2016-03-11 16:28

2016-03-11 16:28

Enighet om nya planen

FILIPSTAD: Kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets hus

Under torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige antog eniga politiker den nya översiktsplanen för Filipstads kommun.
– Det är viktigt att vi tar ett beslut i dag. Jag är glad att vi är överens och planen öppnar upp för möjligheten att detaljplanlägga områden, konstaterade kommunalrådet Per Gruvberger(S) som yrkade bifall.

Hannes Fellsman, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen, berättade inledningsvis om planen.

Christer Olsson (M) yrkade bifall, men hade synpunkter på delen som rör vindkraftsområden.

– Översiktsplanen har dragits i långbänk så därför finns det anledning att se till att den går igenom nu, konstaterade Christer Olsson.

Gruvberger framhöll att det är oklart hur länge kommunerna kommer att ha kvar sitt veto när det gäller vindkraftsetableringar.

– Jag yrkar bifall nu när vi äntligen är i mål. Det här är ett levande dokument och ett gediget material, förklarade Anders Nilsson (V).

Positiva

Patrik Fornander (M) yrkade också bifall.

– Det är positivt att det nu kommer att gå att skapa strandnära boenden, sade Fornander, som efterlyste svar på den motion som lämnats in gällande vindkraftsområden.

Även Ulla Olsson (FP) yrkade bifall. Men hon var bekymrad över att hela stranden i Nykroppa är markerad som LIS-område.

Per Gruvberger förklarade att detaljplanläggningen är nästa steg och att ett LIS-område inte automatiskt betyder att det ska byggas där.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade även igenom revidering av regler och handläggningsrutiner, för bidragsgivning till studieförbundens - inklusive SISUs verksamhet - i Filipstads kommun. Reglerna gäller från den 1 januari i år. Jomark Polintan (S) meddelade jäv och deltog inte i beslutet.

Gällande tillståndsansökan om vindkraft på Kungbergen så har Eolus vind AB återkallat sin ansökan. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet avskrivs från fortsatt handläggning.

Avgifter hjälpmedel

Kommunfullmäktige beslutade även om avgifter för hyra av hjälpmedel, enligt förslag från hjälpmedelsnämnden.

Det innebär att hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens blir ett ansvar för den enskilde, hjälpmedel som förskrivs ska tillgodose ett varaktigt behov och det ska finnas möjlighet att hyra hjälpmedel vid tillfälligt behov.

Statliga bidrag

Kommunchefen Claes Hultgren berättade om förslaget gällande hanteringen av de statliga integrationsmedlen som kommunen fått.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade igenom kommunstyrelsens förslag som bland annat innebär att:

• resultatet för 2015 kompenseras med 11,5 miljoner kronor för de kostnadsökningar som mottagandet medfört.

• socialnämndens ram för 2016 utökas med 7,5 miljoner kronor.

• socialnämndens behov av engångsanslag på upp till 1,1 miljoner kronor får återsökas inom kommunstyrelsens tillgängliga integrationsmedel.

• barn- och utbildningsnämndens ram för 2016 utökas med 4,7 miljoner.

• kommunstyrelsens ram för 2016 utökas med 0,5 miljoner kronor för stödinsatser till civilsamhället.

• kommunstyrelsens ram för 2016 utökas med 5 miljoner kronor för att fritt disponeras för insatser inom integrationsarbetet.

Per Gruvberger var nöjd med förslaget och yrkade bifall:

– Jag har träffat många människor som gett mig en klapp på axeln tidigare, det kan man vara glad över. Men nu har det faktiskt blivit regelförändringar och pengar. Det här ger oss ett andrum. Men det är viktigt att det håller över tid, sa han.

Christer Olsson (M) tyckte att det var ett balanserat förslag och yrkade också bifall.

Anders Nilsson (V) yrkade bifall och framhöll att kommunen tagit ett stort ansvar på ett bra sätt.

Även Ulla Olsson (FP) yrkade bifall och gav en stor eloge till de som arbetat fram förslaget.

Ulf Söhrman (M) yrkade bifall, men konstaterade att det behövs många nya jobb till de nyanlända.

Två interpellationer

Christer Olssons (M) interpellation om skolhälsovården i kommunen handlade kortfattat om hur skolhälsovården klarar av det ökade trycket, genom det stora antalet nyanlända.

Torbjörn Parling (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarade bland annat att det behövs en förstärkning inom elevhälsa och att den tas upp i budgetarbetet inom nämnden.

I en interpellation undrade Gisela Nyquist (-) om kommunens tillsynsansvar när det gäller lokaler som används för flyktingmottagande och boende.

Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö och byggnadsnämnden, berättade bland annat att det inte är något krav på att nämnden ska godkänna asylboenden, men att nämnden har ett tillsynsansvar. Vidare framhöll hon att det är Bergslagens räddningstjänst som kontrollerar brandskyddet.

Flera motioner

Kommunfullmäktige avslog Ulf Söhrmans (M) motion om att kommunen skulle lämna 25 procent av försörjningsstödet i form av ett presentkort från Svensk handel i Filipstad. Även om några tyckte att syftet var gott så fick han inget direkt stöd i kommunfullmäktige. Tvärtom var kritiken ganska hård mot förslaget.

Christer Olssons (M) motion om en utökning av öppettiderna på Ungdomens hus ansågs besvarad genom det svar som Jan-Erik Andrén, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, gett om att öppettiderna utökats med en dag i veckan.

Torbjörn Parling (S) berättade att kommunen ska ordna en minibuss så att även ungdomar från Lesjöfors ska kunna besöka ungdomsgården.

Kommunfullmäktige beslutade att sammanträdet den 19 maj flyttas till den 12 maj. Orsaken är att många ledamöter har förhinder den 19 maj.

Hannes Fellsman, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen, berättade inledningsvis om planen.

Christer Olsson (M) yrkade bifall, men hade synpunkter på delen som rör vindkraftsområden.

– Översiktsplanen har dragits i långbänk så därför finns det anledning att se till att den går igenom nu, konstaterade Christer Olsson.

Gruvberger framhöll att det är oklart hur länge kommunerna kommer att ha kvar sitt veto när det gäller vindkraftsetableringar.

– Jag yrkar bifall nu när vi äntligen är i mål. Det här är ett levande dokument och ett gediget material, förklarade Anders Nilsson (V).

Positiva

Patrik Fornander (M) yrkade också bifall.

– Det är positivt att det nu kommer att gå att skapa strandnära boenden, sade Fornander, som efterlyste svar på den motion som lämnats in gällande vindkraftsområden.

Även Ulla Olsson (FP) yrkade bifall. Men hon var bekymrad över att hela stranden i Nykroppa är markerad som LIS-område.

Per Gruvberger förklarade att detaljplanläggningen är nästa steg och att ett LIS-område inte automatiskt betyder att det ska byggas där.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade även igenom revidering av regler och handläggningsrutiner, för bidragsgivning till studieförbundens - inklusive SISUs verksamhet - i Filipstads kommun. Reglerna gäller från den 1 januari i år. Jomark Polintan (S) meddelade jäv och deltog inte i beslutet.

Gällande tillståndsansökan om vindkraft på Kungbergen så har Eolus vind AB återkallat sin ansökan. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet avskrivs från fortsatt handläggning.

Avgifter hjälpmedel

Kommunfullmäktige beslutade även om avgifter för hyra av hjälpmedel, enligt förslag från hjälpmedelsnämnden.

Det innebär att hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens blir ett ansvar för den enskilde, hjälpmedel som förskrivs ska tillgodose ett varaktigt behov och det ska finnas möjlighet att hyra hjälpmedel vid tillfälligt behov.

Statliga bidrag

Kommunchefen Claes Hultgren berättade om förslaget gällande hanteringen av de statliga integrationsmedlen som kommunen fått.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade igenom kommunstyrelsens förslag som bland annat innebär att:

• resultatet för 2015 kompenseras med 11,5 miljoner kronor för de kostnadsökningar som mottagandet medfört.

• socialnämndens ram för 2016 utökas med 7,5 miljoner kronor.

• socialnämndens behov av engångsanslag på upp till 1,1 miljoner kronor får återsökas inom kommunstyrelsens tillgängliga integrationsmedel.

• barn- och utbildningsnämndens ram för 2016 utökas med 4,7 miljoner.

• kommunstyrelsens ram för 2016 utökas med 0,5 miljoner kronor för stödinsatser till civilsamhället.

• kommunstyrelsens ram för 2016 utökas med 5 miljoner kronor för att fritt disponeras för insatser inom integrationsarbetet.

Per Gruvberger var nöjd med förslaget och yrkade bifall:

– Jag har träffat många människor som gett mig en klapp på axeln tidigare, det kan man vara glad över. Men nu har det faktiskt blivit regelförändringar och pengar. Det här ger oss ett andrum. Men det är viktigt att det håller över tid, sa han.

Christer Olsson (M) tyckte att det var ett balanserat förslag och yrkade också bifall.

Anders Nilsson (V) yrkade bifall och framhöll att kommunen tagit ett stort ansvar på ett bra sätt.

Även Ulla Olsson (FP) yrkade bifall och gav en stor eloge till de som arbetat fram förslaget.

Ulf Söhrman (M) yrkade bifall, men konstaterade att det behövs många nya jobb till de nyanlända.

Två interpellationer

Christer Olssons (M) interpellation om skolhälsovården i kommunen handlade kortfattat om hur skolhälsovården klarar av det ökade trycket, genom det stora antalet nyanlända.

Torbjörn Parling (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarade bland annat att det behövs en förstärkning inom elevhälsa och att den tas upp i budgetarbetet inom nämnden.

I en interpellation undrade Gisela Nyquist (-) om kommunens tillsynsansvar när det gäller lokaler som används för flyktingmottagande och boende.

Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö och byggnadsnämnden, berättade bland annat att det inte är något krav på att nämnden ska godkänna asylboenden, men att nämnden har ett tillsynsansvar. Vidare framhöll hon att det är Bergslagens räddningstjänst som kontrollerar brandskyddet.

Flera motioner

Kommunfullmäktige avslog Ulf Söhrmans (M) motion om att kommunen skulle lämna 25 procent av försörjningsstödet i form av ett presentkort från Svensk handel i Filipstad. Även om några tyckte att syftet var gott så fick han inget direkt stöd i kommunfullmäktige. Tvärtom var kritiken ganska hård mot förslaget.

Christer Olssons (M) motion om en utökning av öppettiderna på Ungdomens hus ansågs besvarad genom det svar som Jan-Erik Andrén, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, gett om att öppettiderna utökats med en dag i veckan.

Torbjörn Parling (S) berättade att kommunen ska ordna en minibuss så att även ungdomar från Lesjöfors ska kunna besöka ungdomsgården.

Kommunfullmäktige beslutade att sammanträdet den 19 maj flyttas till den 12 maj. Orsaken är att många ledamöter har förhinder den 19 maj.