2016-06-14 13:49

2016-06-14 13:49

Få mothugg mot gc-väg

ARVIKA: Samrådsmöte om gång- och cykelväg Arvika-Jössefors

Överlag eniga. Samsyn runt att en gång- och cykelväg mellan Arvika och Jössefors behövs var det bestående intrycket efter torsdagens samrådsmöte på Arvika Näringslivscentrum.

Bland 30-talet deltagare tycktes det i grunden finnas en förståelse för att bidra till att en gång- och cykelväg kommer till stånd, invändningarna var få. De synpunkter som lämnades in upplevdes överlag som konstruktiva och handlade bland annat om trafiksäkerhet. Få inlägg satte egenintresset i första hand.

– Vore roligt att få bygga denna gc-väg, säger projektledaren Björn Jonsson, Trafikverket.

Trafiksäkerhet

Det övergripande syftet för gc-vägen är att öka trafiksäkerheten för den oskyddade trafikanten. Gång- och cykelvägen, mellan Blomstergatan i Jössefors och Prästgårdsvägen i Arvika, blir enligt planerna tre kilometer lång och får en bredd på 2,5 meter. Den dras helt nära eller nära väg 172 på vägens södra sida.

– I Jössefors blir det avskiljande kantsten och på 80-sträckan avskiljande räcke eller dike. Tanken är också att den ska få belysning, säger Björn Jonsson.

Projektera

Med sig på mötet hade Jonsson representanter för WSP, vilka bland annat ska projektera gång- och cykelvägen samt ta hand om miljöfrågor. Inom projektstaben finns även personal som ska markförhandla om de intrång som kommer att göras.

– Markintrång, det vill säga minskning av fastighetens marknadsvärde, ersätts, och även skador av olika slag ersätts, säger Björn Jonsson.

Problem?

En av mötesdeltagarna frågade om man stött på några problem så här långt. Svaret från Sofia Eriksson, WSP, som är med och projekterar gc-vägen, blev följande:

– Inte som vi sett hittills, det är förvisso en stor bergsskärning men där går vi nära vägen för att ta så lite berg som möjligt. Vid berget måste det sprängas, det kommer att bli olika intrång på grund av utformningen av gång- och cykelvägen.

Utfart

En av mötesdeltagarna försvarade sin syrenhäck. En annan tog upp trafiksäkerheten vid en av utfarterna, det senare i kombination med att det är 80 kilometer i timmen vid denna utfart. Även bland annat samordning runt fiberläggning togs upp.

Även miljöpåverkan diskuterades, påverkan blir liten enligt Johan Bohlin, WSP. En ovanlig art, mångtandad hällfibbla, nämndes och en inventering ska göras.

Information

Mötet blev dock i stora drag ett informationsmöte om hur sådana här projekt går till. Bland annat sades att man kommer att besöka vissa fastigheter då undersökningar måste göras.

– Vi ska vara försiktiga, säger Björn Jonsson. Vi måste sköta oss och göra rätt och då är det bra om vi kan förbereda oss så mycket som möjligt.

Synpunkter

Ändamålet med torsdagens möte var att samla in synpunkter från berörda och allmänhet. Nu ges ytterligare tid att lämna in synpunkter.

– Senast 23 juni vill vi ha in era åsikter. Förhoppningsvis kan vägplanen fastställas i höst, en upphandling ske under början av 2017 och möjlig byggstart under samma år. Ett halvår är en normal byggtid för ett sådant projekt.

– Att få in synpunkter är viktigt för oss. Ingen åsikt är för liten för att tas upp.

Bland 30-talet deltagare tycktes det i grunden finnas en förståelse för att bidra till att en gång- och cykelväg kommer till stånd, invändningarna var få. De synpunkter som lämnades in upplevdes överlag som konstruktiva och handlade bland annat om trafiksäkerhet. Få inlägg satte egenintresset i första hand.

– Vore roligt att få bygga denna gc-väg, säger projektledaren Björn Jonsson, Trafikverket.

Trafiksäkerhet

Det övergripande syftet för gc-vägen är att öka trafiksäkerheten för den oskyddade trafikanten. Gång- och cykelvägen, mellan Blomstergatan i Jössefors och Prästgårdsvägen i Arvika, blir enligt planerna tre kilometer lång och får en bredd på 2,5 meter. Den dras helt nära eller nära väg 172 på vägens södra sida.

– I Jössefors blir det avskiljande kantsten och på 80-sträckan avskiljande räcke eller dike. Tanken är också att den ska få belysning, säger Björn Jonsson.

Projektera

Med sig på mötet hade Jonsson representanter för WSP, vilka bland annat ska projektera gång- och cykelvägen samt ta hand om miljöfrågor. Inom projektstaben finns även personal som ska markförhandla om de intrång som kommer att göras.

– Markintrång, det vill säga minskning av fastighetens marknadsvärde, ersätts, och även skador av olika slag ersätts, säger Björn Jonsson.

Problem?

En av mötesdeltagarna frågade om man stött på några problem så här långt. Svaret från Sofia Eriksson, WSP, som är med och projekterar gc-vägen, blev följande:

– Inte som vi sett hittills, det är förvisso en stor bergsskärning men där går vi nära vägen för att ta så lite berg som möjligt. Vid berget måste det sprängas, det kommer att bli olika intrång på grund av utformningen av gång- och cykelvägen.

Utfart

En av mötesdeltagarna försvarade sin syrenhäck. En annan tog upp trafiksäkerheten vid en av utfarterna, det senare i kombination med att det är 80 kilometer i timmen vid denna utfart. Även bland annat samordning runt fiberläggning togs upp.

Även miljöpåverkan diskuterades, påverkan blir liten enligt Johan Bohlin, WSP. En ovanlig art, mångtandad hällfibbla, nämndes och en inventering ska göras.

Information

Mötet blev dock i stora drag ett informationsmöte om hur sådana här projekt går till. Bland annat sades att man kommer att besöka vissa fastigheter då undersökningar måste göras.

– Vi ska vara försiktiga, säger Björn Jonsson. Vi måste sköta oss och göra rätt och då är det bra om vi kan förbereda oss så mycket som möjligt.

Synpunkter

Ändamålet med torsdagens möte var att samla in synpunkter från berörda och allmänhet. Nu ges ytterligare tid att lämna in synpunkter.

– Senast 23 juni vill vi ha in era åsikter. Förhoppningsvis kan vägplanen fastställas i höst, en upphandling ske under början av 2017 och möjlig byggstart under samma år. Ett halvår är en normal byggtid för ett sådant projekt.

– Att få in synpunkter är viktigt för oss. Ingen åsikt är för liten för att tas upp.