2015-11-03 14:00

2015-11-03 14:01

Mjölkproduktionen är nödvändig

SVERIGE: "Ett rikt odlingslandskap."

Naturvårdsverket har utfört en fördjupad kontroll av riksdagens miljömål. De konstaterar att mjölkproduktion är nödvändigt för att kunna uppnå miljömålen.

Enligt Naturvårdsverket spelar nötkreaturer av mjölkras stor roll i bevarandet av betes- och hagmarker. Den biologiska mångfalden på markerna överlever tack vare att betesdjuren förhindrar att de växer igen. Många av de svenska rödlistade arterna finns i gräsmarker.

En tredjedel av naturbetesmarkerna i Sverige betas av nötkreatur av mjölkras enligt Jordbruksverket.

Riksdagen antog år 1999 och 2000 16 miljömål varav de flesta ska vara uppfyllda år 2020. Miljömålet "ett rikt odlingslandskap" är ett av dessa.

Enligt Naturvårdsverket spelar nötkreaturer av mjölkras stor roll i bevarandet av betes- och hagmarker. Den biologiska mångfalden på markerna överlever tack vare att betesdjuren förhindrar att de växer igen. Många av de svenska rödlistade arterna finns i gräsmarker.

En tredjedel av naturbetesmarkerna i Sverige betas av nötkreatur av mjölkras enligt Jordbruksverket.

Riksdagen antog år 1999 och 2000 16 miljömål varav de flesta ska vara uppfyllda år 2020. Miljömålet "ett rikt odlingslandskap" är ett av dessa.