2015-12-16 17:40

2015-12-16 17:40

Miljönämnden avstyrker ny bergtäkt

KARLSTAD

Miljönämnden anser inte i sitt remissyttrande att Kewab ska få anlägga en ny bergtäkt på fastigheten Grava-Kärne 1:23 norr om Karlstad.

Där vill företaget bryta 100 000–300 000 ton berg per år.

De främsta orsakerna till att man avstyrker är enligt ordföranden Torbjörn Nilsson (MP) att de nuvarande täkterna räcker till och att den planerade bergtäkten ligger nära en vattentäkt.

Länsstyrelsen avgör frågan.

Där vill företaget bryta 100 000–300 000 ton berg per år.

De främsta orsakerna till att man avstyrker är enligt ordföranden Torbjörn Nilsson (MP) att de nuvarande täkterna räcker till och att den planerade bergtäkten ligger nära en vattentäkt.

Länsstyrelsen avgör frågan.