2017-09-11 13:46

2017-09-12 07:02

Planerna för hamnen dröjer

ARVIKA: Nu siktar man på att ha ett förslag färdigt våren 2018

Det dröjer till nästa år innan Arvikaborna får reda på hur kommunen tänker sig utvecklingen av hamnområdet. Under våren kan ett förslag komma att presenteras.

Arbetet med att förbereda för en ny stadsdel vid Kyrkvikens strand i Arvika har pågått i flera års tid. Och intresset från allmänheten har varit stort genom åren.

Redan på 1990-talet pågick en diskussion om vad som ska ske med området, när sjöfarten inte längre behöver hamnen. Sen har de diskussionerna fortsatt under 2000-talet. Och de senaste åren har det rivits, sanerats och utretts i hamnområdet. Nu väntar många bara på att slutligen få veta vad som kommer att hända. Hösten 2013 beslutade Arvika kommun att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för hamnområdet.

Komplexa frågor

I början av 2017 trodde Hilde Axelsson, kommunens planeringschef, att Arvikaborna skulle kunna få se ett förslag under försommaren. Men så blev det inte.

Vad beror förseningarna på?

– Det är stora strategiska frågor som ska diskuteras. En ny stadsdel ska planeras och det är komplexa frågor som man ska hitta svar på.

I den fördjupade översiktsplanen för hamnen ska kommunen peka ut riktningen för den framtida utvecklingen. Vad ska finnas i hamnen i form av bostäder och bebyggelse för kommersiell verksamhet av olika slag. Hur mycket ska man satsa på grönområden och utrymmen för rekreation och fritidsaktiviteter? Hur ska vägar, gång- och cykelstråk dras.

Det finns många intressen och önskemål angående hamnen. Vilka verksamheter ska prioriteras och var ska de ligga. Hur ska fördelningen se ut mellan privat mark, som till exempel bostäder, och allmänna platser som är tillgängliga för alla.

Bättre passager

En annan fråga som har stor betydelse för hamnområdet gäller förbindelsen med Arvika centrum. En säkrare och bättre passage över järnvägen har diskuterats i många år. Något som bedöms vara en nödvändighet om hamnen ska kunna utvecklas på sikt.

– Vilken typ av passage ska det vara, och var ska de finnas, ska besvaras i den fördjupade översiktsplanen.

Kommunen håller på att arbeta fram en åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket längs en sträcka som sträcker sig från en punkt strax väster om Arvika näringslivscentrum och österut i hamnen mot öppningen mellan Kattviken och Kyrkviken i höjd med stadsparken. Även Palmviksrondellen ingår i studien.

Mer sanering

Behovet av ytterligare sanering i hamnområdet ska också hanteras i (FÖP).

Under 2012 och 2014 sanerades marken efter tidigare verksamhet i hamnen som oljedepåer och skrotupplag. Då hade arbetet med att utreda eventuella markföroreningar pågått i flera år.

– En del av området har sanerats för kommersiellt syfte, men inte för boende, säger Hilde Axelsson.

Kraven är större för bostäder.

När finns det ett förslag kring hamnen som Arvikaborna har möjlighet att ta del av?

– Inte i höst. Vi kommer att få gå över till nästa år. Vi jobbar för att ha en samrådshandling klar under våren.

I samband med det kommer allmänheten också att kunna lämna synpunkter på förslaget.

Hösten 2012 begärde Arvika kommun in förslag och idéer från Arvikaborna om hamnen. Det kom in cirka 500 förslag som sedan redovisades i en utställning på biblioteket.

Våren 2015 bjöd kommunen in arkitektfirmor som fick komma med förslag på en framtida utformning av hamnen. Hösten samma år redovisades tre olika framtidsbilder för hamnområdet.

Hur används det materialet i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen?

– Allt finns med som ett underlag i vårt arbete, som ett inspirationsmaterial, säger Hilde Axelsson.

Inte före 2020

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande, utan ett dokument som ska ge riktlinjer för utvecklingen och vara vägledande för den kommande exploateringen av hamnen.

Planeringen av hamnen är inte klar med det, utan nästa steg blir att gå vidare med detaljplaner för området och det är också en process.

Nu skriver vi hösten 2017. När kan alla som bor i Arvika få se den nya stadsdelen vid vattnet börja växa fram? Ja, någon bebyggelse i hamnområdet lär vi inte se före 2020.

– Nej, det kan jag säga redan nu, säger Hilde Axelsson.

Det kommer inte att hinnas med.

– Däremot kan kommunen välja att göra vissa grönstråk i området tidigare. Det är sånt som vi ska resonera om framöver.

Arbetet med att förbereda för en ny stadsdel vid Kyrkvikens strand i Arvika har pågått i flera års tid. Och intresset från allmänheten har varit stort genom åren.

Redan på 1990-talet pågick en diskussion om vad som ska ske med området, när sjöfarten inte längre behöver hamnen. Sen har de diskussionerna fortsatt under 2000-talet. Och de senaste åren har det rivits, sanerats och utretts i hamnområdet. Nu väntar många bara på att slutligen få veta vad som kommer att hända. Hösten 2013 beslutade Arvika kommun att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för hamnområdet.

Komplexa frågor

I början av 2017 trodde Hilde Axelsson, kommunens planeringschef, att Arvikaborna skulle kunna få se ett förslag under försommaren. Men så blev det inte.

Vad beror förseningarna på?

– Det är stora strategiska frågor som ska diskuteras. En ny stadsdel ska planeras och det är komplexa frågor som man ska hitta svar på.

I den fördjupade översiktsplanen för hamnen ska kommunen peka ut riktningen för den framtida utvecklingen. Vad ska finnas i hamnen i form av bostäder och bebyggelse för kommersiell verksamhet av olika slag. Hur mycket ska man satsa på grönområden och utrymmen för rekreation och fritidsaktiviteter? Hur ska vägar, gång- och cykelstråk dras.

Det finns många intressen och önskemål angående hamnen. Vilka verksamheter ska prioriteras och var ska de ligga. Hur ska fördelningen se ut mellan privat mark, som till exempel bostäder, och allmänna platser som är tillgängliga för alla.

Bättre passager

En annan fråga som har stor betydelse för hamnområdet gäller förbindelsen med Arvika centrum. En säkrare och bättre passage över järnvägen har diskuterats i många år. Något som bedöms vara en nödvändighet om hamnen ska kunna utvecklas på sikt.

– Vilken typ av passage ska det vara, och var ska de finnas, ska besvaras i den fördjupade översiktsplanen.

Kommunen håller på att arbeta fram en åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket längs en sträcka som sträcker sig från en punkt strax väster om Arvika näringslivscentrum och österut i hamnen mot öppningen mellan Kattviken och Kyrkviken i höjd med stadsparken. Även Palmviksrondellen ingår i studien.

Mer sanering

Behovet av ytterligare sanering i hamnområdet ska också hanteras i (FÖP).

Under 2012 och 2014 sanerades marken efter tidigare verksamhet i hamnen som oljedepåer och skrotupplag. Då hade arbetet med att utreda eventuella markföroreningar pågått i flera år.

– En del av området har sanerats för kommersiellt syfte, men inte för boende, säger Hilde Axelsson.

Kraven är större för bostäder.

När finns det ett förslag kring hamnen som Arvikaborna har möjlighet att ta del av?

– Inte i höst. Vi kommer att få gå över till nästa år. Vi jobbar för att ha en samrådshandling klar under våren.

I samband med det kommer allmänheten också att kunna lämna synpunkter på förslaget.

Hösten 2012 begärde Arvika kommun in förslag och idéer från Arvikaborna om hamnen. Det kom in cirka 500 förslag som sedan redovisades i en utställning på biblioteket.

Våren 2015 bjöd kommunen in arkitektfirmor som fick komma med förslag på en framtida utformning av hamnen. Hösten samma år redovisades tre olika framtidsbilder för hamnområdet.

Hur används det materialet i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen?

– Allt finns med som ett underlag i vårt arbete, som ett inspirationsmaterial, säger Hilde Axelsson.

Inte före 2020

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande, utan ett dokument som ska ge riktlinjer för utvecklingen och vara vägledande för den kommande exploateringen av hamnen.

Planeringen av hamnen är inte klar med det, utan nästa steg blir att gå vidare med detaljplaner för området och det är också en process.

Nu skriver vi hösten 2017. När kan alla som bor i Arvika få se den nya stadsdelen vid vattnet börja växa fram? Ja, någon bebyggelse i hamnområdet lär vi inte se före 2020.

– Nej, det kan jag säga redan nu, säger Hilde Axelsson.

Det kommer inte att hinnas med.

– Däremot kan kommunen välja att göra vissa grönstråk i området tidigare. Det är sånt som vi ska resonera om framöver.

Om hamnen

I början av 1990-talet upphörde all nyttosjöfart till och från hamnen i Arvika. Redan då började diskussionerna om vad som skulle hända med hamnområdet i framtiden. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget bestod av kontor och bostäder.

Under 1990-talet genomfördes en del förändringar i hamnen, hamnkontoret revs och hamnplanen ställdes i ordning. Magasinen restaurerades. Den gamla båtuppläggningsplatsen, som i folkmun kallades ”Bangladesh”, revs.

I AN:s arkiv kan man hitta gott om insändare och artiklar från tidigt 2000-tal som handlar om det framtida hamnområdet.

Under 2012 och 2014 sanerades marken i delar av hamnområdet. Innan dess hade arbetet pågått i flera år med att utreda vilka markföroreningar som gamla verksamheter orsakat i hamnområdet.

Hösten 2012 hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag och idéer till kommunen om vad man ville se nere i hamnen. Cirka 500 förslag kom in.

Hösten 2013 beslutade Arvika kommun att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för hamnområdet.

Under 2015 fick tre arkitektfirmor komma med sina förslag på en framtida utformning av hamnen.

Källa: