2015-10-12 06:00

2015-10-12 06:00

Ser positivt på granskningen

Kommunen lutar sig på tidigare bedömningar när nya beslut om skolskjuts ska fattas. Trafiksäkerheten för elever som bor i utkanterna av staden kan dock vara problematisk.

Hans Åfeldt, intendent på utbildningskontoret och skolskjutsansvarig, hänvisar till skollagen när det gäller regler för skolskjuts såsom avstånd till skolan, trafikförhållanden, funktionshinder och andra särskilda skäl. Den aktuella skolvägen är kortare än fem kilometer och uppfyller därmed inte avståndskravet på skolskjuts.

När det gäller den överklagade bedömningen av trafikförhållandena, förklarar Åfeldt att kommunen utgått från en tidigare dom från förvaltningsrätten gällande ett annat högstadiebarn inom samma område.

Där fastställdes att den aktuella skolvägen, med barnets ålder och bedömda trafikmognad, inte var lämplig under vintermånaderna och därför beviljade kommunen skolskjuts vintertid i det nu aktuella ärendet.

En vägledning

Åfeldt förklarar att ändringar i kommunens beslutspraxis blir vägledande för kommande fall. Ett stort antal barn bor strax utanför tätorten där skolvägen går just via smala landsvägar utan separat gång- och cykelväg, med tung trafik och utan tillräcklig belysning.

– Sannolikt tack vare den nu aktuella förälderns noggranna överklagningsunderlag beslöt förvaltningsrätten att granska trafikförhållandena på plats, vilket är en rätt ovanlig åtgärd, säger Åfeldt.

– Förvaltningsrättens därefter meddelade dom konstaterar att trots att det här handlar om en högstadieelev med en för åldern normal trafikmognad så är trafikförhållandena i det aktuella vägområdet längs Utterbäcksvägen inte tillräckligt trafiksäker ens under den ljusa delen av året, fortsätter han.

Åfeldt anser att domen ger skäl till att kommunen ska ta trafikförhållandena i den närliggande landsbygden i än mer beaktande, men anger samtidigt att det är politikens sak att göra olika prioriteringar inom de ekonomiska resurserna.

Hans Åfeldt, intendent på utbildningskontoret och skolskjutsansvarig, hänvisar till skollagen när det gäller regler för skolskjuts såsom avstånd till skolan, trafikförhållanden, funktionshinder och andra särskilda skäl. Den aktuella skolvägen är kortare än fem kilometer och uppfyller därmed inte avståndskravet på skolskjuts.

När det gäller den överklagade bedömningen av trafikförhållandena, förklarar Åfeldt att kommunen utgått från en tidigare dom från förvaltningsrätten gällande ett annat högstadiebarn inom samma område.

Där fastställdes att den aktuella skolvägen, med barnets ålder och bedömda trafikmognad, inte var lämplig under vintermånaderna och därför beviljade kommunen skolskjuts vintertid i det nu aktuella ärendet.

En vägledning

Åfeldt förklarar att ändringar i kommunens beslutspraxis blir vägledande för kommande fall. Ett stort antal barn bor strax utanför tätorten där skolvägen går just via smala landsvägar utan separat gång- och cykelväg, med tung trafik och utan tillräcklig belysning.

– Sannolikt tack vare den nu aktuella förälderns noggranna överklagningsunderlag beslöt förvaltningsrätten att granska trafikförhållandena på plats, vilket är en rätt ovanlig åtgärd, säger Åfeldt.

– Förvaltningsrättens därefter meddelade dom konstaterar att trots att det här handlar om en högstadieelev med en för åldern normal trafikmognad så är trafikförhållandena i det aktuella vägområdet längs Utterbäcksvägen inte tillräckligt trafiksäker ens under den ljusa delen av året, fortsätter han.

Åfeldt anser att domen ger skäl till att kommunen ska ta trafikförhållandena i den närliggande landsbygden i än mer beaktande, men anger samtidigt att det är politikens sak att göra olika prioriteringar inom de ekonomiska resurserna.