2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Rivningen läggs på is

NYKROPPA SKOLA: Gamla skolan läggs ut till försäljning

Vårt uppdrag som förtroendevalda i kommunen är att arbeta för en bra kommunal service och kommunal utveckling, till en rimlig kostnad.

Ett led i detta är att se över lokalanvändning och få ner energikostander i de lokaler vi idag och på sikt behöver för en väl fungerande verksamhet.

En del i detta är den sedan ett år tillbaka beslutade satsningen på nya förskolelokaler och förbättrad utemiljö vid Nykroppa skola. Ny värmeanläggning, två nya förskoleavdelningar och en upprustning av skolgården.

Återstår att ta ställning till vad som ska göras med byggnaden som blir över. Rivning av Nykroppa gamla skola finns dels i kommunfullmäktiges beslut om investeringen i skolan från juni förra året och dels i budgeten för i år. Beslut fattade i full demokratisk ordning. Men visst, alla beslut gäller tills man tar ett annat....

Alternativen som är övervägda vad det gäller gamla skolan är: hyra ut, riva eller som några föreslår, utöka kommunala administrationens lokaler

- Sälja: Det är svårt att hitta en köpare som klarar av att göra om den till lägenheter för en kostnad som ger en rimlig hyresnivå. Det har även bedömts svårt att hitta en köpare som har verksamhet som passar i lokalerna. Som jämförande exempel kan tas gamla sjukhuset i Filipstad, en annan äldre byggnad i kommunen med en intressant historia. Två privata aktörer har försökt fylla den med verksamhet. Den första fick även med pengar till några års drift från landstinget för att ta över. Verksamheten i huset är idag tyvärr ganska marginell.

- Hyra ut: De förslag som hittills presenteras bygger på att kommunen ska investera mer i byggnaden än vad det ger i hyror, med påföljd att kommunen ska in med pengar för ny verksamhet. Det ska alltså prioriteras mot annan kommunal service.

- Nya administrativa lokaler: Behovet av utökade administrativa lokaler finns inte utan arbete pågår i budget 2016 för att minska ytorna.

- Riva: Det har vi i budget varit politiskt överens om (utom SD som inte hade varken förslag eller deltog i beslut i någon del av budgeten...)

I debatten hörs ofta att inget genom åren satsats på Nykroppa. Vi vill ändå rätta till bilden något. Det senast byggda och modernaste äldreboendet finns i Nykroppa, Årlundsgården. Nya förskolelokaler. Bästa fotbollsplanen med tillhörande byggnader. Bidrag och stöd till investeringar i Folkets park. Den gång vi ser att kommunen tog den största risken och insatsen för att rädda arbetstillfällen var Robust i Nykroppa. En satsning som med facit i hand räddat många arbetstillfällen.

Peter Sörensen har tillsammas med några utflyttare och några Nykroppabor framfört att det är möjligt med ny verksamhet i gamla skolan. Peter Sörensen skriver i ett av de pressmeddelanden som kommit sista tiden ... skolans skick är bra...Och självfallet kan skolan säljas och fyllas med nytt innehåll. Det har skett på massor med andra platser med liknande förhållanden.

Vi hoppas han har rätt.

Därför har vi sett till att begäran om rivning av gamlas skolan läggs vilande och kommer att lägga ut skolan till försäljning under en tid för att ge möjlighet att ge anbud och presentera verksamheter som är förenliga med skolverksamheten på tomten.

Per Gruvberger (S)

Anders Nilsson (V)

Torbjörn Parling (S)

Åsa Hååkman-Felth (S)

Bengt Sjöberg (KD)

Benny Granberg (MP)

Ett led i detta är att se över lokalanvändning och få ner energikostander i de lokaler vi idag och på sikt behöver för en väl fungerande verksamhet.

En del i detta är den sedan ett år tillbaka beslutade satsningen på nya förskolelokaler och förbättrad utemiljö vid Nykroppa skola. Ny värmeanläggning, två nya förskoleavdelningar och en upprustning av skolgården.

Återstår att ta ställning till vad som ska göras med byggnaden som blir över. Rivning av Nykroppa gamla skola finns dels i kommunfullmäktiges beslut om investeringen i skolan från juni förra året och dels i budgeten för i år. Beslut fattade i full demokratisk ordning. Men visst, alla beslut gäller tills man tar ett annat....

Alternativen som är övervägda vad det gäller gamla skolan är: hyra ut, riva eller som några föreslår, utöka kommunala administrationens lokaler

- Sälja: Det är svårt att hitta en köpare som klarar av att göra om den till lägenheter för en kostnad som ger en rimlig hyresnivå. Det har även bedömts svårt att hitta en köpare som har verksamhet som passar i lokalerna. Som jämförande exempel kan tas gamla sjukhuset i Filipstad, en annan äldre byggnad i kommunen med en intressant historia. Två privata aktörer har försökt fylla den med verksamhet. Den första fick även med pengar till några års drift från landstinget för att ta över. Verksamheten i huset är idag tyvärr ganska marginell.

- Hyra ut: De förslag som hittills presenteras bygger på att kommunen ska investera mer i byggnaden än vad det ger i hyror, med påföljd att kommunen ska in med pengar för ny verksamhet. Det ska alltså prioriteras mot annan kommunal service.

- Nya administrativa lokaler: Behovet av utökade administrativa lokaler finns inte utan arbete pågår i budget 2016 för att minska ytorna.

- Riva: Det har vi i budget varit politiskt överens om (utom SD som inte hade varken förslag eller deltog i beslut i någon del av budgeten...)

I debatten hörs ofta att inget genom åren satsats på Nykroppa. Vi vill ändå rätta till bilden något. Det senast byggda och modernaste äldreboendet finns i Nykroppa, Årlundsgården. Nya förskolelokaler. Bästa fotbollsplanen med tillhörande byggnader. Bidrag och stöd till investeringar i Folkets park. Den gång vi ser att kommunen tog den största risken och insatsen för att rädda arbetstillfällen var Robust i Nykroppa. En satsning som med facit i hand räddat många arbetstillfällen.

Peter Sörensen har tillsammas med några utflyttare och några Nykroppabor framfört att det är möjligt med ny verksamhet i gamla skolan. Peter Sörensen skriver i ett av de pressmeddelanden som kommit sista tiden ... skolans skick är bra...Och självfallet kan skolan säljas och fyllas med nytt innehåll. Det har skett på massor med andra platser med liknande förhållanden.

Vi hoppas han har rätt.

Därför har vi sett till att begäran om rivning av gamlas skolan läggs vilande och kommer att lägga ut skolan till försäljning under en tid för att ge möjlighet att ge anbud och presentera verksamheter som är förenliga med skolverksamheten på tomten.

Per Gruvberger (S)

Anders Nilsson (V)

Torbjörn Parling (S)

Åsa Hååkman-Felth (S)

Bengt Sjöberg (KD)

Benny Granberg (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.