2015-03-18 06:00

2015-03-19 09:55

Arvika antar en miljöstrategi

ARVIKA: Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till miljöstrategi för Arvika kommun. Den innehåller riktlinjer för hur man ska arbeta inom den kommunala verksamheten för att ställda miljömål ska uppnås.

Ett tydligt och lättläst dokument där man summerar vad kommunen jobbat med och tydliggör vilka frågor man ska arbeta vidare med. Så sammanfattade Sten Fransson (S) i kommunstyrelsen, miljöstrategin som nu går vidare till fullmäktige där den slutligen ska antas.

Strategin ska bidra till att kommunens miljöarbete går i samma riktning som de nationella miljömålen och de regionala målen för miljön inom den såkallade Värmlandsstrategin.

Fokusområden

Miljöstrategin innehåller sex fokusområden och fem övergripande energimål för Arvika kommun.

Kommunen bedriver verksamhet inom många områden som kan påverka miljön på olika sätt, därför får det stor betydelse för hur man agerar.

Kommunen har också en betydande roll i samhällsutvecklingen och kan även där vara med och påverka utvecklingen avseende miljöfrågor.

Miljöstrategin ska visa vilka områden kommunen ska prioritera, och det är där miljöpåverkan är som störst, och miljöarbetet därför gör mest nytta.

Ska redovisas

Alla verksamheter i kommunen ska redovisa i sin planering och budget hur man ska jobba utifrån miljöstrategin och resultaten ska följas upp i årsredovisningen. Meningen är att miljöarbetet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet.

De sex fokusområden som kommunen ska prioritera är enligt strategin följande: Ökad kunskap och medvetenhet, hushållning med material och energi, att ställa om till förnybara energikällor, visa miljöhänsyn vid köp, arbeta för en hållbar samhällsutveckling och att värna naturen.

Under varje rubrik anges några exempel på åtgärder som kan leda till förbättringar inom respektive område.

Fem energimål

De energimål som ställs upp för perioden 2015-2020 är att minska energiförbrukningen för uppvärmning (exklusive el) med 15 procent. Det gäller både verksamhetslokaler och bostäder. Elförbrukningen ska minska med 15 procent, all el ska vara förnyelsebar, utsläppen av växthusgaser som kommer av förbränning av bensin och diesel ska minska med tio procent och utsläppen från förbränning av eldningsolja ska minska med fem procent från 2014 till 2020.

Ett tydligt och lättläst dokument där man summerar vad kommunen jobbat med och tydliggör vilka frågor man ska arbeta vidare med. Så sammanfattade Sten Fransson (S) i kommunstyrelsen, miljöstrategin som nu går vidare till fullmäktige där den slutligen ska antas.

Strategin ska bidra till att kommunens miljöarbete går i samma riktning som de nationella miljömålen och de regionala målen för miljön inom den såkallade Värmlandsstrategin.

Fokusområden

Miljöstrategin innehåller sex fokusområden och fem övergripande energimål för Arvika kommun.

Kommunen bedriver verksamhet inom många områden som kan påverka miljön på olika sätt, därför får det stor betydelse för hur man agerar.

Kommunen har också en betydande roll i samhällsutvecklingen och kan även där vara med och påverka utvecklingen avseende miljöfrågor.

Miljöstrategin ska visa vilka områden kommunen ska prioritera, och det är där miljöpåverkan är som störst, och miljöarbetet därför gör mest nytta.

Ska redovisas

Alla verksamheter i kommunen ska redovisa i sin planering och budget hur man ska jobba utifrån miljöstrategin och resultaten ska följas upp i årsredovisningen. Meningen är att miljöarbetet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet.

De sex fokusområden som kommunen ska prioritera är enligt strategin följande: Ökad kunskap och medvetenhet, hushållning med material och energi, att ställa om till förnybara energikällor, visa miljöhänsyn vid köp, arbeta för en hållbar samhällsutveckling och att värna naturen.

Under varje rubrik anges några exempel på åtgärder som kan leda till förbättringar inom respektive område.

Fem energimål

De energimål som ställs upp för perioden 2015-2020 är att minska energiförbrukningen för uppvärmning (exklusive el) med 15 procent. Det gäller både verksamhetslokaler och bostäder. Elförbrukningen ska minska med 15 procent, all el ska vara förnyelsebar, utsläppen av växthusgaser som kommer av förbränning av bensin och diesel ska minska med tio procent och utsläppen från förbränning av eldningsolja ska minska med fem procent från 2014 till 2020.