2016-08-25 16:27

2016-08-25 16:27

Fortfarande parkering längs Parkgatan

SUNNE

Fastigheten Sundsvik 1:65, norr om Parkgatan, har fram tills i dag använts som parkering. Nu säljer Sunne kommun en del av fastigheten och då har ett nyttjanderättsavtal upprättats med nya markägaren. I avtalet står att kommunen får nyttjanderätt till ett markområde om 2 134 kvadratmeter för parkeringsändamål.

Nyttjanderättstiden gäller från det att fastighetsregleringen vunnit laga kraft, och fem år framåt. Om avtalet ska sägas upp måste det göras skriftligen senast sex månader före nyttjandetidens utgång.

Om inte, förlängs avtalet med fem år i taget. I det fall bostadsbyggandet ska påbörjas har markägaren rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Nyttjanderättstiden gäller från det att fastighetsregleringen vunnit laga kraft, och fem år framåt. Om avtalet ska sägas upp måste det göras skriftligen senast sex månader före nyttjandetidens utgång.

Om inte, förlängs avtalet med fem år i taget. I det fall bostadsbyggandet ska påbörjas har markägaren rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.