2015-01-22 06:00

2015-01-22 13:37

Förbättringsförslag efter skolgranskning

KARLSKOGA: Revisorfirma satte verksamheten under lupp

På uppdrag av kommunrevisionen i Karlskoga kommun har revisorfirman Deloitte gjort en granskning av barn- och utbildningsnämndens (bun) och gymnasienämndens rutiner kring barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Syftet med granskningen var att se vilka rutiner som finns kring de här barnen och att ta reda på vilket samarbete som finns med övriga verksamheter i kommunen för att hjälpa barnen.

Granskarna konstaterar att det är viktigt att elever med särskilda behov uppmärksammas så tidigt som möjligt så att de kan få det stöd de behöver för att utvecklas.

Intervjuer

Som ett led i granskningen har man bland annat intervjuat lärare, kuratorer och rektorer inom både grund- och gymnasieskolan.

Man har bland annat märkt att skolan bara hinner ge hjälpa de elever som har svårt att hänga med, vilket innebär att de mellan- och högpresterande inte får stöd i samma utsträckning.

Utredarnas slutsats är att varken bun eller gymnasienämnden fullt ut har de rutiner som behövs kring barn och elever som är i behov av särskilt stöd och kommer med en rad förslag på förbättringar.

Öka stödet

Man föreslår att bun ska säkerställa likvärdiga förutsättningar för kommunens alla elever. Dessutom föreslås att man ska analysera behovet av psykologresurser, överväga att öka stödet i yngre åldrar och att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och skolan.

Även gymnasienämnden föreslås utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst. Dessutom vill utredarna att man ska analysera behovet av en logoped samt överväga att se över arbetet med förebyggande insatser och på så sätt minska insatser där mer resurser krävs.

Syftet med granskningen var att se vilka rutiner som finns kring de här barnen och att ta reda på vilket samarbete som finns med övriga verksamheter i kommunen för att hjälpa barnen.

Granskarna konstaterar att det är viktigt att elever med särskilda behov uppmärksammas så tidigt som möjligt så att de kan få det stöd de behöver för att utvecklas.

Intervjuer

Som ett led i granskningen har man bland annat intervjuat lärare, kuratorer och rektorer inom både grund- och gymnasieskolan.

Man har bland annat märkt att skolan bara hinner ge hjälpa de elever som har svårt att hänga med, vilket innebär att de mellan- och högpresterande inte får stöd i samma utsträckning.

Utredarnas slutsats är att varken bun eller gymnasienämnden fullt ut har de rutiner som behövs kring barn och elever som är i behov av särskilt stöd och kommer med en rad förslag på förbättringar.

Öka stödet

Man föreslår att bun ska säkerställa likvärdiga förutsättningar för kommunens alla elever. Dessutom föreslås att man ska analysera behovet av psykologresurser, överväga att öka stödet i yngre åldrar och att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och skolan.

Även gymnasienämnden föreslås utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst. Dessutom vill utredarna att man ska analysera behovet av en logoped samt överväga att se över arbetet med förebyggande insatser och på så sätt minska insatser där mer resurser krävs.