2017-04-29 15:36

2017-04-29 15:36

43,1 miljoner sparade för flyktingkostnader

ÅMÅL: Kommunen gör ett resultat på 40,9 miljoner kronor för 2016

Åmåls kommun gör för år 2016 ett resultat på 40,9 miljoner kronor, nästan 30 miljoner över budget.
Det stora överskottet handlar om flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna och bidragen har varit mycket högre än kommunens faktiska kostnader.
Men Åmål räknar med att kostnaderna ökar framöver och lägger undan i ladorna. Totalt har nu 43,1 miljoner kronor sparats för kommande år.

Åmåls kommun har sex ekonomiska mål och alla har den här gången uppfyllts med råge. Kostnaderna är totalt 96 procent av de totala intäkterna och resultatet är långt över vad som krävs för att det egna kapitalet ska vara inflationssäkrat. Alla investeringar är finansierade med egna pengar, låneskulden har amorterats med 18 miljoner kronor och avsättningar har gjorts för framtida pensioner och för kostnader för att avsluta deponin på Östby.

Ökat kapitalet

Det egna kapitalet har ökat. Skulderna har samtidigt minskat. Det betyder att kommunens soliditet, det vill säga de egna tillgångarnas värde i förhållande till skuldernas storlek, nu har ökat från 50 procent till 59 procent. Målet var tidigare 60 procent, men sänktes häromåret till 50 procent.

I de siffrorna räknas inte pensionsskulden, på totalt 305,5 miljoner kronor, med. Med den inräknad, har soliditeten förbättrats från minus 27 procent till minus 13 procent.

Lägger undan

Bakom det goda resultatet på totalt plus 40,9 miljoner kronor ligger flyktingmottagandet. Åmåls kommun har fått ersättningar och bidrag som långt överstiger kostnaderna som de ser ut just nu.

Men eftersom kommunen räknar med kostnader framöver, för integrationsarbete och för försörjningsstöd, läggs pengarna undan för kommande år. För 2016 sparades ytterligare 14,7 miljoner kronor, vilket betyder att Åmål nu har totalt 43,1 miljoner kronor avsatta.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) beskriver 2016 som ett tufft år, med hårt arbete i efterdyningarna av flyktingtillströmningen 2015. Han poängterar att pengarna från staten inte är gåvor, utan kompensation för kommunens kostnader. Han vill i det sammanhanget lyfta fram hur kommunen hanterat överskottet, och att Åmål kommer att ha undanlagda pengarna, när de nyanlända efter två år i etableringsprogrammet övergår från statens huvudansvar till kommunens.

– Det finns andra kommuner som har valt att använda pengarna på annat sätt. Man har kanske varit väldigt noga med att man har byggt, eller att man har använt pengarna på ett eller annat sätt. Men det här tycker jag bäddar för att vi inte ska låta kommande generationer ta dessa kostnader, säger Michael Karlsson.

Mesta personalen

De totala nettokostnaderna har ökat med totalt 11 procent, vilket enligt ekonomichefen Stig-Arne Olsson är i nivå med övriga kommun-Sverige. De största förvaltningarna är barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens, som tillsammans står för 60 procent av kommunens totala kostnader och sysselsätter 82 procent av kommunens anställda.

Stig-Arne Olsson beskriver 2016 års ekonomi som att nämnderna har följt budgeten väl. De utökade kostnader som ses handlar framför allt om integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, som bland annat startat flera nya förskolor under året. Kommunrevisorerna säger också att rutinerna för den interna kontrollen har förbättrats och nu är goda.

Åmåls kommun har sex ekonomiska mål och alla har den här gången uppfyllts med råge. Kostnaderna är totalt 96 procent av de totala intäkterna och resultatet är långt över vad som krävs för att det egna kapitalet ska vara inflationssäkrat. Alla investeringar är finansierade med egna pengar, låneskulden har amorterats med 18 miljoner kronor och avsättningar har gjorts för framtida pensioner och för kostnader för att avsluta deponin på Östby.

Ökat kapitalet

Det egna kapitalet har ökat. Skulderna har samtidigt minskat. Det betyder att kommunens soliditet, det vill säga de egna tillgångarnas värde i förhållande till skuldernas storlek, nu har ökat från 50 procent till 59 procent. Målet var tidigare 60 procent, men sänktes häromåret till 50 procent.

I de siffrorna räknas inte pensionsskulden, på totalt 305,5 miljoner kronor, med. Med den inräknad, har soliditeten förbättrats från minus 27 procent till minus 13 procent.

Lägger undan

Bakom det goda resultatet på totalt plus 40,9 miljoner kronor ligger flyktingmottagandet. Åmåls kommun har fått ersättningar och bidrag som långt överstiger kostnaderna som de ser ut just nu.

Men eftersom kommunen räknar med kostnader framöver, för integrationsarbete och för försörjningsstöd, läggs pengarna undan för kommande år. För 2016 sparades ytterligare 14,7 miljoner kronor, vilket betyder att Åmål nu har totalt 43,1 miljoner kronor avsatta.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) beskriver 2016 som ett tufft år, med hårt arbete i efterdyningarna av flyktingtillströmningen 2015. Han poängterar att pengarna från staten inte är gåvor, utan kompensation för kommunens kostnader. Han vill i det sammanhanget lyfta fram hur kommunen hanterat överskottet, och att Åmål kommer att ha undanlagda pengarna, när de nyanlända efter två år i etableringsprogrammet övergår från statens huvudansvar till kommunens.

– Det finns andra kommuner som har valt att använda pengarna på annat sätt. Man har kanske varit väldigt noga med att man har byggt, eller att man har använt pengarna på ett eller annat sätt. Men det här tycker jag bäddar för att vi inte ska låta kommande generationer ta dessa kostnader, säger Michael Karlsson.

Mesta personalen

De totala nettokostnaderna har ökat med totalt 11 procent, vilket enligt ekonomichefen Stig-Arne Olsson är i nivå med övriga kommun-Sverige. De största förvaltningarna är barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens, som tillsammans står för 60 procent av kommunens totala kostnader och sysselsätter 82 procent av kommunens anställda.

Stig-Arne Olsson beskriver 2016 års ekonomi som att nämnderna har följt budgeten väl. De utökade kostnader som ses handlar framför allt om integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, som bland annat startat flera nya förskolor under året. Kommunrevisorerna säger också att rutinerna för den interna kontrollen har förbättrats och nu är goda.

Åmåls kommuns ekonomi 2016 i korthet

Resultat: 40,9 miljoner kronor. (Totalt 5,5 miljoner kronor mer än 2015).

Verksamhetens nettokostnader: 724,9 miljoner kronor. (Det är 69,8 miljoner kronor mer än 2015.)

Skatteintäkter: 492,5 miljoner kronor. (Det är 15,1 miljoner kronor mer än 2015.)

Statsbidrag och utjämningsbidrag: 269,2 miljoner kronor. (Sammanlagt 58,8 miljoner kronor mer än 2015.)

Nettoinvesteringar: 25,8 miljoner kronor. (Det är 19 miljoner kronor mindre än budgeterat.)

Folkmängd: 12 801 personer den 31 december 2016. (Det är 200 personer fler än ett år tidigare).

Antal anställda i kommunen: 1 307, vilket motsvarar 1 187 årsarbetare. Det är en ökning med 55 personer från 2015. Ökningen motsvarar 64 årsarbetare eftersom antalet anställda med heltidstjänster också ökar.

Sjukfrånvaro: 7,3 procent av den totala arbetstiden (samma som 2015 och 0,1 procentenheter lägre än 2014). Långtidssjukfrånvaron har minskat.

Källa: