2015-09-21 09:50

2015-09-21 09:50

Alla beslut kan överklagas

GLAVA: Kommunen svarar om Lövåsen

replik. Det pågår en utredning avseende Lövåsen i Glava. Denna är en del i ett större sammanhang och syftar till att kartlägga hur behovet ser ut, hur efterfrågan ser ut och hur Arvika kommun bäst kan tillvarata resurserna inom Vård och omsorg. Innan utredningen tas upp politiskt kommer den att stämmas av med näringslivet och allmänheten genom ett öppet möte i Glava.

Personalen på Lövåsen och fackliga företrädare får fortlöpande information och ges möjlighet till dialog, förhandlingar sker enligt avtal och lagar. Anhöriga har fått information vid två tillfällen.

Biståndshandläggning sker i enlighet med socialtjänstlagen. I de fall det behövs en medicinsk komplettering, och under förutsättning att det finns samtycke, inhämtas alltid referens från sjukvården. På så sätt blir utredningen komplett.

Biståndet ges utifrån att brukaren bedöms behöva plats på särskilt boende, att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I de fall brukaren har en demenssjukdom så beviljas man som regel plats på ett demensboende vilket är anpassat för brukarens speciella behov. Om det medicinska behovet är huvudorsaken så beviljas man plats på ett somatisk boende. Biståndshandläggningen sker på samma sätt oavsett var i kommunen man är bosatt. Beslutet gäller aldrig ett specifikt boende. Våra boenden inom kommunen har samma kompetens varför man erbjuds första lediga plats på demens- respektive somatiskt boende. I mån om plats så tar vi dock alltid hänsyn till brukarens önskemål om specifikt boende och det finns alltid möjlighet att ställa sig i byteskö. Alla beslut som fattas är överklagningsbara och prövas av domstol när brukaren inte är nöjd med sitt beslut.

Biståndshandläggarna har att förhålla sig till gällande lagregler, rättspraxis och kommunens riktlinjer och i detta finns inte utrymme för biståndshandläggarens egna värderingar eller godtycklighet. Biståndshandläggarens beslut är inte relaterade till specifika boenden eller kommunens ekonomiska situation, utan avser enskilda brukares behov.

Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. Du når oss via kommunens växel på tele 0570-816 00.

Sten Fransson, Ordförande Utskottet för Vård och omsorg

Eva Nilsson, Verksamhetschef

Personalen på Lövåsen och fackliga företrädare får fortlöpande information och ges möjlighet till dialog, förhandlingar sker enligt avtal och lagar. Anhöriga har fått information vid två tillfällen.

Biståndshandläggning sker i enlighet med socialtjänstlagen. I de fall det behövs en medicinsk komplettering, och under förutsättning att det finns samtycke, inhämtas alltid referens från sjukvården. På så sätt blir utredningen komplett.

Biståndet ges utifrån att brukaren bedöms behöva plats på särskilt boende, att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I de fall brukaren har en demenssjukdom så beviljas man som regel plats på ett demensboende vilket är anpassat för brukarens speciella behov. Om det medicinska behovet är huvudorsaken så beviljas man plats på ett somatisk boende. Biståndshandläggningen sker på samma sätt oavsett var i kommunen man är bosatt. Beslutet gäller aldrig ett specifikt boende. Våra boenden inom kommunen har samma kompetens varför man erbjuds första lediga plats på demens- respektive somatiskt boende. I mån om plats så tar vi dock alltid hänsyn till brukarens önskemål om specifikt boende och det finns alltid möjlighet att ställa sig i byteskö. Alla beslut som fattas är överklagningsbara och prövas av domstol när brukaren inte är nöjd med sitt beslut.

Biståndshandläggarna har att förhålla sig till gällande lagregler, rättspraxis och kommunens riktlinjer och i detta finns inte utrymme för biståndshandläggarens egna värderingar eller godtycklighet. Biståndshandläggarens beslut är inte relaterade till specifika boenden eller kommunens ekonomiska situation, utan avser enskilda brukares behov.

Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. Du når oss via kommunens växel på tele 0570-816 00.

Sten Fransson, Ordförande Utskottet för Vård och omsorg

Eva Nilsson, Verksamhetschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.