2014-02-05 06:00

2015-01-23 11:46

Blir bättre på barn och unga

KARLSKOGA: Socialtjänstens åtgärder räcker

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, riktade i höstas kritik mot hur socialtjänstens handläggning av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Nu har Karlskoga kommun vidtagit de åtgärder som krävdes och IVA avslutar sin inspektion.

I höstas genomförde IVO en granskning av hur individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten i Karlskoga hanterade ärenden som rör barn och unga. Anledningen var att det inkommit ovanligt många klagomål på hur handläggningen sköttes.

Lång handläggning

Inspektionen genomfördes med stickprov och resulterade i att IVO ställde krav på åtgärder i elva punkter.

Kritiken handlade bland annat om långa handläggningstider, brister i dokumentationen och samt att barnens eller de ungas egna synpunkter inte alltid framgått.

Det allvarligaste fallet rörde en anmälan om misstänkt misshandel av ett barn och barnets mamma som inte utreddes.

För lite kontroll

IVO hade också synpunkter på hur kontrollen av tilltänkta familjehem gick till och krävde att familjehemsföräldrarna alltid intervjuades var och en för sig samt att socialtjänsten inhämtade referenser från minst två av varandra oberoende personer på varje tilltänkt familjehemsförälder. I två av tre familjehemsutredningar som granskades hade det kravet inte följts.

Avslutar inspektionen

Socialtjänsten har också förklarat att de kommer att utföra en slumpmässig egenkontroll för att säkerställa att rutinerna följs.

Nu har IVO förklarat sig nöjd med de åtgärder som socialtjänsten redovisat och ärendet avslutas. Socialtjänsten har också redovisat att i de fall där förhandsbedömningen överstigit gränsen på 14 dagar så har skälen till fördröjningen angivits. IVO påpekar dock att det måste finnas synnerliga skäl för att förhandsbedömningen dröjer längre, att ange orsaken är inte nog.

I höstas genomförde IVO en granskning av hur individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten i Karlskoga hanterade ärenden som rör barn och unga. Anledningen var att det inkommit ovanligt många klagomål på hur handläggningen sköttes.

Lång handläggning

Inspektionen genomfördes med stickprov och resulterade i att IVO ställde krav på åtgärder i elva punkter.

Kritiken handlade bland annat om långa handläggningstider, brister i dokumentationen och samt att barnens eller de ungas egna synpunkter inte alltid framgått.

Det allvarligaste fallet rörde en anmälan om misstänkt misshandel av ett barn och barnets mamma som inte utreddes.

För lite kontroll

IVO hade också synpunkter på hur kontrollen av tilltänkta familjehem gick till och krävde att familjehemsföräldrarna alltid intervjuades var och en för sig samt att socialtjänsten inhämtade referenser från minst två av varandra oberoende personer på varje tilltänkt familjehemsförälder. I två av tre familjehemsutredningar som granskades hade det kravet inte följts.

Avslutar inspektionen

Socialtjänsten har också förklarat att de kommer att utföra en slumpmässig egenkontroll för att säkerställa att rutinerna följs.

Nu har IVO förklarat sig nöjd med de åtgärder som socialtjänsten redovisat och ärendet avslutas. Socialtjänsten har också redovisat att i de fall där förhandsbedömningen överstigit gränsen på 14 dagar så har skälen till fördröjningen angivits. IVO påpekar dock att det måste finnas synnerliga skäl för att förhandsbedömningen dröjer längre, att ange orsaken är inte nog.