2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Brister i skolans stöd

KARLSKOGA: Karlskoga kommun får kritik av Skolinspektionen

Skolinspektionen riktar kritik mot hur en skola i Karlskoga hanterat en elev med behov av särskilt stöd. Bristerna i skolans dokumentation är så stora att det inte går att bedöma elevens behov av särskilt stöd, menar Skolinspektionen.

Eleven har en diagnos och behov av stöd från logoped, vilket också landstinget tillhandahöll fram till skolåldern. Landstinget hänvisade då till att det var kommunens ansvar. Föräldrarna som anmält skolans bristande stöd till deras barn konstaterar dock att kommunen sedan januari 2015 saknar egna talpedagoger eller annan personal med samma kompetens.

När kommunens egen talpedagog försvann i vintras ersattes elevens talträning med talpedagog först efter påtryckningar från både personal och föräldrar men halverades då från två gånger i veckan till bara en.

Klarade inte kraven

Kommunen har svarat Skolinspektionen att någon pedagogisk utredning av eleven inte gjorts under våren 2015 men att en sådan ska ske till hösten. Kommunen konstaterar även att eleven inte klarade kunskapskraven i alla ämnen för vårterminen 2015.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att de inte tar ställning till vilka stödåtgärder en skola ska vidta eller vilka resurser som ta avsättas. Däremot granskar de om skolan utrett behoven, vidtagit åtgärder och följt upp och utvärderat åtgärderna. Det är också här kommunen får kritik.

Skolinspektionen konstaterar att eleven är i behov av regelbundet stöd över tid men att rektorn, som är den som har ansvaret, inte gjort någon utredning av elevens behov av särskilt stöd. I alla fall inte enligt den redovisning som kommunen har lämnat.

Det finns även oklarheter kring åtgärdsprogram för eleven som undertecknats av rektor först flera månader efter att de skulle börjat användas.

Saknar kartläggning

Skolinspektionen saknar en kartläggning av elevens svårigheter i skolan och en beskrivning av hela skolsituationen. Det går därför inte att bedöma elevens behov av särskilt stöd och skolan har inte haft det systematiska arbete som krävs.

Beslutet från Skolinspektionen innebär att kommunen skyndsamt måste utreda elevens behov av särskilt stöd och utarbeta åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas på ett korrekt sätt.

Skolinspektionens beslut fattades i somras och kommunen ålades då att redovisa åtgärderna vilket också har gjorts i slutet av september. Av den redovisningen framgår att en systematisk planering inletts och att kommunen anlitat talpedagog och logoped externt. Under hösten ska också de pedagogiska resurserna för eleven förstärkas.

Den här delen av utredningen är fortfarande öppen och Skolinspektionen har inte tagit ställning till om de åtgärder som redovisas räcker.

Eleven har en diagnos och behov av stöd från logoped, vilket också landstinget tillhandahöll fram till skolåldern. Landstinget hänvisade då till att det var kommunens ansvar. Föräldrarna som anmält skolans bristande stöd till deras barn konstaterar dock att kommunen sedan januari 2015 saknar egna talpedagoger eller annan personal med samma kompetens.

När kommunens egen talpedagog försvann i vintras ersattes elevens talträning med talpedagog först efter påtryckningar från både personal och föräldrar men halverades då från två gånger i veckan till bara en.

Klarade inte kraven

Kommunen har svarat Skolinspektionen att någon pedagogisk utredning av eleven inte gjorts under våren 2015 men att en sådan ska ske till hösten. Kommunen konstaterar även att eleven inte klarade kunskapskraven i alla ämnen för vårterminen 2015.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att de inte tar ställning till vilka stödåtgärder en skola ska vidta eller vilka resurser som ta avsättas. Däremot granskar de om skolan utrett behoven, vidtagit åtgärder och följt upp och utvärderat åtgärderna. Det är också här kommunen får kritik.

Skolinspektionen konstaterar att eleven är i behov av regelbundet stöd över tid men att rektorn, som är den som har ansvaret, inte gjort någon utredning av elevens behov av särskilt stöd. I alla fall inte enligt den redovisning som kommunen har lämnat.

Det finns även oklarheter kring åtgärdsprogram för eleven som undertecknats av rektor först flera månader efter att de skulle börjat användas.

Saknar kartläggning

Skolinspektionen saknar en kartläggning av elevens svårigheter i skolan och en beskrivning av hela skolsituationen. Det går därför inte att bedöma elevens behov av särskilt stöd och skolan har inte haft det systematiska arbete som krävs.

Beslutet från Skolinspektionen innebär att kommunen skyndsamt måste utreda elevens behov av särskilt stöd och utarbeta åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas på ett korrekt sätt.

Skolinspektionens beslut fattades i somras och kommunen ålades då att redovisa åtgärderna vilket också har gjorts i slutet av september. Av den redovisningen framgår att en systematisk planering inletts och att kommunen anlitat talpedagog och logoped externt. Under hösten ska också de pedagogiska resurserna för eleven förstärkas.

Den här delen av utredningen är fortfarande öppen och Skolinspektionen har inte tagit ställning till om de åtgärder som redovisas räcker.