2016-09-15 13:52

2016-09-15 13:52

Ändringar i järnvägsplan

KARLSTAD

Den nya järnvägsplanen för breddningen till dubbelspår över Pråmkanalen har varit på granskning.

Två ändringar har skett efter det. Plangränsen har förskjutits söderut för att anpassa till en ny detaljplan för området nordväst om Hagaleden.

Dessutom har avståndet mellan spänningsförande delar och byggnader vid Nöjesfabriken säkerställts till fem meter.

Bullerutredningen som har tagits fram pekar ut 76 fastigheter med bullernivåer som överskrider riktvärdet för god miljökvalitet inomhus och ytterligare 26 stycken som överskrider maximala ljudnivåer utomhus.

Fönsterbyten och fasadåtgärder ska genomföras. Länsstyrelsen tillstyrker fastställelse av planen.

Två ändringar har skett efter det. Plangränsen har förskjutits söderut för att anpassa till en ny detaljplan för området nordväst om Hagaleden.

Dessutom har avståndet mellan spänningsförande delar och byggnader vid Nöjesfabriken säkerställts till fem meter.

Bullerutredningen som har tagits fram pekar ut 76 fastigheter med bullernivåer som överskrider riktvärdet för god miljökvalitet inomhus och ytterligare 26 stycken som överskrider maximala ljudnivåer utomhus.

Fönsterbyten och fasadåtgärder ska genomföras. Länsstyrelsen tillstyrker fastställelse av planen.