2014-12-13 06:00

2015-01-20 23:10

Utvidgat strandskydd i länet minskar

DEBATT: Värmland

Vägledande för arbetet har varit att med bibehållet fokus på uppdraget samtidigt ta så stor hänsyn som möjligt till kommunernas utvecklingsplaner och önskemål om landsbygdsutveckling, skriver Kenneth Johansson och Robert Andrén.

Efter ett intensivt arbete under året kommer länsstyrelsen nästa vecka att fatta beslut om det nya utvidgade strandskyddet i Värmland. Besluten kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 och innebär att vi minskar antalet sjöar och vattendrag med utvidgat skydd från 552 till 96. Ytan utvidgat strandskydd i länet minskar med 43 procent (drygt 16 000 hektar). Detta ligger i linje med det uppdrag vi fått från regering och riksdag – att i enlighet med lagstiftningen värna strandnära naturvärden och allmänhetens rätt till ett rörligt friluftsliv i strandnära områden, samtidigt som vi ska ta hänsyn till landsbygdsutvecklingen.

Länsstyrelsens ursprungliga remissförslag, som presenterades i början av 2014, blev föremål för en omfattande debatt. Efter remisstiden har länsstyrelsen – genomgripande och i detalj – omarbetat förslaget utifrån det hundratal remissvar som kom in samt de synpunkter som lämnats vid informationsträffar runt om i länet. Efter detta har materialet bearbetats ytterligare efter dialog med samtliga länets kommuner.

Vägledande för arbetet har varit att med bibehållet fokus på uppdraget samtidigt ta så stor hänsyn som möjligt till kommunernas utvecklingsplaner och önskemål om landsbygdsutveckling. Vi upplever att vi haft en konstruktiv och god dialog med kommunerna men även med andra som på olika sätt berörs av besluten. Det är svårt att göra precis alla nöjda, men exempelvis har antalet fastigheter som påverkas av det utvidgade strandskyddet i länet minskats betydligt.

Under arbetet har vi mött en stor oro, inte minst från markägare, för vad de nya besluten kommer att innebära. Det gäller exempelvis hur den egna jord- och/eller skogsbruksverksamheten påverkas. Länsstyrelsen har tagit detta på stort allvar vilket kommer att synas i besluten. Vi kommer att ge tydlig information om vad som gäller för att undvika onödig oro eller oklarheter. Dock kan vi säga att jord- och skogsbruket även i fortsättningen är generellt undantaget från strandskyddsbestämmelserna, vad gäller själva brukandet. Kommunerna har också, sedan några år, en möjlighet att utpeka LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden), vilket ger möjlighet att inom utpekade områden bygga betydligt närmare stranden än tidigare.

En annan fråga som dykt upp är vad som händer om man i dag har ett bygglov inom ett område där det nu blir utvidgat strandskydd efter årsskiftet. Vi kommer i besluten att tydliggöra att har man fått ett bygglov av kommunen men inte hunnit påbörja byggandet kommer bygglovsbeslutet inte att påverkas av strandskyddsbesluten.

Under hela arbetet med de nya strandskyddsbesluten har många principiella och viktiga lagstiftningsfrågor om strandskyddet tagits upp. Det gäller bland annat problematiken kring jord- och skogsbruk men även strandskyddet i ett stad kontra landsbygdsperspektiv. Därför har vi bjudit in regeringens strandskyddsdelegation till ett Värmlandsbesök i början av januari för att diskutera dessa frågor. Vid mötet kommer även kommunrepresentanter att vara med.

Erfarenheterna av vårt arbete visar behovet av en bra kommunikation och dialog mellan alla parter för att nå resultat och hitta en god balans mellan olika intressen. Då skapar vi också en god och ömsesidig förståelse för våra olika uppdrag, roller och intressen.

Nu går vi vidare i vårt arbete med fokus på en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är tillsammans vi bäst utvecklar Värmland.

Kenneth Johansson

Landshövding

Robert Andrén

Länsråd

Efter ett intensivt arbete under året kommer länsstyrelsen nästa vecka att fatta beslut om det nya utvidgade strandskyddet i Värmland. Besluten kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 och innebär att vi minskar antalet sjöar och vattendrag med utvidgat skydd från 552 till 96. Ytan utvidgat strandskydd i länet minskar med 43 procent (drygt 16 000 hektar). Detta ligger i linje med det uppdrag vi fått från regering och riksdag – att i enlighet med lagstiftningen värna strandnära naturvärden och allmänhetens rätt till ett rörligt friluftsliv i strandnära områden, samtidigt som vi ska ta hänsyn till landsbygdsutvecklingen.

Länsstyrelsens ursprungliga remissförslag, som presenterades i början av 2014, blev föremål för en omfattande debatt. Efter remisstiden har länsstyrelsen – genomgripande och i detalj – omarbetat förslaget utifrån det hundratal remissvar som kom in samt de synpunkter som lämnats vid informationsträffar runt om i länet. Efter detta har materialet bearbetats ytterligare efter dialog med samtliga länets kommuner.

Vägledande för arbetet har varit att med bibehållet fokus på uppdraget samtidigt ta så stor hänsyn som möjligt till kommunernas utvecklingsplaner och önskemål om landsbygdsutveckling. Vi upplever att vi haft en konstruktiv och god dialog med kommunerna men även med andra som på olika sätt berörs av besluten. Det är svårt att göra precis alla nöjda, men exempelvis har antalet fastigheter som påverkas av det utvidgade strandskyddet i länet minskats betydligt.

Under arbetet har vi mött en stor oro, inte minst från markägare, för vad de nya besluten kommer att innebära. Det gäller exempelvis hur den egna jord- och/eller skogsbruksverksamheten påverkas. Länsstyrelsen har tagit detta på stort allvar vilket kommer att synas i besluten. Vi kommer att ge tydlig information om vad som gäller för att undvika onödig oro eller oklarheter. Dock kan vi säga att jord- och skogsbruket även i fortsättningen är generellt undantaget från strandskyddsbestämmelserna, vad gäller själva brukandet. Kommunerna har också, sedan några år, en möjlighet att utpeka LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden), vilket ger möjlighet att inom utpekade områden bygga betydligt närmare stranden än tidigare.

En annan fråga som dykt upp är vad som händer om man i dag har ett bygglov inom ett område där det nu blir utvidgat strandskydd efter årsskiftet. Vi kommer i besluten att tydliggöra att har man fått ett bygglov av kommunen men inte hunnit påbörja byggandet kommer bygglovsbeslutet inte att påverkas av strandskyddsbesluten.

Under hela arbetet med de nya strandskyddsbesluten har många principiella och viktiga lagstiftningsfrågor om strandskyddet tagits upp. Det gäller bland annat problematiken kring jord- och skogsbruk men även strandskyddet i ett stad kontra landsbygdsperspektiv. Därför har vi bjudit in regeringens strandskyddsdelegation till ett Värmlandsbesök i början av januari för att diskutera dessa frågor. Vid mötet kommer även kommunrepresentanter att vara med.

Erfarenheterna av vårt arbete visar behovet av en bra kommunikation och dialog mellan alla parter för att nå resultat och hitta en god balans mellan olika intressen. Då skapar vi också en god och ömsesidig förståelse för våra olika uppdrag, roller och intressen.

Nu går vi vidare i vårt arbete med fokus på en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är tillsammans vi bäst utvecklar Värmland.

Kenneth Johansson

Landshövding

Robert Andrén

Länsråd