2017-03-13 19:25

2017-03-13 19:25

"Vi vill finnas i 150 år till"

HAGFORS: Om inget görs riskerar Uddeholm att försvinna från Hagfors

Som NWT nyligen rapporterade behöver Uddeholm 48 hektar industrimark för framtida expansion.
– Vi behöver få till den här detaljplaneändringen för vi börjar bli trångbodda, säger Robert Gustafsson, kommunikationschef Uddeholm.

I samarbete med Hagfors kommun vill Uddeholm ändra detaljplanen på ett 48 hektar stort område som idag är planlagt för natur- och järnvägsändamål till industriändamål. På så vis vill företaget möjliggöra framtida expansion.

– Uddeholm kom ju till Hagfors för cirka 150 år sedan och under denna period har vi expanderat sakta. Vi vill ju finnas i 150 år till i Hagfors, minst, säger Robert Gustafsson.

Det aktuella området avgränsas i norr och öster av industriområdet och lokstallarna. I söder avgränsas området av Uddeholmsvägen och i väster av Hagälvsvägen och ett villaområde. Enligt planbeskrivningen har olika alternativa utvidgningsplaner för Uddeholm intill industriområdet undersökts, men avslagits. Här finns även ett nollalternativ - att inte göra någonting alls och låta detaljplanen vara kvar som den är i dag. Detta skulle enligt planbeskrivningen begränsa företagets utveckling.

Flyttalternativ

Ett annat alternativ som undersökts har varit att flytta hela Uddeholms verksamhet från den plats, där den finns i dag. Enligt beräkningar skulle i så fall en yta på cirka 94 hektar vara lämplig för nyanläggning av tung stålindustriverksamhet. Detta alternativ har valts bort för det är inte säkert att en ny lokalisering av verksamheten skulle finnas inom Hagfors kommun och det skulle påverka kommunens arbetsmarknad mycket negativt. Återstår gör då alltså det 48 hektar stora området som visas på kartskissen. En stor del av denna mark utgörs av våtmark och skogsområde.

Miljöpåverkan

Det bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra betydande påverkan på miljön, därför har Uddeholm gjort en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland.

– Miljödiskussionerna är väldigt viktiga för oss. Vid en expansion behöver vi ta hänsyn till miljön på bästa möjliga sätt, säger Robert Gustafsson.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns det i vattendraget Hagälven den fridlysta flodpärlmusslan, öring och bäver. Detta område klassas på grund av flodpärlmusslan och öringen ha ett högt naturvärde. Som NWT nyligen rapporterade om så kan det vid en framtida expansion bli aktuellt att befintlig våtmark torrläggs och att Hagälven leds om västerut. Detta kommer i så fall att prövas enligt Miljöbalken och av Mark - och Miljödomstolen. Ett annat alternativ är kulvertering.

– Det betyder i detta fall att man täcker älven och gör marken ovanpå täckningen användbar för industrimark och byggnation, säger Robert Gustafsson.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan i oktober.

– Det vore väldigt kul om vi får till det här. Då har vi möjlighet att se framåt tillsammans med Hagfors. Det skulle vara väldigt inspirerande för alla tror jag, säger Robert Gustafsson.

I samarbete med Hagfors kommun vill Uddeholm ändra detaljplanen på ett 48 hektar stort område som idag är planlagt för natur- och järnvägsändamål till industriändamål. På så vis vill företaget möjliggöra framtida expansion.

– Uddeholm kom ju till Hagfors för cirka 150 år sedan och under denna period har vi expanderat sakta. Vi vill ju finnas i 150 år till i Hagfors, minst, säger Robert Gustafsson.

Det aktuella området avgränsas i norr och öster av industriområdet och lokstallarna. I söder avgränsas området av Uddeholmsvägen och i väster av Hagälvsvägen och ett villaområde. Enligt planbeskrivningen har olika alternativa utvidgningsplaner för Uddeholm intill industriområdet undersökts, men avslagits. Här finns även ett nollalternativ - att inte göra någonting alls och låta detaljplanen vara kvar som den är i dag. Detta skulle enligt planbeskrivningen begränsa företagets utveckling.

Flyttalternativ

Ett annat alternativ som undersökts har varit att flytta hela Uddeholms verksamhet från den plats, där den finns i dag. Enligt beräkningar skulle i så fall en yta på cirka 94 hektar vara lämplig för nyanläggning av tung stålindustriverksamhet. Detta alternativ har valts bort för det är inte säkert att en ny lokalisering av verksamheten skulle finnas inom Hagfors kommun och det skulle påverka kommunens arbetsmarknad mycket negativt. Återstår gör då alltså det 48 hektar stora området som visas på kartskissen. En stor del av denna mark utgörs av våtmark och skogsområde.

Miljöpåverkan

Det bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra betydande påverkan på miljön, därför har Uddeholm gjort en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland.

– Miljödiskussionerna är väldigt viktiga för oss. Vid en expansion behöver vi ta hänsyn till miljön på bästa möjliga sätt, säger Robert Gustafsson.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns det i vattendraget Hagälven den fridlysta flodpärlmusslan, öring och bäver. Detta område klassas på grund av flodpärlmusslan och öringen ha ett högt naturvärde. Som NWT nyligen rapporterade om så kan det vid en framtida expansion bli aktuellt att befintlig våtmark torrläggs och att Hagälven leds om västerut. Detta kommer i så fall att prövas enligt Miljöbalken och av Mark - och Miljödomstolen. Ett annat alternativ är kulvertering.

– Det betyder i detta fall att man täcker älven och gör marken ovanpå täckningen användbar för industrimark och byggnation, säger Robert Gustafsson.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan i oktober.

– Det vore väldigt kul om vi får till det här. Då har vi möjlighet att se framåt tillsammans med Hagfors. Det skulle vara väldigt inspirerande för alla tror jag, säger Robert Gustafsson.