2017-04-19 10:54

2017-04-19 10:54

Länsstyrelsen säger nej till bastu

ÅMÅL: Upphäver Åmåls kommuns beviljade strandskyddsdispens

Tjänstemännen på miljöenheten avrådde. Ändå sa politikerna i bygg- och miljönämnden i Åmål ja till strandskyddsdispens för att bygga en bastu vid en liten badplats vid Forsbacka golfbana. Men nu har länsstyrelsen upphävt dispensen.

Forsbacka golfklubb har en gång tidigare, 1999, fått bygglov för att bygga en bastu vid Forsbackasjön, men då blev det inte av. I fjol sökte klubben därför på nytt bygglov för att kunna återuppväcka planerna. Bastun var tänkt att placeras utanför själva golfbanan, intill en liten badplats.

Klubbens förhoppning var att kunna öka antalet besökare till Forsbacka.

Strandskyddet som gäller för Forsbackasjön är 100 meter och alla nya byggnader inom det området kräver dispens från reglerna. För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl enligt miljöbalken och tjänstemännen på miljöenheten i Åmål bedömde att det saknades sådana skäl. Tvärtom föreslogs att klubbens ansökan om strandskyddsdispens skulle avslås, eftersom den nya byggnaden skulle ge området ”ett ökat intryck av att vara ianspråktaget för verksamhet som inte i första hand vänder sig till allmänheten”.

Tyckte det är bebyggt

Politikerna gjorde en annan bedömning. Bygg- och miljönämnden beviljade, mot tjänstemännens rekommendation, strandskyddsdispens för bastun med hänvisning till att området redan är bebyggt, i och med golfbanan.

Men kommunernas beslut om strandskydd granskas och överprövas av länsstyrelsen och där blev det nej till bastun. Länsstyrelsen har tittat på flygbilder och fotografier över området och bedömer att bastun skulle påverka allmänhetens tillträde till stranden och ge området en mer privat prägel. Länsstyrelsen menar att allemansrätten fortfarande gäller på platsen och går före.

Forsbacka golfklubb har en gång tidigare, 1999, fått bygglov för att bygga en bastu vid Forsbackasjön, men då blev det inte av. I fjol sökte klubben därför på nytt bygglov för att kunna återuppväcka planerna. Bastun var tänkt att placeras utanför själva golfbanan, intill en liten badplats.

Klubbens förhoppning var att kunna öka antalet besökare till Forsbacka.

Strandskyddet som gäller för Forsbackasjön är 100 meter och alla nya byggnader inom det området kräver dispens från reglerna. För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl enligt miljöbalken och tjänstemännen på miljöenheten i Åmål bedömde att det saknades sådana skäl. Tvärtom föreslogs att klubbens ansökan om strandskyddsdispens skulle avslås, eftersom den nya byggnaden skulle ge området ”ett ökat intryck av att vara ianspråktaget för verksamhet som inte i första hand vänder sig till allmänheten”.

Tyckte det är bebyggt

Politikerna gjorde en annan bedömning. Bygg- och miljönämnden beviljade, mot tjänstemännens rekommendation, strandskyddsdispens för bastun med hänvisning till att området redan är bebyggt, i och med golfbanan.

Men kommunernas beslut om strandskydd granskas och överprövas av länsstyrelsen och där blev det nej till bastun. Länsstyrelsen har tittat på flygbilder och fotografier över området och bedömer att bastun skulle påverka allmänhetens tillträde till stranden och ge området en mer privat prägel. Länsstyrelsen menar att allemansrätten fortfarande gäller på platsen och går före.