2016-12-14 06:00

2016-12-14 06:00

"Regelverket är torftigt"

ARVIKA: Arvika kommun följer inte JO:s praxis om asylpolitiken

Åldersuppskrivningar av ensamkommande asylsökande och juridiken runt dessa är omstridda vattendelare i den svenska asylpolitiken.

Idag saknas det officiella metoder för att göra exakta åldersbestämningar. Flera medicinska metoder förekommer, exempelvis handleds- och käkröntgen men träffsäkerheten är omdiskuterad. Socialstyrelsen skriver exempelvis att ”det saknas exakta metoder för medicinska åldersbedömningar”.

Det förändrade kunskapsläget har gjort att just Socialstyrelsen upphört med sina rekommendationer för medicinsk åldersbedömning samtidigt som man har ett regeringsuppdrag att göra en kompletterande studie för att öka träffsäkerheten. Magnetröntgen av knäleder och visdomständer är aktuella då dessutom två oberoende experter ska analysera resultatet.

Även mera administrativa åldersuppskrivningar utan medicinska metoder görs.

Lättare

Att åldersuppskrivningar är så omstridda bottnar kanske framförallt i att Migrationsverket inte behöver göra samma ansträngningar för en asylsökande 18-åring som för en 17-åring. Många anser att det är lättare att utvisa en åldersuppflyttad 18-åring då denne anses vuxen och det inte finns samma krav på omhändertagande på plats i exempelvis Afghanistan.

– För mig är det rätt tydligt att Migrationsverket gör så här så att de kan behandla ungdomarna som vuxna när det ska tas ställning till överklagandet av asylansökans avslag. Man kan inte utvisa en minderårig till Afghanistan men en som anses som 18 år är det inget problem med, säger Tim Riordan, god man till Javad Ali Jafari, som Arvika Nyheter berättat om.

Ett viktigt argument för att det måste tas fram exakta ålderbestämningar är också att barn inte ska behöva bo med vuxna och vuxna inte ska bo med barn.

Praxis

JO, Justitieombudsmannen, har gått ut med praxis som säger att Migrationsverkets åldersuppskrivningar inte har någon rättslig betydelse under tiden en asylsökandes ärende prövas utan kommunerna ska tro på den asylsökande åtminstone fram till att det finns ett slutgiltigt och överklagningsbart beslut runt asylansökan.

Arvika kommun följer (tillsammans med andra kommuner) inte den rekommendationen men även Arvika är kritiska till de åldersbestämningar Migrationsverket gör. ”De känns godtyckliga”, säger exempelvis Leif Nyström, enhetschef på barn- och familjeenheten i Arvika. Nyström anser dessutom att en ålderuppgradering ska kunna överklagas. Så är inte fallet för dagen.

– Regelverket är för torftigt idag. Lagstiftarna har helt enkelt inte hunnit med. Åldersuppflyttningar borde vara ett enskilt ärende som kan överklagas. Då skulle dessutom den asylsökande kunna bo vara kvar i kommunen så länge ärendet prövas. Idag får vi i princip ett papper på att de asylsökande åldersuppflyttats och att de ska sändas till ett nytt boende för vuxna.

Pengar

Men trots att Arvika kommun är kritiska följer man tillsammans med flera andra kommuner inte JO:s praxis utan godtar de åldersuppgraderingar Migrationsverkets gör. Orsaken stavas pengar men även för att komma ifrån svåra avvägningar.

– Det skulle bli väldigt subjektivt om vi själva skulle göra dessa bedömningar vem som får stanna kvar i kommunen och vem som inte skulle få det. Dessutom har vissa asylsökande gode män som strider för dem, andra har inte det. Det kan påverka. Här måste i stället lagstiftningen skärpas när det gäller möjligheten att kunna överklaga en åldersuppgradering och åldersbedömningarna måste bli mera tillförlitliga.

Sett till pengarna säger Nyström så här:

– Migrationsverket står inte över oss juridiskt men de styr med pengar. Bedömer de att den asylsökande är 18 år följer vi det. Skulle vi följa JO:s praxis får vi betala allt själva och får inga pengar.

Sammanfaller

Leif Nyström eftersöker tre saker i asylprocessen. Att en åldersuppskrivning ska kunna överklagas, att åldersbestämningen ska vara objektiv samt att staten ska stå för kostnaderna för åldersbestämningen.

Där förenas Nyström och Riordans åsikter. Däremot anser Tim Riordan att kommunerna måste hålla fast vid den ålder den asylsökande själv uppgett fram till att det finns ett slutgiltigt överklagningsbart beslut om han eller hon har rätt att stanna i Sverige eller inte.

– De advokater jag pratat med är överens om att ett beslut om åldersuppskrivning inte vinner laga kraft innan ett slutgiltigt beslut om asyl tagits. Nu bryter Migrationsverket mot lagen och berövar ungdomar deras juridiska rättigheter.

Idag saknas det officiella metoder för att göra exakta åldersbestämningar. Flera medicinska metoder förekommer, exempelvis handleds- och käkröntgen men träffsäkerheten är omdiskuterad. Socialstyrelsen skriver exempelvis att ”det saknas exakta metoder för medicinska åldersbedömningar”.

Det förändrade kunskapsläget har gjort att just Socialstyrelsen upphört med sina rekommendationer för medicinsk åldersbedömning samtidigt som man har ett regeringsuppdrag att göra en kompletterande studie för att öka träffsäkerheten. Magnetröntgen av knäleder och visdomständer är aktuella då dessutom två oberoende experter ska analysera resultatet.

Även mera administrativa åldersuppskrivningar utan medicinska metoder görs.

Lättare

Att åldersuppskrivningar är så omstridda bottnar kanske framförallt i att Migrationsverket inte behöver göra samma ansträngningar för en asylsökande 18-åring som för en 17-åring. Många anser att det är lättare att utvisa en åldersuppflyttad 18-åring då denne anses vuxen och det inte finns samma krav på omhändertagande på plats i exempelvis Afghanistan.

– För mig är det rätt tydligt att Migrationsverket gör så här så att de kan behandla ungdomarna som vuxna när det ska tas ställning till överklagandet av asylansökans avslag. Man kan inte utvisa en minderårig till Afghanistan men en som anses som 18 år är det inget problem med, säger Tim Riordan, god man till Javad Ali Jafari, som Arvika Nyheter berättat om.

Ett viktigt argument för att det måste tas fram exakta ålderbestämningar är också att barn inte ska behöva bo med vuxna och vuxna inte ska bo med barn.

Praxis

JO, Justitieombudsmannen, har gått ut med praxis som säger att Migrationsverkets åldersuppskrivningar inte har någon rättslig betydelse under tiden en asylsökandes ärende prövas utan kommunerna ska tro på den asylsökande åtminstone fram till att det finns ett slutgiltigt och överklagningsbart beslut runt asylansökan.

Arvika kommun följer (tillsammans med andra kommuner) inte den rekommendationen men även Arvika är kritiska till de åldersbestämningar Migrationsverket gör. ”De känns godtyckliga”, säger exempelvis Leif Nyström, enhetschef på barn- och familjeenheten i Arvika. Nyström anser dessutom att en ålderuppgradering ska kunna överklagas. Så är inte fallet för dagen.

– Regelverket är för torftigt idag. Lagstiftarna har helt enkelt inte hunnit med. Åldersuppflyttningar borde vara ett enskilt ärende som kan överklagas. Då skulle dessutom den asylsökande kunna bo vara kvar i kommunen så länge ärendet prövas. Idag får vi i princip ett papper på att de asylsökande åldersuppflyttats och att de ska sändas till ett nytt boende för vuxna.

Pengar

Men trots att Arvika kommun är kritiska följer man tillsammans med flera andra kommuner inte JO:s praxis utan godtar de åldersuppgraderingar Migrationsverkets gör. Orsaken stavas pengar men även för att komma ifrån svåra avvägningar.

– Det skulle bli väldigt subjektivt om vi själva skulle göra dessa bedömningar vem som får stanna kvar i kommunen och vem som inte skulle få det. Dessutom har vissa asylsökande gode män som strider för dem, andra har inte det. Det kan påverka. Här måste i stället lagstiftningen skärpas när det gäller möjligheten att kunna överklaga en åldersuppgradering och åldersbedömningarna måste bli mera tillförlitliga.

Sett till pengarna säger Nyström så här:

– Migrationsverket står inte över oss juridiskt men de styr med pengar. Bedömer de att den asylsökande är 18 år följer vi det. Skulle vi följa JO:s praxis får vi betala allt själva och får inga pengar.

Sammanfaller

Leif Nyström eftersöker tre saker i asylprocessen. Att en åldersuppskrivning ska kunna överklagas, att åldersbestämningen ska vara objektiv samt att staten ska stå för kostnaderna för åldersbestämningen.

Där förenas Nyström och Riordans åsikter. Däremot anser Tim Riordan att kommunerna måste hålla fast vid den ålder den asylsökande själv uppgett fram till att det finns ett slutgiltigt överklagningsbart beslut om han eller hon har rätt att stanna i Sverige eller inte.

– De advokater jag pratat med är överens om att ett beslut om åldersuppskrivning inte vinner laga kraft innan ett slutgiltigt beslut om asyl tagits. Nu bryter Migrationsverket mot lagen och berövar ungdomar deras juridiska rättigheter.