2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Brister i mottagandet i skola

KARLSKOGA: Skolinspektionen kräver åtgärder i Karlskoga kommuns grundsärskola

Skolinspektionen påtalar flera brister i mottagande i Karlskoga kommuns grundsärskola som ska vara åtgärdade senast i februari 2016.

Skolinspektionens tillsyn av grundsärskolan i Karlskoga har ägt rum under hösten. I ett beslut daterat 2 november 2015 pekar Skolinspektionen på två brister i samband med mottagandet av nya elever som kommunen måste åtgärda.

Saknade medgivande

Beslut om mottagande i grundsärskolan har inte i alltid föregåtts av medgivande från vårdnadshavarna till att barnet tas emot i grundsärskolan.

Det finns fall där det inför mottagandet i grundsärskolan saknades komplett utredning med pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Myndighetsutövning

Skolinspektionen påminner kommunen om att beslut om mottagande i grundsärskolan är myndighetsutövning mot enskild och att det är ett särskilt ingripande beslut för den som berörs. Det är därför viktigt att alla beslut fattas enligt de krav som finns i lagstiftningen.

Bättre kvalitet

Karlskoga kommun måste även förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskolan och hitta system för att följa upp måluppfyllelsen och förbättra verksamheten, även om elevgruppen i Karlskoga är för liten för att genomföra statistiska analyser.

Kommunen ska redovisa åtgärder för mottagandet senast 3 februari 2016 medan bristerna i kvalitetsarbetet ska vara avhjälpta redan 14 januari nästa år.

Skolinspektionens tillsyn av grundsärskolan i Karlskoga har ägt rum under hösten. I ett beslut daterat 2 november 2015 pekar Skolinspektionen på två brister i samband med mottagandet av nya elever som kommunen måste åtgärda.

Saknade medgivande

Beslut om mottagande i grundsärskolan har inte i alltid föregåtts av medgivande från vårdnadshavarna till att barnet tas emot i grundsärskolan.

Det finns fall där det inför mottagandet i grundsärskolan saknades komplett utredning med pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Myndighetsutövning

Skolinspektionen påminner kommunen om att beslut om mottagande i grundsärskolan är myndighetsutövning mot enskild och att det är ett särskilt ingripande beslut för den som berörs. Det är därför viktigt att alla beslut fattas enligt de krav som finns i lagstiftningen.

Bättre kvalitet

Karlskoga kommun måste även förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskolan och hitta system för att följa upp måluppfyllelsen och förbättra verksamheten, även om elevgruppen i Karlskoga är för liten för att genomföra statistiska analyser.

Kommunen ska redovisa åtgärder för mottagandet senast 3 februari 2016 medan bristerna i kvalitetsarbetet ska vara avhjälpta redan 14 januari nästa år.