2015-02-20 17:21

2015-02-20 17:21

Bra resultat för Mellanskog 2014

SKOGEN: Rörelseresultatet nästan fördubblat

Trots storbrand, stormar och låga massavedspriser gjorde Mellanskog ett bra resultat 2014. Rörelseresultatet blev 27,7 miljoner kronor.

Mellanskogs totala omsättning, 2 845 miljoner kronor (2 889), minskade med 1,5 procent jämfört med 2013 beroende på lägre virkesvolym. Totalt levererad volym blev 4 366 kubikmeter, en minskning med 4 procent som beror på lägre biobränslevolym samt marginellt lägre rundvirkesvolymer. Andelen massaved har sjunkit rejält beroende på låga priser.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 27,7 miljoner kronor (14,7). Förbättringen förklaras främst av en mer fördelaktig mix rundvirke med en markant högre timmerandel, förbättringar inom biobränsleaffären, ett målmedvetet internt effektiviseringsarbete samt tillväxt i skogstjänsteaffären.

Finansnettot, –3,4 miljoner kronor (–4,3) har förbättrats med 0,9 miljoner främst genom en positiv utveckling för placerade medel samt lägre räntor vilket minskar föreningens inlåningskostnader.

Föreningens resultat efter skatt uppgick till 18,9 miljoner kronor (8,1).

Förbättrad likviditet

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens slut 707,1 miljoner kronor (574,3). Ökningen har påverkats främst av starkt kassaflöde.

Mellanskog äger 49.5 procent av aktierna i Setra vars resultat för året har fortsatt att kraftigt förbättras. Rörelseresultatet för Setra blev 201 miljoner kronor (107) och Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 77,6 miljoner (41,1). Styrelsen har föreslagit en utdelning på 50 procent av nettoresultatet vilket, för Mellanskogs del innebär drygt 31 miljoner kronor.

– Timmerpriserna har kunnat försvaras under året medan massavedspriserna har drivits till en allt för låg nivå av den förbrukande industrin. Detta försvårar aktiv skötsel genom gallring vilket i sin tur påverkar skogens framtida tillstånd. Priserna på energisortiment har varit fortsatt låga på grund av hög andel sopförbränning och låga energipriser, skriver Mellanskog i ett pressmeddelande.

– Vi är bekymrade över de låga massavedspriserna, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Detta är en prioriterad fråga och vi arbetar för långsiktiga lösningar som kan ge våra medlemmar en förbättrad lönsamhet. Glädjande är att vår satsning på ett utökat tjänsteutbud redan syns i vår resultaträkning. Vi har klarat detta trots prövningar i form av stormvirke i både norra Hälsingland och i Värmland men också den största branden i modern tid i Sverige. Jag tycker det känns tryggt.

Mellanskogs totala omsättning, 2 845 miljoner kronor (2 889), minskade med 1,5 procent jämfört med 2013 beroende på lägre virkesvolym. Totalt levererad volym blev 4 366 kubikmeter, en minskning med 4 procent som beror på lägre biobränslevolym samt marginellt lägre rundvirkesvolymer. Andelen massaved har sjunkit rejält beroende på låga priser.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 27,7 miljoner kronor (14,7). Förbättringen förklaras främst av en mer fördelaktig mix rundvirke med en markant högre timmerandel, förbättringar inom biobränsleaffären, ett målmedvetet internt effektiviseringsarbete samt tillväxt i skogstjänsteaffären.

Finansnettot, –3,4 miljoner kronor (–4,3) har förbättrats med 0,9 miljoner främst genom en positiv utveckling för placerade medel samt lägre räntor vilket minskar föreningens inlåningskostnader.

Föreningens resultat efter skatt uppgick till 18,9 miljoner kronor (8,1).

Förbättrad likviditet

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens slut 707,1 miljoner kronor (574,3). Ökningen har påverkats främst av starkt kassaflöde.

Mellanskog äger 49.5 procent av aktierna i Setra vars resultat för året har fortsatt att kraftigt förbättras. Rörelseresultatet för Setra blev 201 miljoner kronor (107) och Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 77,6 miljoner (41,1). Styrelsen har föreslagit en utdelning på 50 procent av nettoresultatet vilket, för Mellanskogs del innebär drygt 31 miljoner kronor.

– Timmerpriserna har kunnat försvaras under året medan massavedspriserna har drivits till en allt för låg nivå av den förbrukande industrin. Detta försvårar aktiv skötsel genom gallring vilket i sin tur påverkar skogens framtida tillstånd. Priserna på energisortiment har varit fortsatt låga på grund av hög andel sopförbränning och låga energipriser, skriver Mellanskog i ett pressmeddelande.

– Vi är bekymrade över de låga massavedspriserna, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Detta är en prioriterad fråga och vi arbetar för långsiktiga lösningar som kan ge våra medlemmar en förbättrad lönsamhet. Glädjande är att vår satsning på ett utökat tjänsteutbud redan syns i vår resultaträkning. Vi har klarat detta trots prövningar i form av stormvirke i både norra Hälsingland och i Värmland men också den största branden i modern tid i Sverige. Jag tycker det känns tryggt.