2018-01-24 15:55

2018-01-24 16:46

Underkänt för beslutsunderlaget i Muminfrågan

Debatt: Skutberget

27 forskare efterlyser ny utredning om Muminvärldens nytta för Karlstad.

Karlstads kommun har ingått en avsiktsförklaring med finska företaget Muumimaailma Oy om att upplåta en del av Skutberget, som varit allmänhetens Vänernära friluftsområde sedan 1940-talet, för en inhägnad temapark. Som underlag för beslutet hänvisas på kommunens hemsida till en förstudie utförd av konsultbolaget Kaluna, i samarbete med Business Värmland, där uppdraget varit att väga för- och nackdelar för en etablering av Muminvärlden i Karlstad.

Men vid en närmare granskning framstår förstudien som ett hafsverk. Som forskare blir vi bekymrade över vilken typ av beslutsunderlag som letar sig fram till de förtroendevalda. Kaluna, som genomfört förstudien, anges tillsammans med kommunen och Muminvärlden som initiativtagare till den, vilket blir problematiskt eftersom initiativtagaren således ska utreda sitt eget initiativ.

Förstudien kännetecknas genomgående av stora brister. Det hänvisas till bilagor som inte står att finna. Tvivelaktiga generaliseringar om varumärke, turismtrender och målgrupper saknar adekvata källor och är i vissa fall inte tillämpliga på Sverige. Två anvisade kapitel saknas, däribland ”What’s in it for Karlstad?” som borde ha varit studiens självklara utgångspunkt. Frågan om Muminvärldens nytta för Karlstad ställs således men lämnas obesvarad. Ändock beslutade kommunen ingå en avsiktsförklaring med Muminvärlden.

Andra fel, som tyder på en nära förbindelse mellan parterna snarare än slarv, är att önskningar och beskrivningar i förstudien flyter ihop. Överlag får utvalda citat stort utrymme utan att sättas in i ett sammanhang. En uttryckt önskan från VD:n i ett av avsnitten går sedan igen i utredarnas egen slutsats att detaljplanen ”bør vara løs och flexibel” för att på sikt ”utvide parken och f.ex. bygga hotell eller en vattenpark i tilknytting till parken”.

Det skeva urvalet visar sig även i SWOT-analysen. Den ska också beakta svårigheter och hot men nämner överhuvudtaget inte frågor som kommer vara aktuella som miljökonsekvenser, allemansrätt, strandskydd eller Vänerstranden som skyddat riksintresse, trots att förstudien understryker att Muminvärlden måste ligga vid ett hav eller sjö och inbegripa kustlinjen.

Driftkalkylen anger som sämsta scenario 200 000 betalande besökare. Det är givetvis en uppskattning och inte ett självklart lägstavärde då det finns åtskilliga temaparker i Sverige med endast några få tusen besökare per år. I slutsatserna hävdas att nollpunkten för vinst inträder vid 180 000–200 000 besökare (150 000–250 000 i sammanfattningen) när driftkalkylen indikerar ett ”break even” vid ca 220 000. Kanhända är den verkliga nollpunkten något högre eftersom någon tomträttsavgäld inte inkluderats i kalkylen. Oavsett den siffra man bör förhålla sig till kan konstateras att originalmuminvärlden i Nådendal 2015 endast kom upp i 171 000 betalande besökare – en siffra i nederkant av de alternativ som lyfts fram när vinst anses uppnås i Karlstad.

Utredarna utgår från att Muminvärlden ska attrahera 200 000–500 000 besökare, vilket är en påfallande stor spännvidd. Men den uppskattningen kommer ytterst från Muminföretaget självt (s. 1). En partisk källa kan ha intresse att överdriva sina förtjänster, varför sådana uppgifter inte automatiskt är tillförlitliga. Men för att styrka trovärdigheten i de angivna siffrorna hävdas i sammanfattning/slutsatser att ”det pekes på i forstudien at mange konkurrenter har besøkstall på mellom 500–750.000 pr. år”. Då verkar besökaruppskattningen kalibrerad mot verkligheten. Problemet är bara att det ingenstans i förstudien ”pekas” på detta. Bland de 20 parker som förstudien listar finns egentligen ingen som har besökssiffror inom detta intervall. (Möjligen hör Universeum hit, med drygt 500 000 besökare, och Kolmården, med 700 000. Men dessa siffror skrivs inte ut och rapportförfattarna ifrågasätter själva om Kolmården är en ”temapark”.) Författarna har valt att inte heller inkludera någon av alla de parker i Norden som har färre än 50 000 besökare (till dessa hörde det ökända Medeltidens värld i Götene, som snittade på 20 000). Det framgår inte vilka urvalskriterier man haft för temaparkerna men genom valt förfarande har medianvärdet för besökare till nordiska nöjes- och temaparker hamnat så högt som 350 000.

Om man bortser från de allra största nöjesparkerna som förstudien anger, såsom t.ex. Legoland, Liseberg, Tivoli, med 1–4 miljoner besökare, så framstår det i förstudien därmed som om Muminvärlden i Karlstad har potential att bli nordens kanske största temapark, då den skulle kunna attrahera så många som 500 000 besökare. Med en sådan bild är det klart att Karlstads politiker inte vill gå miste om en Muminstasning. Men förhoppningen kan grusas av att den till betydande del bygger på ett luftslott.

Vi föreslår att kommunen tar fram ett korrekt underlag inför vidare beslut. Att fatta beslut på så bristfälliga grunder som nu föreligger reser frågor kring hur intresserade beslutsfattarna är av ett underlag som beskriver både positiva och negativa konsekvenser av en eventuell etablering. En ordentlig utredning skulle inge större förtroende för att beslut tas på riktiga grunder. Både Karlstads beslutsfattare och invånare förtjänar ett bättre underlag i en så viktig fråga som rör höga natur- och kulturvärden med konsekvenser för framtida generationer.

Kristian Petrov

Docent idéhistoria

Eva Alfredsson Olsson

Fil dr sociologi

Lars Aronsson

Professor kulturgeografi

Camilla Berglund

Fil dr kulturgeografi

Ann Bergman

Professor arbetsvetenskap

Björn Billing

Fil dr idéhistoria

Nina Christenson

Fil.dr biologididaktik

Per-Olof Fjällsby

Fildr historia

Mikael Granberg

Professor statsvetenskap

Solveig Granath

Professor engelska

Lena Grip

Fil dr kulturgeografi

Ida Grundel

Fil dr kulturgeografi

Maria Holmgren Troy

Professor engelska

Staffan Janson

Professor folkhälsovetenskap och pediatrik

Cecilia Möller

Fil dr kulturgeografi

Patrik Möller

Fil dr idéhistoria

Mats Nilsson

Fil dr kulturgeografi

Dag Nordmark

Professor litteraturvetenskap

Peter Olausson

Fil dr historia

Ulla Rantakeisu

Professor socialt arbete

Klas Sandell

Professor kulturgeografi

Bengt Starrin

Professor socialt arbete

Mekonnen Tesfahuney

Professor kulturgeografi

Michael Wherrity

Fil dr engelska

Johan Wijkmark

Fil dr engelska

Sofia Wijkmark

Docent litteraturvetenskap

Peter Wikström

Fil dr engelska

Karlstads kommun har ingått en avsiktsförklaring med finska företaget Muumimaailma Oy om att upplåta en del av Skutberget, som varit allmänhetens Vänernära friluftsområde sedan 1940-talet, för en inhägnad temapark. Som underlag för beslutet hänvisas på kommunens hemsida till en förstudie utförd av konsultbolaget Kaluna, i samarbete med Business Värmland, där uppdraget varit att väga för- och nackdelar för en etablering av Muminvärlden i Karlstad.

Men vid en närmare granskning framstår förstudien som ett hafsverk. Som forskare blir vi bekymrade över vilken typ av beslutsunderlag som letar sig fram till de förtroendevalda. Kaluna, som genomfört förstudien, anges tillsammans med kommunen och Muminvärlden som initiativtagare till den, vilket blir problematiskt eftersom initiativtagaren således ska utreda sitt eget initiativ.

Förstudien kännetecknas genomgående av stora brister. Det hänvisas till bilagor som inte står att finna. Tvivelaktiga generaliseringar om varumärke, turismtrender och målgrupper saknar adekvata källor och är i vissa fall inte tillämpliga på Sverige. Två anvisade kapitel saknas, däribland ”What’s in it for Karlstad?” som borde ha varit studiens självklara utgångspunkt. Frågan om Muminvärldens nytta för Karlstad ställs således men lämnas obesvarad. Ändock beslutade kommunen ingå en avsiktsförklaring med Muminvärlden.

Andra fel, som tyder på en nära förbindelse mellan parterna snarare än slarv, är att önskningar och beskrivningar i förstudien flyter ihop. Överlag får utvalda citat stort utrymme utan att sättas in i ett sammanhang. En uttryckt önskan från VD:n i ett av avsnitten går sedan igen i utredarnas egen slutsats att detaljplanen ”bør vara løs och flexibel” för att på sikt ”utvide parken och f.ex. bygga hotell eller en vattenpark i tilknytting till parken”.

Det skeva urvalet visar sig även i SWOT-analysen. Den ska också beakta svårigheter och hot men nämner överhuvudtaget inte frågor som kommer vara aktuella som miljökonsekvenser, allemansrätt, strandskydd eller Vänerstranden som skyddat riksintresse, trots att förstudien understryker att Muminvärlden måste ligga vid ett hav eller sjö och inbegripa kustlinjen.

Driftkalkylen anger som sämsta scenario 200 000 betalande besökare. Det är givetvis en uppskattning och inte ett självklart lägstavärde då det finns åtskilliga temaparker i Sverige med endast några få tusen besökare per år. I slutsatserna hävdas att nollpunkten för vinst inträder vid 180 000–200 000 besökare (150 000–250 000 i sammanfattningen) när driftkalkylen indikerar ett ”break even” vid ca 220 000. Kanhända är den verkliga nollpunkten något högre eftersom någon tomträttsavgäld inte inkluderats i kalkylen. Oavsett den siffra man bör förhålla sig till kan konstateras att originalmuminvärlden i Nådendal 2015 endast kom upp i 171 000 betalande besökare – en siffra i nederkant av de alternativ som lyfts fram när vinst anses uppnås i Karlstad.

Utredarna utgår från att Muminvärlden ska attrahera 200 000–500 000 besökare, vilket är en påfallande stor spännvidd. Men den uppskattningen kommer ytterst från Muminföretaget självt (s. 1). En partisk källa kan ha intresse att överdriva sina förtjänster, varför sådana uppgifter inte automatiskt är tillförlitliga. Men för att styrka trovärdigheten i de angivna siffrorna hävdas i sammanfattning/slutsatser att ”det pekes på i forstudien at mange konkurrenter har besøkstall på mellom 500–750.000 pr. år”. Då verkar besökaruppskattningen kalibrerad mot verkligheten. Problemet är bara att det ingenstans i förstudien ”pekas” på detta. Bland de 20 parker som förstudien listar finns egentligen ingen som har besökssiffror inom detta intervall. (Möjligen hör Universeum hit, med drygt 500 000 besökare, och Kolmården, med 700 000. Men dessa siffror skrivs inte ut och rapportförfattarna ifrågasätter själva om Kolmården är en ”temapark”.) Författarna har valt att inte heller inkludera någon av alla de parker i Norden som har färre än 50 000 besökare (till dessa hörde det ökända Medeltidens värld i Götene, som snittade på 20 000). Det framgår inte vilka urvalskriterier man haft för temaparkerna men genom valt förfarande har medianvärdet för besökare till nordiska nöjes- och temaparker hamnat så högt som 350 000.

Om man bortser från de allra största nöjesparkerna som förstudien anger, såsom t.ex. Legoland, Liseberg, Tivoli, med 1–4 miljoner besökare, så framstår det i förstudien därmed som om Muminvärlden i Karlstad har potential att bli nordens kanske största temapark, då den skulle kunna attrahera så många som 500 000 besökare. Med en sådan bild är det klart att Karlstads politiker inte vill gå miste om en Muminstasning. Men förhoppningen kan grusas av att den till betydande del bygger på ett luftslott.

Vi föreslår att kommunen tar fram ett korrekt underlag inför vidare beslut. Att fatta beslut på så bristfälliga grunder som nu föreligger reser frågor kring hur intresserade beslutsfattarna är av ett underlag som beskriver både positiva och negativa konsekvenser av en eventuell etablering. En ordentlig utredning skulle inge större förtroende för att beslut tas på riktiga grunder. Både Karlstads beslutsfattare och invånare förtjänar ett bättre underlag i en så viktig fråga som rör höga natur- och kulturvärden med konsekvenser för framtida generationer.

Kristian Petrov

Docent idéhistoria

Eva Alfredsson Olsson

Fil dr sociologi

Lars Aronsson

Professor kulturgeografi

Camilla Berglund

Fil dr kulturgeografi

Ann Bergman

Professor arbetsvetenskap

Björn Billing

Fil dr idéhistoria

Nina Christenson

Fil.dr biologididaktik

Per-Olof Fjällsby

Fildr historia

Mikael Granberg

Professor statsvetenskap

Solveig Granath

Professor engelska

Lena Grip

Fil dr kulturgeografi

Ida Grundel

Fil dr kulturgeografi

Maria Holmgren Troy

Professor engelska

Staffan Janson

Professor folkhälsovetenskap och pediatrik

Cecilia Möller

Fil dr kulturgeografi

Patrik Möller

Fil dr idéhistoria

Mats Nilsson

Fil dr kulturgeografi

Dag Nordmark

Professor litteraturvetenskap

Peter Olausson

Fil dr historia

Ulla Rantakeisu

Professor socialt arbete

Klas Sandell

Professor kulturgeografi

Bengt Starrin

Professor socialt arbete

Mekonnen Tesfahuney

Professor kulturgeografi

Michael Wherrity

Fil dr engelska

Johan Wijkmark

Fil dr engelska

Sofia Wijkmark

Docent litteraturvetenskap

Peter Wikström

Fil dr engelska

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.