2015-01-28 18:42

2015-01-28 18:42

Äldrevårdenfår kraftig kritik

HÄLLEFORS: Kommunen lovar bättring efter rapport från IVO

Ola Ström, kommunchef i Hällefors kommun, kommenterar nu den kraftiga kritik som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, framför främst mot hur styr- och ledningsfunktionerna för äldreomsorgen har varit organiserade.

– Den starkt kritiska beskrivning som IVO framför mot hur äldreomsorgen fungerat under 2010-2014 är dessvärre korrekt. Jag är den förste att beklaga om brukare och/eller personal farit illa under den här perioden, säger Ola Ström och fortsätter:

– Problemen inom äldreomsorgen har varit kända inom kommunen och det var av den anledningen som Jukka Tekonen anlitades för att göra en kritisk granskning av verksamheten.

Tekonens rapport offentliggjordes 28 oktober. Rapporten påvisar flera av de problem som sedan återkommer i IVO:s analys.

En tillsynsmyndighet

IVO, som är en tillsynsmyndighet för bland annat vård- och omsorgsverksamheterna, har vid upprepade tillfällen under perioden 2010 till 2014 inspekterat äldreomsorgen i Hällefors kommun. Den 28 januari redovisade IVO sin analys och sitt beslut med anledning av dessa inspektioner.

Stark kritik framförs framförallt mot hur styr- och ledningsfunktionerna för äldreomsorgen har varit organiserade.

IVO kräver nu att kommunen upprättar och implementerar ett för verksamheten anpassat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat ska kommunen ange när processer och rutiner - för en fungerande samverkan mellan samtliga yrkesgrupper inom äldreomsorgen - ska vara fastställda och implementerade.

Senast den 1 april 2015 ska kommunstyrelsen lämna en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med en rad problem som IVO pekar på.

Kan utfärda vite

Om IVO bedömer att de redovisade åtgärderna inte bedöms som tillräckliga för att åtgärda konstaterade brister så kan det utfärdas ett föreläggande - med eller utan vite.

Ström är dock trygg med bristerna ska kunna åtgärdas.

– Sedan Ingrid Holmgren tillträdde som tf förvaltningschef för omsorgen den 15 september 2014 har ett konkret åtgärdsprogram tagits fram och till största delen genomförts. Det har nu varit flera år av chefsbyten och införanden av nya system inom äldreomsorgen. Min bedömning är att äldreomsorgen nu behöver arbetsro och tydlighet i rutiner och ledarskap. Med Ingrid Holmgren som ny chef för omsorgen samt en ny organisation känner jag mig trygg i att detta kommer att uppnås.

– Den starkt kritiska beskrivning som IVO framför mot hur äldreomsorgen fungerat under 2010-2014 är dessvärre korrekt. Jag är den förste att beklaga om brukare och/eller personal farit illa under den här perioden, säger Ola Ström och fortsätter:

– Problemen inom äldreomsorgen har varit kända inom kommunen och det var av den anledningen som Jukka Tekonen anlitades för att göra en kritisk granskning av verksamheten.

Tekonens rapport offentliggjordes 28 oktober. Rapporten påvisar flera av de problem som sedan återkommer i IVO:s analys.

En tillsynsmyndighet

IVO, som är en tillsynsmyndighet för bland annat vård- och omsorgsverksamheterna, har vid upprepade tillfällen under perioden 2010 till 2014 inspekterat äldreomsorgen i Hällefors kommun. Den 28 januari redovisade IVO sin analys och sitt beslut med anledning av dessa inspektioner.

Stark kritik framförs framförallt mot hur styr- och ledningsfunktionerna för äldreomsorgen har varit organiserade.

IVO kräver nu att kommunen upprättar och implementerar ett för verksamheten anpassat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat ska kommunen ange när processer och rutiner - för en fungerande samverkan mellan samtliga yrkesgrupper inom äldreomsorgen - ska vara fastställda och implementerade.

Senast den 1 april 2015 ska kommunstyrelsen lämna en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med en rad problem som IVO pekar på.

Kan utfärda vite

Om IVO bedömer att de redovisade åtgärderna inte bedöms som tillräckliga för att åtgärda konstaterade brister så kan det utfärdas ett föreläggande - med eller utan vite.

Ström är dock trygg med bristerna ska kunna åtgärdas.

– Sedan Ingrid Holmgren tillträdde som tf förvaltningschef för omsorgen den 15 september 2014 har ett konkret åtgärdsprogram tagits fram och till största delen genomförts. Det har nu varit flera år av chefsbyten och införanden av nya system inom äldreomsorgen. Min bedömning är att äldreomsorgen nu behöver arbetsro och tydlighet i rutiner och ledarskap. Med Ingrid Holmgren som ny chef för omsorgen samt en ny organisation känner jag mig trygg i att detta kommer att uppnås.