2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Anmäls för dålig rening

FILIPSTAD: Länsstyrelsen anmäler kommunen

Länsstyrelsen har gjort en åtalsanmälan mot Filipstads kommun.

Anmälan gäller misstanke om brott mot miljöbalken vid avloppsreningsverket.

Brottsmisstanken grundar sig i att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet från Filipstads avloppsreningsverk har överskridit gällande gränsvärde under ett kvartal.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och får rapporter från kommunen på provtagningar. Enligt det gällande tillståndet får resthalterna av syreförbrukande restämnen i vattnet som släpps ut i sjön från verket ligga på ett värde på 15 mg och nu var medelvärdet under första kvartalet i fjol i stället 17,6, uppger länsstyrelsen i sin anmälan. Uppgifterna baseras på värden kommunen själv fått vid sin provtagning och någon provtagning utöver denna har inte gjorts, enligt länsstyrelsen.

”Även med hänsyn taget till analysens felmarginal bedöms ett överskridande av gränsvärdet ha skett” skriver länsstyrelsen till åklagaren. Därmed anser länsstyrelsens handläggare att kommunen brutit mot ett av villkoren i tillståndet för reningsverket.

Brottsmisstanken grundar sig i att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet från Filipstads avloppsreningsverk har överskridit gällande gränsvärde under ett kvartal.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och får rapporter från kommunen på provtagningar. Enligt det gällande tillståndet får resthalterna av syreförbrukande restämnen i vattnet som släpps ut i sjön från verket ligga på ett värde på 15 mg och nu var medelvärdet under första kvartalet i fjol i stället 17,6, uppger länsstyrelsen i sin anmälan. Uppgifterna baseras på värden kommunen själv fått vid sin provtagning och någon provtagning utöver denna har inte gjorts, enligt länsstyrelsen.

”Även med hänsyn taget till analysens felmarginal bedöms ett överskridande av gränsvärdet ha skett” skriver länsstyrelsen till åklagaren. Därmed anser länsstyrelsens handläggare att kommunen brutit mot ett av villkoren i tillståndet för reningsverket.