2015-10-09 06:00

2015-10-09 08:56

Svagt resultat för kommunen

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsen fick del av helårsprognosen

Helårsprognosen för Eda kommun pekar mot ett resultat på drygt 1,1 miljon kronor vid årets slut. Det blir ett plusresultat, men åtskilliga miljoner sämre än vad kommunen budgeterat för i år.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fick politikerna ta del av delårsbokslutet efter augusti månad. Samt en prognos för hur ekonomin antas utveckla sig under resten av året och vad det betyder för slutresultatet.

Drygt en miljon

Kommunen hade budgeterat för ett resultat på närmare tio miljoner kronor i år, men som det ser ut i dagsläget blir det inte högre än ungefär 1,1 miljon.

Orsakerna är kända sen tidigare. Det är framför allt verksamheten vård och stöd som har svårt att klara sin verksamhet inom lagda budgetramar och beräknas få ett underskott på 11,8 miljoner kronor.

Flera områden inom verksamheten bedöms ha ett underskott vid årets slut. Institutionsplaceringar för vuxna, familjehemsplaceringar, ekonomiskt bistånd, hemtjänsten och LSS-verksamheten har alla samma problem.

Grundskolan

Även inom verksamheten bildning pekar prognosen mot ett underskott, om än inte lika omfattande. Det ser ut att sluta på 3,3 miljoner kronor och beror i första hand på större behov av resurspersoner inom grundskolan.

Det har också varit ett fortsatt högt tryck på förskoleplatser och även inom förskolan har det funnits behov av att sätta in mer stöd till vissa barn.

Skolan har också startat en förberedelseklass vid Gärdesskolan och den verksamheten har också bidragit till det förväntade underskottet.

Samhällsbyggnad

Sen finns det andra verksamhetsområden inom kommunen som istället ser ut att hamna på plus och bidrar till att resultatet för kommunen som helhet inte blir fullt så dåligt. Samhällsbyggnadsavdelningen beräknas få ett överskott på 6,5 miljoner kronor i år.

Inom den avdelningen är det bland annat flyktingmottagningen, och framför allt HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, som enligt prognosen kommer att få ett stort överskott i år av flera orsaker.

Restriktivitet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner upprättat förslag till delårsrapport och prognos för helåret. Fortsatt restriktivitet vad gäller anställningar och inköp gäller enligt tidigare fattat beslut.

Kommunstyrelsen föreslår också att man ska godkänna förslaget att planerade nedskrivningar på cirka elva miljoner för de två kommunala bolagen, Valfjället Skicenter och Utveckling i Noresund AB, inte ska påverka balanskravet med hänvisning till kommunallagen som medger det vid synnerliga skäl.

S, M och FP lämnade en protokollsanteckning i samband med sammanträdet, där de tre partierna påtalade att man inte tycker att tillräckligt gjorts för att anpassa verksamheten till budget.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fick politikerna ta del av delårsbokslutet efter augusti månad. Samt en prognos för hur ekonomin antas utveckla sig under resten av året och vad det betyder för slutresultatet.

Drygt en miljon

Kommunen hade budgeterat för ett resultat på närmare tio miljoner kronor i år, men som det ser ut i dagsläget blir det inte högre än ungefär 1,1 miljon.

Orsakerna är kända sen tidigare. Det är framför allt verksamheten vård och stöd som har svårt att klara sin verksamhet inom lagda budgetramar och beräknas få ett underskott på 11,8 miljoner kronor.

Flera områden inom verksamheten bedöms ha ett underskott vid årets slut. Institutionsplaceringar för vuxna, familjehemsplaceringar, ekonomiskt bistånd, hemtjänsten och LSS-verksamheten har alla samma problem.

Grundskolan

Även inom verksamheten bildning pekar prognosen mot ett underskott, om än inte lika omfattande. Det ser ut att sluta på 3,3 miljoner kronor och beror i första hand på större behov av resurspersoner inom grundskolan.

Det har också varit ett fortsatt högt tryck på förskoleplatser och även inom förskolan har det funnits behov av att sätta in mer stöd till vissa barn.

Skolan har också startat en förberedelseklass vid Gärdesskolan och den verksamheten har också bidragit till det förväntade underskottet.

Samhällsbyggnad

Sen finns det andra verksamhetsområden inom kommunen som istället ser ut att hamna på plus och bidrar till att resultatet för kommunen som helhet inte blir fullt så dåligt. Samhällsbyggnadsavdelningen beräknas få ett överskott på 6,5 miljoner kronor i år.

Inom den avdelningen är det bland annat flyktingmottagningen, och framför allt HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, som enligt prognosen kommer att få ett stort överskott i år av flera orsaker.

Restriktivitet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner upprättat förslag till delårsrapport och prognos för helåret. Fortsatt restriktivitet vad gäller anställningar och inköp gäller enligt tidigare fattat beslut.

Kommunstyrelsen föreslår också att man ska godkänna förslaget att planerade nedskrivningar på cirka elva miljoner för de två kommunala bolagen, Valfjället Skicenter och Utveckling i Noresund AB, inte ska påverka balanskravet med hänvisning till kommunallagen som medger det vid synnerliga skäl.

S, M och FP lämnade en protokollsanteckning i samband med sammanträdet, där de tre partierna påtalade att man inte tycker att tillräckligt gjorts för att anpassa verksamheten till budget.