2015-10-07 15:52

2015-10-07 15:52

Varning för hög investeringsnivå

BENGTSFORS: Revisorerna utlyser

Bengtsfors kommunrevisorer varnar för en hög investeringsnivå och stora brister i kommunens investeringsprocess.

Kommunen redovisar ett plusresultat på 200 000 kronor för årets första månader. Prognosen för hela året är ett plus på 7,8 miljoner kronor.

Det beräknade resultatet vid årets slut är 4,6 miljoner bättre jämfört med budget, vilket till stor del beror på en återbetalning av tidigare års inbetalda försäkringspremier till AFA Försäkringar.

Därmed skulle målet om en god ekonomisk hushållning uppfyllas.

Stick i stäv

Men revisorerna menar att det finns saker att påtala.

Bland annat konstaterar revisorerna att kommunens investeringsbudget är betydligt högre än kassaflödet.

Det går stick i stäv med kommunens mål om att själv kunna finansiera investeringarna fullt ut.

– Beaktat den allmänna ekonomiska situationen och kommunens nuläge ser vi med stor oro på denna höga investeringsnivå, skriver revisorerna.

Man noterar dock att kommunen hittills i år har gjort relativt sparsamt med investeringar (15,4 miljoner kronor varav 5,3 miljoner inom affärsdrivande verksamheter).

– Det kan därmed inte uteslutas att målsättningen om 100 procent självfinansieringsgrad uppnås. Dock förutsätter detta att kommunen avstår från att genomföra en hel del av de investeringar som ingår i investeringsbudgeten.

Bör förbättras

Revisorerna framhåller också att det finns förbättringar att göra när det gäller presentationen av kommunens delårsbokslut, bland annat när det gäller kommunstyrelsens bedömning av det ekonomiska läget.

Kommunen redovisar ett plusresultat på 200 000 kronor för årets första månader. Prognosen för hela året är ett plus på 7,8 miljoner kronor.

Det beräknade resultatet vid årets slut är 4,6 miljoner bättre jämfört med budget, vilket till stor del beror på en återbetalning av tidigare års inbetalda försäkringspremier till AFA Försäkringar.

Därmed skulle målet om en god ekonomisk hushållning uppfyllas.

Stick i stäv

Men revisorerna menar att det finns saker att påtala.

Bland annat konstaterar revisorerna att kommunens investeringsbudget är betydligt högre än kassaflödet.

Det går stick i stäv med kommunens mål om att själv kunna finansiera investeringarna fullt ut.

– Beaktat den allmänna ekonomiska situationen och kommunens nuläge ser vi med stor oro på denna höga investeringsnivå, skriver revisorerna.

Man noterar dock att kommunen hittills i år har gjort relativt sparsamt med investeringar (15,4 miljoner kronor varav 5,3 miljoner inom affärsdrivande verksamheter).

– Det kan därmed inte uteslutas att målsättningen om 100 procent självfinansieringsgrad uppnås. Dock förutsätter detta att kommunen avstår från att genomföra en hel del av de investeringar som ingår i investeringsbudgeten.

Bör förbättras

Revisorerna framhåller också att det finns förbättringar att göra när det gäller presentationen av kommunens delårsbokslut, bland annat när det gäller kommunstyrelsens bedömning av det ekonomiska läget.