2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Det handlar om helhetsbilden

SKOLAN VERKSAMHETSCHEF LÄRANDE OCH STÖD CHRISTIAN PERSMAN GRUNDSKOLECHEF: Svar från chefstjänstemännen

Här kommer några perspektiv angående debatten gällande bland annat Vikene skola och Järvens högstadium.

Utgångspunkten i Lärande och stöds förslag på en framtida skolorganisation bygger på en helhetsbild. De senaste femton åren har elevunderlaget i kommunen minskat med ungefär 1000 elever vilket medfört konsekvenser för skolorganisationen. Till detta finns också framtida utmaningar (vilka några redan är helt aktuella). Skollokalerna i kommunen behöver renoveras och ändamålsanpassas i stor utsträckning inom närmaste åren. Även nybyggnationer bör ske. Konsekvensen av detta blir hyreshöjningar som på något sätt ska finansieras. Inom några geografiska områden i kommunen ökar elevantalet vilket innebär konsekvenser för skollokalerna, medan det i andra områden minskar med elever. Till detta tillkommer också att förskolan behöver utöka antalet platser på vissa geografiska platser. Det kan ske genom nybyggnationer eller användande av redan befintliga lokaler genom omorganisering.

Att förbättra likvärdigheten i kommunen är centralt i skolorganisationen. Allt för splittrad elevhälsa och resurser för särskilt stöd, medför svårigheter i fördelningen av och tillgången till för elever på alla skolor. Att samla mer resurser på ett ställe ökar möjligheten att ge hjälp och stöd till fler elever – i hela kommunen.

Lärarbrist generellt i riket har redan visat sig även i Arvika. Det blir allt svårare att säkerställa skolor där pedagogerna har adekvat utbildning. För att rekrytera i framtiden kommer frågor som lön och arbetsmiljö att vara viktiga. Att arbeta tillsammans med kollegor för att dels kunna fördela arbetsuppgifter, dels för att utveckla verksamheten tillsammans, har visat sig vara avgörande för kvalitet i en skolverksamhet och trivsel för många lärare. Även lokalernas beskaffenhet är en viktig faktor för en god arbetsmiljö. Att göra skolenheterna något större än idag skapar bättre förutsättningar.

Vi har lagkrav på vad som elever ska lära sig och vilka rättigheter de har bland annat i form av stöd och timplan för respektive ämne. Vi ser idag svårigheter att leva upp till detta när skolorna är för små och för många. Dels utifrån utmaningen att ha behörig personal, dels utifrån elevantal som medför åldersblandade klasser som gör det svårare för lärare att undervisa på ett sätt som gynnar alla elever. Något större skolenheter gör det lättare att organisera klasserna åldershomogent samt möjliggör att resurser kan användas mer flexibelt – och komma fler elever tillgodo än idag.

I förslag på skolorganisation finns det skolor på landsbygden och i innerstaden. Tanken är att några skolor ska slås ihop för att på det sättet bli något större (fortfarande färre än 200 elever), samt att högstadiet på Järvenskolan behöver flyttas då elevantalet gör det svårt att organisera en lagenligt kvalitativ verksamhet. Genom att göra dessa förändringar skapas lite större enheter vilket underlättar organisationen av stöd, elevhälsa och resurser i hela kommunen, skapar ett bättre ekonomiskt utrymme för framtida hyreshöjningar, ger möjlighet att förbättra lokalernas kvalitet på flera skolor samt förbättrar möjligheterna till en större likvärdighet för alla elever i kommunen.

Skulle vi inte genomföra föreslagna åtgärder medför det ett antal negativa konsekvenser som drabbar många elever. Ekonomin kommer inte tillåta att skollokalerna kan förbättras i samma utsträckning som planerat, resurser blir fortsatt splittrade vilket innebär att större skolenheter riskerar att behöva organiseras med ett större antal elever i klasserna samt med minskade resurser. Sammanfattat betyder det att den effektivisering som en ändring av antalet skolenheter medför, istället behöver ske genom en ändring av organisationen på några skolor.

Utifrån ovanstående beskrivna perspektiv är skolförslaget byggt på en helhet samt med syfte att skapa större likvärdighet och i slutändan mer kvalitativa skolor i kommunen – för alla elever.

Per-Joel Sewelén

Utgångspunkten i Lärande och stöds förslag på en framtida skolorganisation bygger på en helhetsbild. De senaste femton åren har elevunderlaget i kommunen minskat med ungefär 1000 elever vilket medfört konsekvenser för skolorganisationen. Till detta finns också framtida utmaningar (vilka några redan är helt aktuella). Skollokalerna i kommunen behöver renoveras och ändamålsanpassas i stor utsträckning inom närmaste åren. Även nybyggnationer bör ske. Konsekvensen av detta blir hyreshöjningar som på något sätt ska finansieras. Inom några geografiska områden i kommunen ökar elevantalet vilket innebär konsekvenser för skollokalerna, medan det i andra områden minskar med elever. Till detta tillkommer också att förskolan behöver utöka antalet platser på vissa geografiska platser. Det kan ske genom nybyggnationer eller användande av redan befintliga lokaler genom omorganisering.

Att förbättra likvärdigheten i kommunen är centralt i skolorganisationen. Allt för splittrad elevhälsa och resurser för särskilt stöd, medför svårigheter i fördelningen av och tillgången till för elever på alla skolor. Att samla mer resurser på ett ställe ökar möjligheten att ge hjälp och stöd till fler elever – i hela kommunen.

Lärarbrist generellt i riket har redan visat sig även i Arvika. Det blir allt svårare att säkerställa skolor där pedagogerna har adekvat utbildning. För att rekrytera i framtiden kommer frågor som lön och arbetsmiljö att vara viktiga. Att arbeta tillsammans med kollegor för att dels kunna fördela arbetsuppgifter, dels för att utveckla verksamheten tillsammans, har visat sig vara avgörande för kvalitet i en skolverksamhet och trivsel för många lärare. Även lokalernas beskaffenhet är en viktig faktor för en god arbetsmiljö. Att göra skolenheterna något större än idag skapar bättre förutsättningar.

Vi har lagkrav på vad som elever ska lära sig och vilka rättigheter de har bland annat i form av stöd och timplan för respektive ämne. Vi ser idag svårigheter att leva upp till detta när skolorna är för små och för många. Dels utifrån utmaningen att ha behörig personal, dels utifrån elevantal som medför åldersblandade klasser som gör det svårare för lärare att undervisa på ett sätt som gynnar alla elever. Något större skolenheter gör det lättare att organisera klasserna åldershomogent samt möjliggör att resurser kan användas mer flexibelt – och komma fler elever tillgodo än idag.

I förslag på skolorganisation finns det skolor på landsbygden och i innerstaden. Tanken är att några skolor ska slås ihop för att på det sättet bli något större (fortfarande färre än 200 elever), samt att högstadiet på Järvenskolan behöver flyttas då elevantalet gör det svårt att organisera en lagenligt kvalitativ verksamhet. Genom att göra dessa förändringar skapas lite större enheter vilket underlättar organisationen av stöd, elevhälsa och resurser i hela kommunen, skapar ett bättre ekonomiskt utrymme för framtida hyreshöjningar, ger möjlighet att förbättra lokalernas kvalitet på flera skolor samt förbättrar möjligheterna till en större likvärdighet för alla elever i kommunen.

Skulle vi inte genomföra föreslagna åtgärder medför det ett antal negativa konsekvenser som drabbar många elever. Ekonomin kommer inte tillåta att skollokalerna kan förbättras i samma utsträckning som planerat, resurser blir fortsatt splittrade vilket innebär att större skolenheter riskerar att behöva organiseras med ett större antal elever i klasserna samt med minskade resurser. Sammanfattat betyder det att den effektivisering som en ändring av antalet skolenheter medför, istället behöver ske genom en ändring av organisationen på några skolor.

Utifrån ovanstående beskrivna perspektiv är skolförslaget byggt på en helhet samt med syfte att skapa större likvärdighet och i slutändan mer kvalitativa skolor i kommunen – för alla elever.

Per-Joel Sewelén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.