2015-12-10 13:28

2015-12-10 13:30

Arvika har Värmlands sämsta luft

ARVIKA: Förbättringar men mycket återstår

Arvika kommun har tillsammans med övriga Värmlandskommuner deltagit i ett samverkansprojekt för luftmätningar. Nu är det dags att sammanfatta projektet.

I Arvika har det varit miljöstaben som skött mätningarna. Mätplatsen har varit belägen på Östra Esplanaden intill stadshuset, cirka tre meter över marknivå.

På denna plats har olika ämnen mätts, 2012 kvävedioxid, 2013 andelen små partiklar i luften och 2014 mängden bensen i luften.

Även om det skett överskridningar enskilda dygn och timmar överträddes inte de så kallade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid under 2012 och så var heller inte fallet för de små partiklarna under fjolåret. Ej heller miljökvalitetsnormerna för bensen har överskridits.

– Det går sakta men säkert åt rätt håll, ändå ligger Arvika dåligt till om man jämför med de andra kommunerna i länet, säger miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson.

Överskreds

Allt är inte frid och fröjd. Sett till kvävedioxider överskreds det tillåtna så kallade dygnsmedelvärdet tre gånger och timmedelvärdet 22 gånger. Här är dock sju dygn respektive 175 timmar godtagbara. Arvika låg dock högst i länet när det gäller kvävedioxid och den så kallade övre utvärderingströskeln överskreds nio dygn men får överskridas endast sju dygn.

Partiklar

Sett till partiklar är det mängden med storlek mindre än 10 mikrometer per dygn som mäts. En mikrometer är lika med en tusendels millimeter. Partiklarna kommer bland annat från användningen av dubbdäck och kan påverka lungfunktioner.

I Arvika överskreds dygnsnormerna för partiklar 29 gånger men dessa får överskridas 35 dygn totalt. Här låg dock Arvika högre än den övre utvärderingströskeln under för många dygn. Denna tröskel får överskridas 35 dygn, Arvika har överskridit den 44 dygn. Även de miljökvalitetsmål som finns överskreds och det gäller även för kvävedioxid.

– Detta gör att vi ska fortsätta mäta både kvävedioxid och partiklar, säger Kjell Karlsson. Både dessa överskridanden ger anledning till oro. De minsta partiklarna kan exempelvis följa med ned i lungorna via inandningsluften och orsaka andningsbesvär för känsliga personer. En del av partiklarna innehåller även cancerframkallande ämnen.

När det gäller halter av bensen överskreds inga normer.

Åtgärder

Kjell Karlsson har tidigare tillsammans med gatuchefen på Arvika Teknik AB, Bo Koppfeldt, föreslagit ett flertal åtgärder för att minska halterna av partiklar:

• dubbfria vinterdäck inom kommunens bilpark

• underlätta för cykling

• använda ringleden mer – både kvävediox- och partikelhalten är högre på vardagar än på helger då trafiken är lägre

• ta upp sanden så tidigt som möjligt på våren och då även att vattenbegjuta så effektivt det går

• överväga saltning i stället för sandning

• på allvar diskutera bilanvändningen i centrum

• eventuellt stänga några gator för biltrafik, åtminstone periodvis

Fem år

Mätningarna kommer alltså att fortsätta, ett nytt femårigt avtal för åren 2016-2020 har träffats mellan kommunerna i Värmland och länsstyrelsen. Arvika ska mäta partiklar 2016, kvävedioxid 2016-2018 och 2020 ska bli ett utvärderingsår.

– Samma mätplats, det blir ett mätskåp intill den gamla mätplatsen vid stadshuset. Allmänheten kommer att kunna se resultaten i realtid och de ska läggas ut på vår hemsida.

Ringleden

Att kommunen köpt in betydligt fler miljöfordon är en positiv faktor i detta sammanhang, framhåller Kjell Karlsson. Det krävs dock betydligt mer av alla kommuninvånare.

– Framför allt minskad trafik in mot centrum, att ringleden utnyttjas mer.

I Arvika har det varit miljöstaben som skött mätningarna. Mätplatsen har varit belägen på Östra Esplanaden intill stadshuset, cirka tre meter över marknivå.

På denna plats har olika ämnen mätts, 2012 kvävedioxid, 2013 andelen små partiklar i luften och 2014 mängden bensen i luften.

Även om det skett överskridningar enskilda dygn och timmar överträddes inte de så kallade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid under 2012 och så var heller inte fallet för de små partiklarna under fjolåret. Ej heller miljökvalitetsnormerna för bensen har överskridits.

– Det går sakta men säkert åt rätt håll, ändå ligger Arvika dåligt till om man jämför med de andra kommunerna i länet, säger miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson.

Överskreds

Allt är inte frid och fröjd. Sett till kvävedioxider överskreds det tillåtna så kallade dygnsmedelvärdet tre gånger och timmedelvärdet 22 gånger. Här är dock sju dygn respektive 175 timmar godtagbara. Arvika låg dock högst i länet när det gäller kvävedioxid och den så kallade övre utvärderingströskeln överskreds nio dygn men får överskridas endast sju dygn.

Partiklar

Sett till partiklar är det mängden med storlek mindre än 10 mikrometer per dygn som mäts. En mikrometer är lika med en tusendels millimeter. Partiklarna kommer bland annat från användningen av dubbdäck och kan påverka lungfunktioner.

I Arvika överskreds dygnsnormerna för partiklar 29 gånger men dessa får överskridas 35 dygn totalt. Här låg dock Arvika högre än den övre utvärderingströskeln under för många dygn. Denna tröskel får överskridas 35 dygn, Arvika har överskridit den 44 dygn. Även de miljökvalitetsmål som finns överskreds och det gäller även för kvävedioxid.

– Detta gör att vi ska fortsätta mäta både kvävedioxid och partiklar, säger Kjell Karlsson. Både dessa överskridanden ger anledning till oro. De minsta partiklarna kan exempelvis följa med ned i lungorna via inandningsluften och orsaka andningsbesvär för känsliga personer. En del av partiklarna innehåller även cancerframkallande ämnen.

När det gäller halter av bensen överskreds inga normer.

Åtgärder

Kjell Karlsson har tidigare tillsammans med gatuchefen på Arvika Teknik AB, Bo Koppfeldt, föreslagit ett flertal åtgärder för att minska halterna av partiklar:

• dubbfria vinterdäck inom kommunens bilpark

• underlätta för cykling

• använda ringleden mer – både kvävediox- och partikelhalten är högre på vardagar än på helger då trafiken är lägre

• ta upp sanden så tidigt som möjligt på våren och då även att vattenbegjuta så effektivt det går

• överväga saltning i stället för sandning

• på allvar diskutera bilanvändningen i centrum

• eventuellt stänga några gator för biltrafik, åtminstone periodvis

Fem år

Mätningarna kommer alltså att fortsätta, ett nytt femårigt avtal för åren 2016-2020 har träffats mellan kommunerna i Värmland och länsstyrelsen. Arvika ska mäta partiklar 2016, kvävedioxid 2016-2018 och 2020 ska bli ett utvärderingsår.

– Samma mätplats, det blir ett mätskåp intill den gamla mätplatsen vid stadshuset. Allmänheten kommer att kunna se resultaten i realtid och de ska läggas ut på vår hemsida.

Ringleden

Att kommunen köpt in betydligt fler miljöfordon är en positiv faktor i detta sammanhang, framhåller Kjell Karlsson. Det krävs dock betydligt mer av alla kommuninvånare.

– Framför allt minskad trafik in mot centrum, att ringleden utnyttjas mer.