2015-03-09 13:46

2015-03-09 13:47

Kommunens vägnät sågas av analytiker

ÅMÅL: Undermålig standard och dåligt utfört arbete

Potthål, sprickor och bristande bärighet – det finns många anledningar att ifrågasätta väg-underhållet i Åmål. Det menar konsultföretaget Asfaltråd i Skövde, som har analyserat kommunens vägar. Reparationskostnaderna överstiger budget.

I Åmål finns det totalt 84 kilometer gator och vägar, samt 24 kilometer gång- och cykelbanor. När kommunen gav Asfaltråd i uppdrag att inventerade hela vägnätet i höstas visade det sig finnas en hel del att anmärka på, inte minst vad gäller infarterna till Strömstadsvägen, Drottninggatan och Karlstadsvägen. Där upptäcktes kraftiga, runda, hjulspår som indikerar nedsatt bärighet. Avvattningen fungerar inte heller som den ska vid nämnda platser på grund av igensatta diken, sannolikt i kombination med dåligt och obundet lager.

– Behovet av åtgärder på infarterna är akut under de närmaste åren, skriver analytikern, som också ifrågasätter tidigare underhålls- och reparationsarbeten:

– Avflagningar ger upphov till kostnadskrävande materialsläpp och visar att entreprenören har otillräcklig kunskap eller vilja att hantera en omsorgsfull klistring.

Fogarna mellan beläggningsdrag visade sig i många fall vara så öppna att vatten kan tränga ner mellan lagren. Det hittades även fogar i körspår, vilket kan orsaka potthål.

Trafikfarliga sprickor

Generellt sett anser Asfaltråd att antalet vägar som borde högprioriteras på grund av materialförlust har ökat jämfört med hur det såg ut vid föregående inventering. Tillståndet har även försämrats på vägar som är i behov av mindre reparationer. Värst ser det ut på asfaltbanor som inte är ämnade för bilar.

– Övervägande delen av gång- och cykelnätet har undermålig standard, bortsett från partier med nyss utförda lager. Otillräcklig bärighet, djupa spår, inväxande trädrötter, omfattande krackelering och sprickor uppträder i stor omfattning, vilket resulterar i ojämnheter, spår i båda kanter, överraskande potthål och trafikfarliga sprickor, skriver analytikern.

En stadig försämring

Föreslagen budget för beläggningsverksamheten i Åmåls kommun 2015 är knappt 2,2 miljoner kronor. Men Asfaltråd menar att det behövs 3,2 miljoner kronor bara för att kunna fullfölja ett beläggningsunderhåll som inte ökar den framtida kostnaden.

– De senaste åren har tilldelad budget legat ungefär på samma nivå. Det har lett till en stadig försämring av tillståndet på samtliga gator, skriver analytikern.

Att Asfaltråds beräkning skiljer så pass mycket från budgetförslaget beror bland annat på att det krävs en kostsam förstärkningsåtgärd av infarterna till Drottninggatan, Strömstadsvägen och Karlstadsvägen.

I Åmål finns det totalt 84 kilometer gator och vägar, samt 24 kilometer gång- och cykelbanor. När kommunen gav Asfaltråd i uppdrag att inventerade hela vägnätet i höstas visade det sig finnas en hel del att anmärka på, inte minst vad gäller infarterna till Strömstadsvägen, Drottninggatan och Karlstadsvägen. Där upptäcktes kraftiga, runda, hjulspår som indikerar nedsatt bärighet. Avvattningen fungerar inte heller som den ska vid nämnda platser på grund av igensatta diken, sannolikt i kombination med dåligt och obundet lager.

– Behovet av åtgärder på infarterna är akut under de närmaste åren, skriver analytikern, som också ifrågasätter tidigare underhålls- och reparationsarbeten:

– Avflagningar ger upphov till kostnadskrävande materialsläpp och visar att entreprenören har otillräcklig kunskap eller vilja att hantera en omsorgsfull klistring.

Fogarna mellan beläggningsdrag visade sig i många fall vara så öppna att vatten kan tränga ner mellan lagren. Det hittades även fogar i körspår, vilket kan orsaka potthål.

Trafikfarliga sprickor

Generellt sett anser Asfaltråd att antalet vägar som borde högprioriteras på grund av materialförlust har ökat jämfört med hur det såg ut vid föregående inventering. Tillståndet har även försämrats på vägar som är i behov av mindre reparationer. Värst ser det ut på asfaltbanor som inte är ämnade för bilar.

– Övervägande delen av gång- och cykelnätet har undermålig standard, bortsett från partier med nyss utförda lager. Otillräcklig bärighet, djupa spår, inväxande trädrötter, omfattande krackelering och sprickor uppträder i stor omfattning, vilket resulterar i ojämnheter, spår i båda kanter, överraskande potthål och trafikfarliga sprickor, skriver analytikern.

En stadig försämring

Föreslagen budget för beläggningsverksamheten i Åmåls kommun 2015 är knappt 2,2 miljoner kronor. Men Asfaltråd menar att det behövs 3,2 miljoner kronor bara för att kunna fullfölja ett beläggningsunderhåll som inte ökar den framtida kostnaden.

– De senaste åren har tilldelad budget legat ungefär på samma nivå. Det har lett till en stadig försämring av tillståndet på samtliga gator, skriver analytikern.

Att Asfaltråds beräkning skiljer så pass mycket från budgetförslaget beror bland annat på att det krävs en kostsam förstärkningsåtgärd av infarterna till Drottninggatan, Strömstadsvägen och Karlstadsvägen.