2016-07-28 08:31

2016-07-28 08:35

Vill att kommunen bevarar fastigheter

BJÖRKTRASTEN: Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar beviljat rivningslov

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar det rivningslov som miljö- och byggnadsnämnden beviljat för byggnader på tomten Björktrasten.

Enligt skrivelsen anser föreningen att den är sakägare i ärendet och därmed ha rätt att överklaga. Detta med anledning av den kulturmiljöutredning som konstaterar att bebyggelsen har kulturmiljövärden.

Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att rivningslovet strider mot plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen.

– Att bevilja ett rivningslov för bebyggelse, som pekas ut som värdefull i den kulturmiljöutredning, som kommit till stånd i samband med den byggnadsminnesutredning, som genomfördes av länsstyrelsen, är felaktigt, står det i det mycket omfattande överklagandet.

Kommunens uppgift

Det framförs även att länsstyrelsen skrivit att ansvaret att skydda bebyggelsen ligger på kommunen.

– Länsstyrelsen är tydlig i sitt svar till kommunen att bebyggelsen vid Jakobsbergsskolan är kulturhistoriskt värdefull, liksom att den avslagna byggnadsminnesförklaringen inte innebär att bebyggelsen kan rivas, framför föreningen.

Det är helheten med vaktmästarbostad, rektorsbostad, ekonomibyggnad samt skolgård ihop med den gamla flickskolan som gör kvarteret kulturhistoriskt värdefull, enligt överklagandet.

Den enda rimliga slutsatsen är att Kristinehamns kommun inte fullföljt sina åtaganden att skydda bebyggelsen, genom att man beviljar ett rivningslov för bebyggelsen, när en kulturmiljöutredning, trots kommunens motstånd, kommit till stånd, konstaterar föreningen.

Rivningslovet gäller inte huvudbyggnaden på området, den så kallade gamla flickskolan. Den ska ingå i det planerade teknik- och innovationscentret.

Enligt skrivelsen anser föreningen att den är sakägare i ärendet och därmed ha rätt att överklaga. Detta med anledning av den kulturmiljöutredning som konstaterar att bebyggelsen har kulturmiljövärden.

Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att rivningslovet strider mot plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen.

– Att bevilja ett rivningslov för bebyggelse, som pekas ut som värdefull i den kulturmiljöutredning, som kommit till stånd i samband med den byggnadsminnesutredning, som genomfördes av länsstyrelsen, är felaktigt, står det i det mycket omfattande överklagandet.

Kommunens uppgift

Det framförs även att länsstyrelsen skrivit att ansvaret att skydda bebyggelsen ligger på kommunen.

– Länsstyrelsen är tydlig i sitt svar till kommunen att bebyggelsen vid Jakobsbergsskolan är kulturhistoriskt värdefull, liksom att den avslagna byggnadsminnesförklaringen inte innebär att bebyggelsen kan rivas, framför föreningen.

Det är helheten med vaktmästarbostad, rektorsbostad, ekonomibyggnad samt skolgård ihop med den gamla flickskolan som gör kvarteret kulturhistoriskt värdefull, enligt överklagandet.

Den enda rimliga slutsatsen är att Kristinehamns kommun inte fullföljt sina åtaganden att skydda bebyggelsen, genom att man beviljar ett rivningslov för bebyggelsen, när en kulturmiljöutredning, trots kommunens motstånd, kommit till stånd, konstaterar föreningen.

Rivningslovet gäller inte huvudbyggnaden på området, den så kallade gamla flickskolan. Den ska ingå i det planerade teknik- och innovationscentret.