2016-09-27 15:58

2016-09-27 15:58

Åmåls kommun vill häva tomtgränserna

ÅMÅL: Detaljplanen ska ta över regleringen

Åmåls kommun vill stryka alla tomtindelningar i kvarteren. Syftet är att underlätta byråkratin.
Detaljplanens bestämmelser har i mångt och mycket tagit över och de ska räcka som reglering, menar kommunen.
Fastighetsgränserna ligger kvar där de ligger, men det kan till exempel i vissa fall bli enklare att slå ihop två fastigheter.

Kommunstyrelsen i Åmål vill häva alla tomtindelningar och fastighetsplaner, det vill säga bestämmelserna för hur kvarteren ska vara indelade i tomter.

Förändringen berör många fastigheter i centrum, men även en rad villakvarter. De äldsta tomtindelningarna som gäller är från början av 1900-talet och de nyaste från 1960-talet.

Lämplig indelning

En gång i tiden, när kvarteren ritades, angavs på kartorna hur tomterna skulle ligga, för att få en lämplig indelning. Men nu ser kommunen hur tomtgränserna har blivit ett hinder i byråkratin och något som fördyrar och försvårar snarare än hjälper.

Det finns exempel i Åmål där bygglov inte kunnat ges trots att ritningarna skilt bara lite mot fastighetsplanen. Ägaren till en före detta butik som gjorts om till bostad kunde heller inte enkelt köpa till den intilliggande parkeringen eftersom där var angivet en tomtgräns.

Äger detsamma

Förändringen har ingenting med själva fastighetsgränserna att göra. Det är inte så att ägandeförhållandena ändras, utan alla äger samma kvadratmeter som tidigare. Byggrätten på fastigheterna styrs också sedan tidigare av detaljplanen.

Åmåls kommuns bedömning är att tomtindelningen och fastighetsplanerna inte längre behövs, utan att detaljplanen, som anger hur marken får användas, räcker som reglering. Oftast har detaljplanen samma bestämmelser som fastighetsplanen, men är inte lika detaljerad.

Finns illustrationer

I detaljplanen är sällan markerat precis hur tomtgränserna ska gå. Det kan finnas med en illustration över hur tomterna är tänkta, men den saknar juridiskt värde.

– Vi ser inget syfte med att styra exakt. Det kostar mycket att göra en förrättning när tomtindelningen hindrar, säger Sofia Buhrgard, planingenjör på tillväxtenheten i Åmåls kommun. Många kommuner har redan gjort den här förändringen.

Det kommer att bli enklare att slå ihop tomter. Men detaljplanen reglerar fortfarande vad som ska vara till exempel grönområden och gator och vad som ska vara kvartersmark.

Åmåls kommun har beslutat att inleda ett samråd kring förändringen, med de berörda fastighetsägarna, med länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Berör många kvarter

Alla kvarter i Åmål har inte tomtindelning, men väldigt många. Åmåls kommun har begärt ut en lista från Lantmäteriet över alla tomtindelningar och brev har skickats till alla berörda fastighetsägare.

Förändringen har varit på gång länge. Det är fem år sedan tjänstemännen först fick i uppdrag att påbörja arbetet, i samband med att den nya plan- och bygglagen infördes. Därefter har kommunen utrett hur det bäst borde göras.

Tomtindelningar och sedermera fastighetsplaner var en del av de äldre lagstiftningarna. Men de gäller fortfarande vid fastighetsbildningar även om de som regel redan är genomförda eller har blivit inaktuella.

Kommunstyrelsen i Åmål vill häva alla tomtindelningar och fastighetsplaner, det vill säga bestämmelserna för hur kvarteren ska vara indelade i tomter.

Förändringen berör många fastigheter i centrum, men även en rad villakvarter. De äldsta tomtindelningarna som gäller är från början av 1900-talet och de nyaste från 1960-talet.

Lämplig indelning

En gång i tiden, när kvarteren ritades, angavs på kartorna hur tomterna skulle ligga, för att få en lämplig indelning. Men nu ser kommunen hur tomtgränserna har blivit ett hinder i byråkratin och något som fördyrar och försvårar snarare än hjälper.

Det finns exempel i Åmål där bygglov inte kunnat ges trots att ritningarna skilt bara lite mot fastighetsplanen. Ägaren till en före detta butik som gjorts om till bostad kunde heller inte enkelt köpa till den intilliggande parkeringen eftersom där var angivet en tomtgräns.

Äger detsamma

Förändringen har ingenting med själva fastighetsgränserna att göra. Det är inte så att ägandeförhållandena ändras, utan alla äger samma kvadratmeter som tidigare. Byggrätten på fastigheterna styrs också sedan tidigare av detaljplanen.

Åmåls kommuns bedömning är att tomtindelningen och fastighetsplanerna inte längre behövs, utan att detaljplanen, som anger hur marken får användas, räcker som reglering. Oftast har detaljplanen samma bestämmelser som fastighetsplanen, men är inte lika detaljerad.

Finns illustrationer

I detaljplanen är sällan markerat precis hur tomtgränserna ska gå. Det kan finnas med en illustration över hur tomterna är tänkta, men den saknar juridiskt värde.

– Vi ser inget syfte med att styra exakt. Det kostar mycket att göra en förrättning när tomtindelningen hindrar, säger Sofia Buhrgard, planingenjör på tillväxtenheten i Åmåls kommun. Många kommuner har redan gjort den här förändringen.

Det kommer att bli enklare att slå ihop tomter. Men detaljplanen reglerar fortfarande vad som ska vara till exempel grönområden och gator och vad som ska vara kvartersmark.

Åmåls kommun har beslutat att inleda ett samråd kring förändringen, med de berörda fastighetsägarna, med länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Berör många kvarter

Alla kvarter i Åmål har inte tomtindelning, men väldigt många. Åmåls kommun har begärt ut en lista från Lantmäteriet över alla tomtindelningar och brev har skickats till alla berörda fastighetsägare.

Förändringen har varit på gång länge. Det är fem år sedan tjänstemännen först fick i uppdrag att påbörja arbetet, i samband med att den nya plan- och bygglagen infördes. Därefter har kommunen utrett hur det bäst borde göras.

Tomtindelningar och sedermera fastighetsplaner var en del av de äldre lagstiftningarna. Men de gäller fortfarande vid fastighetsbildningar även om de som regel redan är genomförda eller har blivit inaktuella.