2017-09-08 08:48

2017-09-08 08:50

Inte lönt att renovera gamla Rösparksskolan

ÅMÅL: Konsultrapport rekommenderar rivning och nybygge

• Rösparksskolan är i så dåligt skick att det inte är lönt att spara mer än vissa delar.
• Kristinebergskolan är för trång.
• Flera förskolor har lokaler som inte håller måttet.
Konsultgranskningen inför det stora skolbeslutet visar inte på många möjligheter att kapa kostnader. Snarare att det riskerar att bli ännu dyrare än 400 miljoner kronor.

Konsultföretaget Sweco fick i vintras uppdraget av Åmåls kommun att granska och komplettera beslutsunderlaget inför beslutet för hur lokalerna i framtiden ska se ut för grundskolor, särskola och förskolor i Åmåls centralort och i Tösse.

Kritik kom från flera håll, som att de tidigare kalkylerna var orimligt dyra och att befolkningsprognosen visade på orimligt många framtida elever, med alltför stora och dyra skollokaler som följd.

Så därför beställdes en ny konsultgranskning som skulle gå igenom allt material som tagits fram.

Väldigt få åhörare

I tisdags presenterades slutrapporten. Först för den särskilda styrgruppen och för politikerna under dagen. Sedan fick allmänheten tillfälle att ta del av genomgången på kvällen. Men intresset var svalt. Det var gott om utrymme i Karlbergsaulan när Charlotte Sävås Nicolaisen gick igenom vad Sweco kommit fram till. 25 personer satt i publiken, åtminstone hälften var politiker och många hade dessutom hört presentationen tidigare under dagen.

Mycket kändes igen från den förhandsrapporten som kom i juni. Den stora skillnaden var att förslagen nu försetts med prislappar. Enligt det konsulterna kommit fram till så är 400 miljoner kronor en realistisk kostnad för såväl att bygga en skola för 800–850 elever vid Rösparksskolan, liksom för att bygga en ny skola för 500 elever och renovera Södra skolan.

Men för att få jämbördiga skolor och förskolor för alla barn i kommunen, skulle det krävas ytterligare investeringar, inte minst på trångbodda Kristinebergskolan och på grund av att flera förskolor har lokaler som inte håller måttet.

Den samlade bedömningen från konsulterna är att det skulle vara mest långsiktigt hållbart att satsa på att bygga en, stor skola för 800–850 elever, både ekonomiskt och pedagogiskt, men att fler alternativ är möjliga.

I rapporten beskrivs en topp i befolkningskurvan för Åmål år 2020, innan befolkningen börjar minska igen, för att år 2026 ligga på ungefär samma nivå som i dag. Men konsulterna noterar också att den stora ökningen av antalet elever kommer att ske bland de äldre barnen, på mellan- och högstadiet. Det kommer troligen inte att behövas fler förskoleplatser än de som redan är på gång och ökningen på lågstadiet är marginell jämfört med den bland de äldre barnen.

– Mycket talar för att den ordinarie Rösparksskolan inte är något det lönar sig att satsa på. Det är mycket bättre att riva och bygga en ny skola, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

Om den nya skolan sedan ska ha plats för 500 elever eller 800–850 elever, beror på hur politikerna vill göra med Södra skolan och Tösse skola.

Flytta på Tösseelever

I rapporten läggs ett förslag fram om att flytta mellanstadieeleverna i Tösse till Åmål, för att inte behöva bygga om Tösse skola så mycket och för att frigöra plats för fritids- och förskolebarnen och därmed slippa bygga en ny förskola i Tösse. Den delen av förslaget skulle sänka kostnaderna, men har tidigare avvisats av kommunalrådet Michael Karlsson (S) som att det inte är aktuellt att flytta barnen.

Södra skolan är i relativt bra skick, bättre än Rösparksskolan, och skulle kunna behållas som skola. Men för att nå modern standard och för att anpassa skollokalerna efter modern undervisning krävs en omfattande renovering.

Konsultrapporten säger samtidigt att det skulle bli svårt att sälja Södra skolan för annan användning. Hyresnivåerna för kontor och bostäder är för låga för att det ska löna sig att bygga om skolan. Renoveringen skulle kosta mer än vad byggnaderna är värda i nyskick.

– Det kommer inte att ge någon vinst. Möjligen kan det bli ett nollsummespel för kommunen, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

På Kristinebergskolan är läget akut trångt redan i dag, konstaterar konsulterna. Fler elever kräver utbyggnad, eftersom specialsalar och idrottshall redan används maximalt. Dessutom skulle ventilationen behöva byggas ut. Kostnadsberäkningen på 33 miljoner kronor för att få Kristinebergskolan i rimligt skick ser Sweco som realistisk.

Riva Nolby förskola

Därutöver konstaterar konsultrapporten att några av kommunens förskolor har lokaler som behöver åtgärdas. Det är Tösse förskola, som har en avdelning i en radhuslägenhet, Nolbys förskola, där en tillfällig lösning blivit mer eller mindre permanent, och Björkens Ur- och skur-förskola, som har alldeles för små lokaler och dessutom bara har en avdelning, vilket inte är optimalt. Några förskolor finns dessutom i tillfälliga lokaler, som kommunen hyr på olika platser i staden.

Förslaget som läggs fram är att riva Nolbys förskola och bygga en ny, större, förskola och dessutom bygga ut Kristinebergs förskola. Det skulle ge en kostnad på ungefär 44 miljoner kronor.

– Egentligen handlar det inte om fler avdelningar eller fler platser, utan om att höja kvaliteten på de förskolor kommunen har i dag, för att få en jämbördig kvalitet, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

Hon konstaterar att Åmåls kommun, oavsett vilket alternativ som väljs, står inför en stor investering. Kommunen kan samtidigt inte räkna med högre skatteintäkter.

– Befolkningsökningen sker bland barnen och de äldre. Befolkningen i arbetsför ålder snarare minskar.

I rapporten ingår inte hur de olika investeringarna ska finansieras.

Konsultföretaget Sweco fick i vintras uppdraget av Åmåls kommun att granska och komplettera beslutsunderlaget inför beslutet för hur lokalerna i framtiden ska se ut för grundskolor, särskola och förskolor i Åmåls centralort och i Tösse.

Kritik kom från flera håll, som att de tidigare kalkylerna var orimligt dyra och att befolkningsprognosen visade på orimligt många framtida elever, med alltför stora och dyra skollokaler som följd.

Så därför beställdes en ny konsultgranskning som skulle gå igenom allt material som tagits fram.

Väldigt få åhörare

I tisdags presenterades slutrapporten. Först för den särskilda styrgruppen och för politikerna under dagen. Sedan fick allmänheten tillfälle att ta del av genomgången på kvällen. Men intresset var svalt. Det var gott om utrymme i Karlbergsaulan när Charlotte Sävås Nicolaisen gick igenom vad Sweco kommit fram till. 25 personer satt i publiken, åtminstone hälften var politiker och många hade dessutom hört presentationen tidigare under dagen.

Mycket kändes igen från den förhandsrapporten som kom i juni. Den stora skillnaden var att förslagen nu försetts med prislappar. Enligt det konsulterna kommit fram till så är 400 miljoner kronor en realistisk kostnad för såväl att bygga en skola för 800–850 elever vid Rösparksskolan, liksom för att bygga en ny skola för 500 elever och renovera Södra skolan.

Men för att få jämbördiga skolor och förskolor för alla barn i kommunen, skulle det krävas ytterligare investeringar, inte minst på trångbodda Kristinebergskolan och på grund av att flera förskolor har lokaler som inte håller måttet.

Den samlade bedömningen från konsulterna är att det skulle vara mest långsiktigt hållbart att satsa på att bygga en, stor skola för 800–850 elever, både ekonomiskt och pedagogiskt, men att fler alternativ är möjliga.

I rapporten beskrivs en topp i befolkningskurvan för Åmål år 2020, innan befolkningen börjar minska igen, för att år 2026 ligga på ungefär samma nivå som i dag. Men konsulterna noterar också att den stora ökningen av antalet elever kommer att ske bland de äldre barnen, på mellan- och högstadiet. Det kommer troligen inte att behövas fler förskoleplatser än de som redan är på gång och ökningen på lågstadiet är marginell jämfört med den bland de äldre barnen.

– Mycket talar för att den ordinarie Rösparksskolan inte är något det lönar sig att satsa på. Det är mycket bättre att riva och bygga en ny skola, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

Om den nya skolan sedan ska ha plats för 500 elever eller 800–850 elever, beror på hur politikerna vill göra med Södra skolan och Tösse skola.

Flytta på Tösseelever

I rapporten läggs ett förslag fram om att flytta mellanstadieeleverna i Tösse till Åmål, för att inte behöva bygga om Tösse skola så mycket och för att frigöra plats för fritids- och förskolebarnen och därmed slippa bygga en ny förskola i Tösse. Den delen av förslaget skulle sänka kostnaderna, men har tidigare avvisats av kommunalrådet Michael Karlsson (S) som att det inte är aktuellt att flytta barnen.

Södra skolan är i relativt bra skick, bättre än Rösparksskolan, och skulle kunna behållas som skola. Men för att nå modern standard och för att anpassa skollokalerna efter modern undervisning krävs en omfattande renovering.

Konsultrapporten säger samtidigt att det skulle bli svårt att sälja Södra skolan för annan användning. Hyresnivåerna för kontor och bostäder är för låga för att det ska löna sig att bygga om skolan. Renoveringen skulle kosta mer än vad byggnaderna är värda i nyskick.

– Det kommer inte att ge någon vinst. Möjligen kan det bli ett nollsummespel för kommunen, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

På Kristinebergskolan är läget akut trångt redan i dag, konstaterar konsulterna. Fler elever kräver utbyggnad, eftersom specialsalar och idrottshall redan används maximalt. Dessutom skulle ventilationen behöva byggas ut. Kostnadsberäkningen på 33 miljoner kronor för att få Kristinebergskolan i rimligt skick ser Sweco som realistisk.

Riva Nolby förskola

Därutöver konstaterar konsultrapporten att några av kommunens förskolor har lokaler som behöver åtgärdas. Det är Tösse förskola, som har en avdelning i en radhuslägenhet, Nolbys förskola, där en tillfällig lösning blivit mer eller mindre permanent, och Björkens Ur- och skur-förskola, som har alldeles för små lokaler och dessutom bara har en avdelning, vilket inte är optimalt. Några förskolor finns dessutom i tillfälliga lokaler, som kommunen hyr på olika platser i staden.

Förslaget som läggs fram är att riva Nolbys förskola och bygga en ny, större, förskola och dessutom bygga ut Kristinebergs förskola. Det skulle ge en kostnad på ungefär 44 miljoner kronor.

– Egentligen handlar det inte om fler avdelningar eller fler platser, utan om att höja kvaliteten på de förskolor kommunen har i dag, för att få en jämbördig kvalitet, säger Charlotte Sävås Nicolaisen.

Hon konstaterar att Åmåls kommun, oavsett vilket alternativ som väljs, står inför en stor investering. Kommunen kan samtidigt inte räkna med högre skatteintäkter.

– Befolkningsökningen sker bland barnen och de äldre. Befolkningen i arbetsför ålder snarare minskar.

I rapporten ingår inte hur de olika investeringarna ska finansieras.

Några punkter som utredningen kom fram till

Lokalbehov

Med utgångspunkt i skolornas maxkapacitet i nuläget (Rösparksskolans moduler oräknade eftersom de är tillfälliga) behövs en ny skola för 500 elever i förskoleklass till årskurs 3. För mellanstadiet däremot finns en överkapacitet. På Södra skolan skulle alla elever i årskurs 4–6 kunna få plats, även de som i dag går i Tösse. På Kristinebergskolan är en akut platsbrist att vänta och skolan skulle behöva byggas ut.

Lokalbehovet har beräknats med förutsättningen att friskolorna finns kvar med ungefär lika många elever som i dag.

Besluten om Kristinebergskolan och om en ny grundskola brådskar mest. Kristinebergskolan är mest akut, eftersom eleverna inom kort inte kommer att få plats i de befintliga lokalerna.

Investeringskostnader

Bygge av ny grundskola för 800 elever: 398,1 miljoner kronor inklusive idrottshall och 340,8 miljoner kronor utan.

Bygge av ny grundskola för 500 elever och renovera Södra skolan: 398,1 miljoner kronor.

Utbyggnad av Kristinebergskolan: 33,0 miljoner kronor.

Utbyggnad av Kristinebergs förskola: 14,3 miljoner kronor.

Utbyggnad Tösse skola: 22,8 miljoner kronor.

Bygge av ny förskola i Tösse, i anslutning till skolan: 9,8 miljoner kronor.

Riva Nolby förskola och bygga ny förskola på samma plats: 28,5 miljoner kronor.

Lokalkostnader i dag

Åmåls kommuns lokalkostnader per elev i dag är 10 600 kronor, vilket är mycket lägre än både riksgenomsnittet och genomsnittet för liknande kommuner. Anledningen är dels att en del lokaler är avskrivna, dels att stora underhållsinsatser de senaste tre åren har skjutits upp i väntan på inriktningsbeslutet för grundskolan.

Källa: