och hälsofrämjande arbete”. När det gäller vuxenutbildningen så finns specificerad kritik mot brist på kontinuitet i undervisningen. Eftersom den genomförs terminsvis saknar eleverna tillgång till utbildningen under cirka elva veckor varje år. Det stadgas dock att vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

Gymnasienämnden planerar att svara på kritiken och hur den ska hanteras vid en presskonferens på onsdag i nästa vecka.

Det brister bland annat i rapporteringen om missförhållanden och den kritik som inspektionen levererar efter höstens tillsyn är så allvarlig att man nu utfärdar ett föreläggande till samtliga tre utbildningsenheter. Det innebär krav på att åtgärder sätts in för att komma tillrätta med problemen med redovisning i slutet av februari nästa år.

Kränkningar

Brist på handlingskraft när det gäller elever på Möckelngymnasiet som utsätts för mobbning är en del av kritiken. Var fjärde elev uppger att de någon gång under läsåret varit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller mobbning. Det visar en tidigare genomförd undersökning som skolinspektionen nu refererar till. Och av en genomförd enkät i gymnasiesärskolan framgår det att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan, men att ändå en femtedel av dem varit utsatta för trakasserier, kränkande eller diskriminerande behandling.

Av skollagen framgår det att rektor som får kännedom om att en elev utsatts för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Trots detta har endast ett rektorsområde av fyra anmält mobbning eller annan kränkande behandling. Här brister det i arbetet med att anmäla missförhållanden, konstaterar Skolinspektionen.

Tolkning

Som förklaring till få anmälningar har angetts att rektor gör en tolkning först om det är en kränkning eller inte. Någon sådan värdering av en händelse ska dock inte göras innan den anmäls till huvudmannen, enligt inspektionen.

När det gäller verksamheten och kvaliteten på utbildningen i stort menar inspektionen att politikerna i Degerfors och Karlskoga måste stärka sin ledning och styrning av kvalitetsarbetet. Skolinspektionen menar att ansvariga politiker i gymnasienämnden inte styr och leder arbetet tillräckligt bra.

Av de intervjuer som gjorts med förvaltning och nämnd framgår att det saknas former för hur nämnden ska få tillräcklig information och därmed rätt underlag för analys och planering av verksamheten. En anmärkning gäller brister i tillgång på personal med sådan kompetens att man kan tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

Elevhälsan

Ytterligare kritik riktas mot elevhälsans arbete. Den är ”i alltför ringa omfattning inriktad mot ett förebyggande och hälsofrämjande arbete”. När det gäller vuxenutbildningen så finns specificerad kritik mot brist på kontinuitet i undervisningen. Eftersom den genomförs terminsvis saknar eleverna tillgång till utbildningen under cirka elva veckor varje år. Det stadgas dock att vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

Gymnasienämnden planerar att svara på kritiken och hur den ska hanteras vid en presskonferens på onsdag i nästa vecka.