2016-01-09 06:00

2016-01-09 06:00

"Ödesdigert för bygden"

FILIPSTAD: Fastighetsägarna har yttrat sig om vindkraft i Kungbergen

Flera av fastighetsägarna kring Kungbergen har nu yttrat sig gemensamt om Eolus ansökan om att bygga en vindkraftsanläggning där.
– Sammanfattningsvis skulle vindkraftprojektet få mycket negativa konsekvenser vad gäller livskvalitet och landsbygdsutveckling, skriver fastighetsägarna i sitt yttrande.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro har fått ett yttrande som flera fastighetsägare gemensamt skrivit under, med anledning av det planerade vinkraftsprojektet Kungbergen.

De anser att den ansökan som Eolus gjort innehåller en rad brister. Bland annat tycker fastighetsägarna att de synpunkter de tidigare lämnat till Eolus i mycket begränsad utsträckning bemötts eller ens kommenterats.

Fastighetsägarna anser vidare att de fotomontage som Eolus presenterat är högst bristfälliga. Detta för att Eolus använt sig av vidvinkelperspektiv, skymmande träd och disigt väder. Detta gör att vindkraftverken ser ut att smälta väl in i naturen – bättre än det skulle se ut på riktigt, hävdar fastighetsägarna.

Tekniska brister

När det gäller bullernivån hänvisar fastighetsägarna till den oberoende bedömning som gjorts av docent Bertil Persson. Den visar enligt dem att bullerberäkningarna har stora tekniska brister och står i strid med giltiga domar och beslutsföreskrifter.

Dominerande

I yttrandet framkommer också att vindkraftsprojektet Kungbergen ger en omfattande påverkan på landskapet och boendemiljön. Bostäderna i området ligger som ett medelvärde 283 meter under verkens högsta medelhöjd. Bara det gör att verken skulle ge en dominerande och starkt negativ inverkan på boendemiljön och fastigheternas marknadsvärden, framhåller fastighetsägarna. De anser att då bygdens karaktär präglas av skogsvidder och sjöar med vildmarkskaraktär skulle vindkraftverken innebära en mycket påtaglig förändring och bli till ett industrialiserat landskap.

Ostörd natur

I yttrandet till länsstyrelsen skriver fastighetsägarna att Bosjön, Ekhöjden och Skåltjärn är byar präglade av närheten till ostörd natur och vildmarkskänsla. Det påpekar också att inflyttning till området skett på senare år, inte minst från utlandet, och att störningar från vindkraftsverk skulle bli negativt och riskera att sänka fastigheternas marknadsvärde.

”Undermålig ansökan”

– Det planerade projektet skulle vara ödesdigert för en hel bygd, inte bara begränsat till Skåltjärn-Ekhöjden-Bosjön. Sammanfattningsvis skulle vindkraftsprojektet få mycket negativa konsekvenser vad gäller livskvalitet, landsbygdsutveckling och möjlighet till avkastning från fastigheter. Ansökan innehåller flera brister och felaktigheter som gör ansökan undermålig, skriver fastighetsägarna på nämnda orter.

Fredagen var sista dagen att lämna in synpunkter på vindkraftsprojektet.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro har fått ett yttrande som flera fastighetsägare gemensamt skrivit under, med anledning av det planerade vinkraftsprojektet Kungbergen.

De anser att den ansökan som Eolus gjort innehåller en rad brister. Bland annat tycker fastighetsägarna att de synpunkter de tidigare lämnat till Eolus i mycket begränsad utsträckning bemötts eller ens kommenterats.

Fastighetsägarna anser vidare att de fotomontage som Eolus presenterat är högst bristfälliga. Detta för att Eolus använt sig av vidvinkelperspektiv, skymmande träd och disigt väder. Detta gör att vindkraftverken ser ut att smälta väl in i naturen – bättre än det skulle se ut på riktigt, hävdar fastighetsägarna.

Tekniska brister

När det gäller bullernivån hänvisar fastighetsägarna till den oberoende bedömning som gjorts av docent Bertil Persson. Den visar enligt dem att bullerberäkningarna har stora tekniska brister och står i strid med giltiga domar och beslutsföreskrifter.

Dominerande

I yttrandet framkommer också att vindkraftsprojektet Kungbergen ger en omfattande påverkan på landskapet och boendemiljön. Bostäderna i området ligger som ett medelvärde 283 meter under verkens högsta medelhöjd. Bara det gör att verken skulle ge en dominerande och starkt negativ inverkan på boendemiljön och fastigheternas marknadsvärden, framhåller fastighetsägarna. De anser att då bygdens karaktär präglas av skogsvidder och sjöar med vildmarkskaraktär skulle vindkraftverken innebära en mycket påtaglig förändring och bli till ett industrialiserat landskap.

Ostörd natur

I yttrandet till länsstyrelsen skriver fastighetsägarna att Bosjön, Ekhöjden och Skåltjärn är byar präglade av närheten till ostörd natur och vildmarkskänsla. Det påpekar också att inflyttning till området skett på senare år, inte minst från utlandet, och att störningar från vindkraftsverk skulle bli negativt och riskera att sänka fastigheternas marknadsvärde.

”Undermålig ansökan”

– Det planerade projektet skulle vara ödesdigert för en hel bygd, inte bara begränsat till Skåltjärn-Ekhöjden-Bosjön. Sammanfattningsvis skulle vindkraftsprojektet få mycket negativa konsekvenser vad gäller livskvalitet, landsbygdsutveckling och möjlighet till avkastning från fastigheter. Ansökan innehåller flera brister och felaktigheter som gör ansökan undermålig, skriver fastighetsägarna på nämnda orter.

Fredagen var sista dagen att lämna in synpunkter på vindkraftsprojektet.