2016-02-09 19:28

2016-02-09 19:28

Fokus på nytt boende

ARVIKA: Kommunstyrelsens sammanträde i februari

Sammanträde. Trygghetsboende, kartläggning av ytor för spontanaktiviteter i Arvika, Ritz och ekonomi var några av de frågor som var uppe på kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Trygghetsboende var uppe som en informationspunkt för att politikerna skulle få en inblick i ärendet. Förvaltningen fick sen i uppdrag att jobba vidare med frågan.

Arvika Nyheter berättade i november i fjol om de diskussioner som startats mellan Arvika Fastighetsbolag och kommunens vård och omsorg om att skapa en form av trygghetsboende i redan befintliga fastigheter, centrerat till bostadsområdena kring servicehuset Smedberg och träffpunkt Korpralen, där det finns lunchservering och samlingslokaler redan.

Fokusgrupper

I ett trygghetsboende ska lägenheterna vara funktionella och anpassade till äldre och det ska finnas närhet till just gemensamhetsutrymmen som matsal och samlingssal för aktiviteter och samvaro. Det ska även finnas någon typ av bovärd eller liknande; det finns olika benämningar för personal som kan hjälpa till med småtjänster och ordna aktiviteter.

– Det har påbörjats ett arbete, nu går de vidare med fokusgrupper, berättade kommunalrådet Peter Söderström (S) i samband med den presskonferens som brukar hållas efter kommunstyrelsens sammanträden.

Plats för aktiviteter

Kommunstyrelsen behandlade också ett antal medborgarförslag. Ett par tog upp önskemål om fler områden för aktiviteter, en BMX- och skatepark på gamla fotbollsplanen i korsningen Sävsjövägen/Lofotsvägen på Agneteberg och en aktivitetspark på Myravallen.

– Det ska göras en kartläggning av spontanaktivitetsytor i Arvika under 2016, konstaterade Söderström.

Inventeringen ska ge underlag för förslag till förnyelse av aktivitetsytor, se artkel nedan.

Ritz igen

I ett annat medborgarförslag kom frågan om Ritz lokaler upp igen, där en yngre Arvikabo, liksom andra före honom, påpekar behovet av Ritz som konsertlokal. Men Ritz förblir stängt tillsvidare inför kommande renovering.

Det finns medel avsatt för en ombyggnation i fastighetsbolagets budget under 2016 och i kommunens budget finns medel anslaget för driften från och med 2017. I slutet på februari ska kommunledningsutskottet få en redovisning av tjänstemännen som jobbar med att ta fram en verksamhetsidé för Ritz lokaler. Man har bland annat sett över vilka behov och önskemål som finns angående lokalerna.

– Man har haft en runda nu med intressenter, föreningar och andra som nyttjar Ritz, och vi ska få en avrapportering. Det blir ett beslut på vårkanten.

Arbetet pågår

En boende i Jössefors föreslår att Arvika kommun bygger en gång- och cykelväg mellan Arvika och Jössefors. En fråga som diskuterats mycket genom åren.

Av kommunens svar framgår att det finns ett avtal mellan kommunen och Trafikverket om att det ska byggas en gång- och cykelväg på sträckan och att förberedelser pågår.

– Trafikverket håller på att ta fram en vägplan, där kommunen gått in med en miljon.

Enligt kommunen beräknas arbetet med gång- och cykelvägen kunna starta i senare delen av 2016.

Vid varje sammanträde lämnar kommundirektören en månadsrapport till kommunstyrelsen med en redovisning av ekonomi och viktigare händelser under den gångna månaden.

– Prognosen efter januari visar ett prognostiserat helårsresultat för kommunen på 11,2 miljoner kronor, fem miljoner bättre än budgeterat, beroende på högre skatteintäkter. Men Lärande och stöds verksamhet visar enligt prognosen ett underskott för 2016 på tio miljoner kronor, trots att de fick ett resurstillskott på 14,6 miljoner, konstaterade Peter Söderström

Men hur tillförlitlig är en prognos så tidigt på året?

– Ju tidigare, ju osäkrare är den, men det är ändock en signal.

Handlingsplan

Lärande och stöd redovisar en åtgärdsplan för att minska kostnaderna.

– Fem olika åtgärder för 3,5 miljoner kronor under 2016. Det saknas fortfarande 6,5 miljoner för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet. Vi vill se en handlingsplan med en budget i balans, uppgav Peter Söderström.

Trygghetsboende var uppe som en informationspunkt för att politikerna skulle få en inblick i ärendet. Förvaltningen fick sen i uppdrag att jobba vidare med frågan.

Arvika Nyheter berättade i november i fjol om de diskussioner som startats mellan Arvika Fastighetsbolag och kommunens vård och omsorg om att skapa en form av trygghetsboende i redan befintliga fastigheter, centrerat till bostadsområdena kring servicehuset Smedberg och träffpunkt Korpralen, där det finns lunchservering och samlingslokaler redan.

Fokusgrupper

I ett trygghetsboende ska lägenheterna vara funktionella och anpassade till äldre och det ska finnas närhet till just gemensamhetsutrymmen som matsal och samlingssal för aktiviteter och samvaro. Det ska även finnas någon typ av bovärd eller liknande; det finns olika benämningar för personal som kan hjälpa till med småtjänster och ordna aktiviteter.

– Det har påbörjats ett arbete, nu går de vidare med fokusgrupper, berättade kommunalrådet Peter Söderström (S) i samband med den presskonferens som brukar hållas efter kommunstyrelsens sammanträden.

Plats för aktiviteter

Kommunstyrelsen behandlade också ett antal medborgarförslag. Ett par tog upp önskemål om fler områden för aktiviteter, en BMX- och skatepark på gamla fotbollsplanen i korsningen Sävsjövägen/Lofotsvägen på Agneteberg och en aktivitetspark på Myravallen.

– Det ska göras en kartläggning av spontanaktivitetsytor i Arvika under 2016, konstaterade Söderström.

Inventeringen ska ge underlag för förslag till förnyelse av aktivitetsytor, se artkel nedan.

Ritz igen

I ett annat medborgarförslag kom frågan om Ritz lokaler upp igen, där en yngre Arvikabo, liksom andra före honom, påpekar behovet av Ritz som konsertlokal. Men Ritz förblir stängt tillsvidare inför kommande renovering.

Det finns medel avsatt för en ombyggnation i fastighetsbolagets budget under 2016 och i kommunens budget finns medel anslaget för driften från och med 2017. I slutet på februari ska kommunledningsutskottet få en redovisning av tjänstemännen som jobbar med att ta fram en verksamhetsidé för Ritz lokaler. Man har bland annat sett över vilka behov och önskemål som finns angående lokalerna.

– Man har haft en runda nu med intressenter, föreningar och andra som nyttjar Ritz, och vi ska få en avrapportering. Det blir ett beslut på vårkanten.

Arbetet pågår

En boende i Jössefors föreslår att Arvika kommun bygger en gång- och cykelväg mellan Arvika och Jössefors. En fråga som diskuterats mycket genom åren.

Av kommunens svar framgår att det finns ett avtal mellan kommunen och Trafikverket om att det ska byggas en gång- och cykelväg på sträckan och att förberedelser pågår.

– Trafikverket håller på att ta fram en vägplan, där kommunen gått in med en miljon.

Enligt kommunen beräknas arbetet med gång- och cykelvägen kunna starta i senare delen av 2016.

Vid varje sammanträde lämnar kommundirektören en månadsrapport till kommunstyrelsen med en redovisning av ekonomi och viktigare händelser under den gångna månaden.

– Prognosen efter januari visar ett prognostiserat helårsresultat för kommunen på 11,2 miljoner kronor, fem miljoner bättre än budgeterat, beroende på högre skatteintäkter. Men Lärande och stöds verksamhet visar enligt prognosen ett underskott för 2016 på tio miljoner kronor, trots att de fick ett resurstillskott på 14,6 miljoner, konstaterade Peter Söderström

Men hur tillförlitlig är en prognos så tidigt på året?

– Ju tidigare, ju osäkrare är den, men det är ändock en signal.

Handlingsplan

Lärande och stöd redovisar en åtgärdsplan för att minska kostnaderna.

– Fem olika åtgärder för 3,5 miljoner kronor under 2016. Det saknas fortfarande 6,5 miljoner för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet. Vi vill se en handlingsplan med en budget i balans, uppgav Peter Söderström.