2015-04-02 06:00

2015-04-07 09:31

Skolinspektionen kräver fler musikinstrument

DEGERFORS: Efter tillsyn på Parkskolan

Den genomsnittliga betygspoängen vårterminen 2014 är i samtliga ämnen, förutom musik, lägre än för riket. De lägsta betygspoängen finns i naturorienterande ämnen samt teknik och religionskunskap. Men det Skolinspektionen nämner som första åtgärd att vidta, efter tillsyn på Parkskolan, är inköp av fler musikinstrument.

Under några dagar i februari var Skolinspektionen på besök på Parkskolan. Efter tillsynen har de nu kommit med påpekanden om brister och krav på åtgärder, däribland svårigheter i att bedriva undervisning inom det område i kursplanen som omfattar musicerande och musikskapande. Vare sig musiksalen eller antalet instrument är anpassat till elevantalet i klasserna.

Enligt skollagen är musik ett ämne som ingår i kursplanen och därför kräver Skolinspektionen åtgärder så att eleverna i grundskolan har förutsättningar att nå kunskapskraven i ämnet musik och att musikundervisning bedrivs i enlighet med läroplanen.

Studiero

Men det är inte de enda brister som konstaterats vid inspektionen. Ett arbete har påbörjats på skolan för att eleverna ska ges utbildnings om präglas av studiero. Mot bakgrund av kunskapsresultatet bedömer inspektionen att det är av stor vikt att det arbetet fortsätter och i det behöver såväl lärare som elever och vårdnadshavare vara delaktiga, enligt tillsynsmyndigheten.

Då inspektörerna intervjuat lärare och elever har de funnit att det inte är studiero på alla lektioner och att det även varierar beroende på klass, ämne och lärare. Av skolans egen dokumentation framgår att det finns ett stort behov av extra anpassningar och särskilt stöd i klasserna samt att man befarar att det kan finnas elever som kanske inte når kunskapskraven på grund av att läroplanens krav om trygghet och studiero inte uppfylls.

Studiero- och trygghetsvärdena är här lägre än de genomsnittliga värdena för Degerfors kommun samt för samtliga skolenheter som deltog i en enkät om det.

Särskild undervisning

Bedömningen inspektörerna gör är också att skolan behöver vidta åtgärder så beslut om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp följer författningarnas krav.

Av Skolverkets allmänna råd framgår det att i de fall som en elev är i behov av särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. På Parkskolan är det rektorn som beslutar och i besluten som inspektörerna tog del av vid inspektionen framgick inte tidsangivelse eller ämnen.

Skolinspektionen finner däremot att skolan uppfyller kraven vad gäller bedömning och betygsättning samt styrning och utveckling av verksamheten.

Under några dagar i februari var Skolinspektionen på besök på Parkskolan. Efter tillsynen har de nu kommit med påpekanden om brister och krav på åtgärder, däribland svårigheter i att bedriva undervisning inom det område i kursplanen som omfattar musicerande och musikskapande. Vare sig musiksalen eller antalet instrument är anpassat till elevantalet i klasserna.

Enligt skollagen är musik ett ämne som ingår i kursplanen och därför kräver Skolinspektionen åtgärder så att eleverna i grundskolan har förutsättningar att nå kunskapskraven i ämnet musik och att musikundervisning bedrivs i enlighet med läroplanen.

Studiero

Men det är inte de enda brister som konstaterats vid inspektionen. Ett arbete har påbörjats på skolan för att eleverna ska ges utbildnings om präglas av studiero. Mot bakgrund av kunskapsresultatet bedömer inspektionen att det är av stor vikt att det arbetet fortsätter och i det behöver såväl lärare som elever och vårdnadshavare vara delaktiga, enligt tillsynsmyndigheten.

Då inspektörerna intervjuat lärare och elever har de funnit att det inte är studiero på alla lektioner och att det även varierar beroende på klass, ämne och lärare. Av skolans egen dokumentation framgår att det finns ett stort behov av extra anpassningar och särskilt stöd i klasserna samt att man befarar att det kan finnas elever som kanske inte når kunskapskraven på grund av att läroplanens krav om trygghet och studiero inte uppfylls.

Studiero- och trygghetsvärdena är här lägre än de genomsnittliga värdena för Degerfors kommun samt för samtliga skolenheter som deltog i en enkät om det.

Särskild undervisning

Bedömningen inspektörerna gör är också att skolan behöver vidta åtgärder så beslut om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp följer författningarnas krav.

Av Skolverkets allmänna råd framgår det att i de fall som en elev är i behov av särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. På Parkskolan är det rektorn som beslutar och i besluten som inspektörerna tog del av vid inspektionen framgick inte tidsangivelse eller ämnen.

Skolinspektionen finner däremot att skolan uppfyller kraven vad gäller bedömning och betygsättning samt styrning och utveckling av verksamheten.