2015-04-21 17:19

2015-04-21 17:23

Klubbat:Kommunstyrelsen, Årjäng

ÅRJÄNG

Klubbat i Kommunstyrelsen i Årjäng.

Positivt resultat för kommunen

Årjängs kommun gjorde ett positivt resultat för femte året i rad. Resultatet för 2014 blev plus 15, 2 miljoner kronor, vilket är 10,1 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Ökade skatteintäkter och lågt ränteläge för kommunens lån är de främsta förklaringarna.

Nämnderna har totalt en positiv avvikelse på 600 000 kronor, medan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har negativa avvikelser.

Kommunens befolkning minskade med 149 invånare i jämförelse med förra årsskiftet.

Oklart om köpekontrakt

Kommunen har beslutat att sälja en del av ett område på fastigheten Töcksmarks Stom 2:4 till Töcksfors handelspark AB för drygt 170 000 kronor. I kontraktet står att köparen ska påbörja byggnation enligt bygglov senast två år efter det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, vilket skedde i december 2014. I annat fall förfaller köpekontraktet.

Men med tanke på att Töcksfors Handelspark AB bland annat redan äger stora delar av kringliggande mark fanns ett förslag om att villkoret om bygglov och byggnation inte längre ska gälla.

Kommunstyrelsen tog inte beslut i frågan utan beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen eftersom det finns oklarheter kring vilket markområde köpekontraktet gäller.

Detaljplan för Backa görs om

Detaljplanen för Backa industriområde ska göras om. Detta eftersom detaljplanen har flera planbestämmelser som inte stämmer överens med verkligheten. Ändamålet i detaljplanen från 1967 är industri. I dag finns handel, industri och bostäder i området. Det finns dessutom in- och utfarter längs riksväg 172 som är förbjudna enligt den gällande detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att detaljplanen ska göras om. Den nya planen väntas kunna klubbas igenom i början av nästa år.

Positivt resultat för kommunen

Årjängs kommun gjorde ett positivt resultat för femte året i rad. Resultatet för 2014 blev plus 15, 2 miljoner kronor, vilket är 10,1 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Ökade skatteintäkter och lågt ränteläge för kommunens lån är de främsta förklaringarna.

Nämnderna har totalt en positiv avvikelse på 600 000 kronor, medan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har negativa avvikelser.

Kommunens befolkning minskade med 149 invånare i jämförelse med förra årsskiftet.

Oklart om köpekontrakt

Kommunen har beslutat att sälja en del av ett område på fastigheten Töcksmarks Stom 2:4 till Töcksfors handelspark AB för drygt 170 000 kronor. I kontraktet står att köparen ska påbörja byggnation enligt bygglov senast två år efter det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, vilket skedde i december 2014. I annat fall förfaller köpekontraktet.

Men med tanke på att Töcksfors Handelspark AB bland annat redan äger stora delar av kringliggande mark fanns ett förslag om att villkoret om bygglov och byggnation inte längre ska gälla.

Kommunstyrelsen tog inte beslut i frågan utan beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen eftersom det finns oklarheter kring vilket markområde köpekontraktet gäller.

Detaljplan för Backa görs om

Detaljplanen för Backa industriområde ska göras om. Detta eftersom detaljplanen har flera planbestämmelser som inte stämmer överens med verkligheten. Ändamålet i detaljplanen från 1967 är industri. I dag finns handel, industri och bostäder i området. Det finns dessutom in- och utfarter längs riksväg 172 som är förbjudna enligt den gällande detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att detaljplanen ska göras om. Den nya planen väntas kunna klubbas igenom i början av nästa år.