2015-09-23 06:00

2015-09-23 10:45

Sverige behöver en närodlad bostadspolitik

REGLER

Oacceptabelt

Sverige behöver en närodlad bostadspolitik som ser till de behov och förutsättningar som finns i olika delar av landet. Vi behöver bygga mera, kostnadseffektivare och snabbare än idag. I städerna krävs förtätning och byggnation på höjden för att klara behovet, i mindre tätorter och på landsbygden behövs fler regelförenklingar. På Centerpartiets partistämma i slutet av september kommer vi behandla en rad förslag för att få till stånd bostadsbyggandet i hela landet och för att skapa en sundare bostadsmarknad. Här är ett axplock av förslagen:

I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda. Här finns förutsättningar att införa andra regler än de som gäller i tätorter som gör det enklare och snabbare att bygga. Generella insatser behövs också för att korta ner Länsstyrelsens handläggningstider. Det är inte acceptabelt med processer som sträcker sig över flera år innan man kan sätta spaden i jorden. Vi föreslår att en maximal handläggningstid för överklagande till länsstyrelse och domstol införs för att skynda på byggandet av bostäder.

Strandskyddsreglerna är i många delar av landet ett hinder för byggandet. För oss på kommunal nivå begränsas möjligheterna att skapa attraktiva boenden på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill vi se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger oss kommuner större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Vi behöver fortsatta regelförenklingar, ekonomiska styrmedel och genomföra en översyn av skatter och ränteavdrag för att gå mot en mer balanserad bostadsmarknad. Centerpartiet i Åmål ser med spänning fram emot att få vara med och forma partiets framtida politik vid partistämman i Falun, inte minst på bostadsområdet.

Anne Sörqvist (C)

Sverige behöver en närodlad bostadspolitik som ser till de behov och förutsättningar som finns i olika delar av landet. Vi behöver bygga mera, kostnadseffektivare och snabbare än idag. I städerna krävs förtätning och byggnation på höjden för att klara behovet, i mindre tätorter och på landsbygden behövs fler regelförenklingar. På Centerpartiets partistämma i slutet av september kommer vi behandla en rad förslag för att få till stånd bostadsbyggandet i hela landet och för att skapa en sundare bostadsmarknad. Här är ett axplock av förslagen:

I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda. Här finns förutsättningar att införa andra regler än de som gäller i tätorter som gör det enklare och snabbare att bygga. Generella insatser behövs också för att korta ner Länsstyrelsens handläggningstider. Det är inte acceptabelt med processer som sträcker sig över flera år innan man kan sätta spaden i jorden. Vi föreslår att en maximal handläggningstid för överklagande till länsstyrelse och domstol införs för att skynda på byggandet av bostäder.

Strandskyddsreglerna är i många delar av landet ett hinder för byggandet. För oss på kommunal nivå begränsas möjligheterna att skapa attraktiva boenden på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill vi se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger oss kommuner större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Vi behöver fortsatta regelförenklingar, ekonomiska styrmedel och genomföra en översyn av skatter och ränteavdrag för att gå mot en mer balanserad bostadsmarknad. Centerpartiet i Åmål ser med spänning fram emot att få vara med och forma partiets framtida politik vid partistämman i Falun, inte minst på bostadsområdet.

Anne Sörqvist (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.