2015-12-09 16:55

2015-12-11 11:26

Brister i kontrollen på psykakuten

KARLSTAD

Vid en inspektion fann, IVO, Inspektionen för vår- och omsorg, att all personal inte följde samma rutiner kring patientbesök och hur dessa dokumenterades.

Bland annat var inte personalen överens om när bakjour skulle kontaktas, det fanns inte heller alltid dokumenterat om man hade gjort det eller inte. Det fanns också brister i dokumentationen av självmordsbedömningar.

IVO finner att det i flera fall var svårt att följa vårdförloppet på mottagningen utifrån journalanteckningarna

Man gör bedömningen att det finns brister i psykiatriska akutmottagningens ledningssystem på en rad punkter – egenkontroll, bedömningar dokumentation och kommunikation.

Psykiatriska mottagningen uppmanas att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med problemen.

Bland annat var inte personalen överens om när bakjour skulle kontaktas, det fanns inte heller alltid dokumenterat om man hade gjort det eller inte. Det fanns också brister i dokumentationen av självmordsbedömningar.

IVO finner att det i flera fall var svårt att följa vårdförloppet på mottagningen utifrån journalanteckningarna

Man gör bedömningen att det finns brister i psykiatriska akutmottagningens ledningssystem på en rad punkter – egenkontroll, bedömningar dokumentation och kommunikation.

Psykiatriska mottagningen uppmanas att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med problemen.