2015-02-24 10:24

2015-02-24 10:24

Får avslag om skyddsplank

VÄNERSBORG

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att avslå ett överklagande som berör ett plank avsett för insynsskydd på en fastighet i Eda kommun.

Bygglov för planket beviljades i efterhand av Samhällsbyggnadsutskottet i kommunen, men ägaren till grannfastigheten överklagade till länsstyrelsen. Planket står delvis på kommunal mark som egentligen inte får bebyggas, men utskottet ansåg att det handlade om en mindre avvikelse och att det därför var förenligt med planens syfte.

Grannen höll inte med. Länsstyrelsen gick på hans linje och beslutade att bifalla överklagandet och därmed upphäva beslutet om bygglov.

Fastighetsägaren som har uppfört planket överklagade i sin tur det beslutet till Mark- och miljödomstolen, som alltså meddelar avslag. Domstolen håller inte med om att det är frågan om en liten avvikelse från detaljplanen och anser därför inteheller att bygglov kan ges.

Bygglov för planket beviljades i efterhand av Samhällsbyggnadsutskottet i kommunen, men ägaren till grannfastigheten överklagade till länsstyrelsen. Planket står delvis på kommunal mark som egentligen inte får bebyggas, men utskottet ansåg att det handlade om en mindre avvikelse och att det därför var förenligt med planens syfte.

Grannen höll inte med. Länsstyrelsen gick på hans linje och beslutade att bifalla överklagandet och därmed upphäva beslutet om bygglov.

Fastighetsägaren som har uppfört planket överklagade i sin tur det beslutet till Mark- och miljödomstolen, som alltså meddelar avslag. Domstolen håller inte med om att det är frågan om en liten avvikelse från detaljplanen och anser därför inteheller att bygglov kan ges.