2015-06-30 13:54

2015-06-30 13:54

Elever brister i sin kunskap

HÄLLEFORS: Kräver åtgärder

Ungefär en tredjedel av alla elever som slutar grundskolan i Hällefors, uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen.
Skolinspektionen ger kommunen fram till i höst att åtgärda sina brister.

I Hällefors kommun finns två grundskolor med 642 elever, inklusive förskoleklasser. Slutsatsen som Skolinspektionen dragit av sin tillsyn är att kunskapsresultaten måste förbättras. Tillexempel har Hälleforseleverna ett lägre genomsnittligt meritvärde jämfört med riksgenomsnittet – förra året uppgick det till 192 jämfört med motsvarande värdet för riket som var 215.

Som underliggande brist påpekar Skolinspektionen att kommunen inte planerar tillräckligt för, eller tillämpar, utvecklingsåtgärder.

Tillsynen visar även att eleverna inte har tillräckliga simkunskaper för att klara av kunskapskraven inom idrott och hälsa. Enligt inspektionens analys är detta ett problem som kommunen känner till, tidigare åtgärder som satts in har dock inte varit tillräckliga, menar Skolinspektionen.

Ytterligare en brist som påpekats rör att kommunen inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att eleverna fullgör sin skolgång. Enligt granskningen har kommunen rutiner och system för hur lärare och rektorer ska följa upp elevernas frånvaro. Däremot saknas rutiner för hur skolorna ska rapportera frånvaroproblem till huvudmannen.

Bristen med att följa upp frånvaron bedömds dock som mindre allvarlig eftersom kommunen inte har några elever med en långvarig frånvaro.

Hällefors kommun har fram till den 18 september på sig att vita åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

I Hällefors kommun finns två grundskolor med 642 elever, inklusive förskoleklasser. Slutsatsen som Skolinspektionen dragit av sin tillsyn är att kunskapsresultaten måste förbättras. Tillexempel har Hälleforseleverna ett lägre genomsnittligt meritvärde jämfört med riksgenomsnittet – förra året uppgick det till 192 jämfört med motsvarande värdet för riket som var 215.

Som underliggande brist påpekar Skolinspektionen att kommunen inte planerar tillräckligt för, eller tillämpar, utvecklingsåtgärder.

Tillsynen visar även att eleverna inte har tillräckliga simkunskaper för att klara av kunskapskraven inom idrott och hälsa. Enligt inspektionens analys är detta ett problem som kommunen känner till, tidigare åtgärder som satts in har dock inte varit tillräckliga, menar Skolinspektionen.

Ytterligare en brist som påpekats rör att kommunen inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att eleverna fullgör sin skolgång. Enligt granskningen har kommunen rutiner och system för hur lärare och rektorer ska följa upp elevernas frånvaro. Däremot saknas rutiner för hur skolorna ska rapportera frånvaroproblem till huvudmannen.

Bristen med att följa upp frånvaron bedömds dock som mindre allvarlig eftersom kommunen inte har några elever med en långvarig frånvaro.

Hällefors kommun har fram till den 18 september på sig att vita åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.