2015-02-24 15:50

2015-02-24 15:50

Alternativ Torget bäst? Fan tro't

ARVIKA

Alternativ Torget och luftkvaliteten

Den senast beställda utredningen visar att det är trafiken som är den största källan till luftföroreningarna i Arvika. Miljökvalitetsnormerna är inte överskridna i nuläget men Arvika har tydligen så pass höga värden av skadliga ämnen att man har mätkrav på sig vad gäller bensen, partiklar, kvävedioxid och bensapyren (ett cancerframkallande ämne som bildas vid bl.a. trafikutsläpp) .

Utredningen visar att av de tre förslagen så är Alternativ Torget den mest känsliga platsen för buller och luftföroreningar eftersom där vistas mest folk och där är det mest bebyggt. Samtidigt påstår man dock att Miljön torde inte vara en utslagsgivande faktor vad gäller val av alternativ (min kurs.).

Alternativ Torget och trafiken

Enligt utredningen ska sex bussar kunna stå på torget samtidigt och varje buss är beräknad till 15 meter. 15 bussar kommer in och 15 bussar åker ut under maxtimmen – något som kommer att öka utsläpps- och bullernivåerna enligt utredningen . För att torgalternativet ska fungera och bussarna kunna köra ut behövs också trafiksignaler vid Järnvägsgatan/Västra Torggatan. Föreställ er det kaos och de avgaser som kommer att uppstå med bussar och bilar stående på tomgång i väntan på att signalen ska slå om.

Alternativ Torget och trafiksäkerheten

Här är Alternativ Torget också sämst eftersom två separata perronger medför att resenärerna måste korsa bussarnas vägbana. Vidare måste Järnvägsgatan passeras.... Samtidigt påstår man att Trafiksäkerheten torde inte vara en utslagsgivande faktor vad gäller val av alternativ.(min kurs.)

Och jag som trodde att miljön (buller och föroreningar) och trafiksäkerheten var mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till vad gäller människors hälsa och säkerhet. Torgförslaget får sämst omdöme både vad gäller Miljö och Trafiksäkerhet, men underligt nog så ska just de faktorerna inte vara utslagsgivande här, enligt den beställda Miljökonsekvensbeskrivningen!

Man blir oroad och betänksam när man läser en utredning som i sin bedömning av trafiken runt torget och torgförslaget påstår: Det bästa alternativet ur trafiksynpunkt. Inte många parkeringsplatser som påverkas. En begriplig och relativt lugn trafikmiljö underlättar samspelet mellan bilar, bussar, gående och cyklister. Jag skulle kalla det en obegriplig slutsats.

Bevara vårt torg

Alternativ Torget och luftkvaliteten

Den senast beställda utredningen visar att det är trafiken som är den största källan till luftföroreningarna i Arvika. Miljökvalitetsnormerna är inte överskridna i nuläget men Arvika har tydligen så pass höga värden av skadliga ämnen att man har mätkrav på sig vad gäller bensen, partiklar, kvävedioxid och bensapyren (ett cancerframkallande ämne som bildas vid bl.a. trafikutsläpp) .

Utredningen visar att av de tre förslagen så är Alternativ Torget den mest känsliga platsen för buller och luftföroreningar eftersom där vistas mest folk och där är det mest bebyggt. Samtidigt påstår man dock att Miljön torde inte vara en utslagsgivande faktor vad gäller val av alternativ (min kurs.).

Alternativ Torget och trafiken

Enligt utredningen ska sex bussar kunna stå på torget samtidigt och varje buss är beräknad till 15 meter. 15 bussar kommer in och 15 bussar åker ut under maxtimmen – något som kommer att öka utsläpps- och bullernivåerna enligt utredningen . För att torgalternativet ska fungera och bussarna kunna köra ut behövs också trafiksignaler vid Järnvägsgatan/Västra Torggatan. Föreställ er det kaos och de avgaser som kommer att uppstå med bussar och bilar stående på tomgång i väntan på att signalen ska slå om.

Alternativ Torget och trafiksäkerheten

Här är Alternativ Torget också sämst eftersom två separata perronger medför att resenärerna måste korsa bussarnas vägbana. Vidare måste Järnvägsgatan passeras.... Samtidigt påstår man att Trafiksäkerheten torde inte vara en utslagsgivande faktor vad gäller val av alternativ.(min kurs.)

Och jag som trodde att miljön (buller och föroreningar) och trafiksäkerheten var mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till vad gäller människors hälsa och säkerhet. Torgförslaget får sämst omdöme både vad gäller Miljö och Trafiksäkerhet, men underligt nog så ska just de faktorerna inte vara utslagsgivande här, enligt den beställda Miljökonsekvensbeskrivningen!

Man blir oroad och betänksam när man läser en utredning som i sin bedömning av trafiken runt torget och torgförslaget påstår: Det bästa alternativet ur trafiksynpunkt. Inte många parkeringsplatser som påverkas. En begriplig och relativt lugn trafikmiljö underlättar samspelet mellan bilar, bussar, gående och cyklister. Jag skulle kalla det en obegriplig slutsats.

Bevara vårt torg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.