2016-02-22 14:18

2016-02-22 14:19

Oenig nämnd kring skolmoduler

BYGGLOV

Miljö- och byggnadsnämnden är inte helt enig när det gäller skolmoduler vid Södermalmsskolan. Alliansens ledamöter anmälde avvikande åsikt och reserverade sig.

Lars Gustafson (M) yrkade på att bygglov för de båda modulerna inte skulle tillstyrkas. Detta motiverades främst med att friytorna på fastigheten, det som på vardagssvenska heter skolgård, blir får små. I sitt yrkande hänvisar Lars Gustafson till Boverkets allmänna råd gällande skolgårdar.

Hans yrkande lyfter även fram att åtgärden strider mot gällande detaljplan, att sakägare avstyrker byggnation, att Barn- och ungdomsplanen inte beaktas samt att markföroreningar bör utredas.

Alliansens övriga ledamöter i nämnden ställde sig bakom Lars Gustafsons yrkande och reserverade sig emot beslutet.

Lars Gustafson (M) yrkade på att bygglov för de båda modulerna inte skulle tillstyrkas. Detta motiverades främst med att friytorna på fastigheten, det som på vardagssvenska heter skolgård, blir får små. I sitt yrkande hänvisar Lars Gustafson till Boverkets allmänna råd gällande skolgårdar.

Hans yrkande lyfter även fram att åtgärden strider mot gällande detaljplan, att sakägare avstyrker byggnation, att Barn- och ungdomsplanen inte beaktas samt att markföroreningar bör utredas.

Alliansens övriga ledamöter i nämnden ställde sig bakom Lars Gustafsons yrkande och reserverade sig emot beslutet.