2014-06-23 06:00

2016-08-24 20:56

Stor arvstvist om Ahlmarksrederiet

KARLSTAD: Hundratals miljoner i potten

Det pågår en arvstvist om en stor ägarandel i det anrika Ahlmarksrederiet.
Aktier värda hundratals miljoner kronor kan få nya ägare.
Enorma summor står på spel bland annat för Karlstads universitet och en privatperson.

Familjen Rejmer är en av tre familjer som äger merparten av O.F Ahlmark & Co Eftr AB.

En del av familjens aktier finns i en stiftelse som bär den avlidne Ture Rejmers namn. En annan del i hans bror Bengt och hans hustru Britas stiftelse.

Men merparten av familjen Rejmers aktier ägs idag av Bengt Rejmer. Eller kanske gemensamt av makarna Bengt och Brita Rejmer.

Det är det arvstvisten handlar om.

Krasst juridiskt uttryckt har Brita, efter sin bortgång, nu stämt sin sjuke make Bengt. En tvist som varken Brita eller Bengt är medvetna om eller kan påverka.

God man

Brita har varit god man för Bengt som länge varit sjuk och är oförmögen att ta några beslut.

Bengt lever men Brita dog för nästan precis ett år sedan. Advokat Anders Runebjer har utsetts till ny god man för Bengt Rejmer.

Försäljningen av lösöret och deras gemensamma bostad, Mons gård på Segerstad, pågår. En stor del av konsten och möblemanget såldes på Auktionsverket i Karlstad i maj.

Enligt bouppteckningen hade Brita tillgångar på motsvarande knappt 7,5 miljoner.

Ensam ägare

Bengts är enligt lagfarten ensam ägare till gården och aktierna i Ahlmarks är hans enskilda egendom. Han tillgångar värderas i bouppteckningen till närmare 150 miljoner.

Det bygger på en högst osäker värdering av aktierna. De är upptagna till substansvärdet och värderade till drygt 200 kronor styck.

Ahlmarks är som sagt familjeägt. Aktierna handlas inte på börsen. Hur mycket en framtida köpare vill betala vet ingen. Aktiernas marknadsvärde kan rent teoretiskt sett vara lägre, men är sannolikt väsentligt mycket högre.

Inga bröstarvingar

Bengt och Brita har inga barn. Det finns inga bröstarvingar.

Så vitt man vet och uppger har Bengt Rejmer inte skrivit något testamente.

Men det har Brita Rejmer.

Hennes sista vilja är att fem vänner ska få dela på 800 000 kronor. Men merparten av arvet ger hon till makarnas gemensamma stiftelse samt till Alzheimerfonden, Hjärt- och lungfonden, Karlstads universitet och till en man som under de senaste åren hjälpt till på gården.

Frågan är om de får dela på resten av hennes enskilda kvarlåtenskap, de 7,5 miljonerna.

Hundratal miljoner

Eller om hälften av maken Bengts förmögenhet också tillhör dödsboet, det vill säga mer än hundra miljoner till.

Så är det, hävdar advokat Kenneth Holmlund.

Han är testamentsexekutor, boutredningsman och även ordförande i Brita och Bengt Rejmers stiftelse. Aktierna ska betraktas som makarnas gemensamma egendom, anser han.

Bengt Rejmers gode man advokat Anders Runebjer har en helt annan uppfattning.

Innan han gifte sig

Aktierna hade Bengt Rejmer innan han gifte sig. De är hans enskilda egendom och ingår inte till någon del i bodelningen, hävdar han.

I juridisk mening handlar tvisten om hur man ska tolka tolfte kapitlets andra paragraf i äktenskapsbalken. Om en god man har rätt att för sin klients räkning begära jämkning så att Bengt tillskiftas sitt giftorättsgods.

Familjen Rejmer är en av tre familjer som äger merparten av O.F Ahlmark & Co Eftr AB.

En del av familjens aktier finns i en stiftelse som bär den avlidne Ture Rejmers namn. En annan del i hans bror Bengt och hans hustru Britas stiftelse.

Men merparten av familjen Rejmers aktier ägs idag av Bengt Rejmer. Eller kanske gemensamt av makarna Bengt och Brita Rejmer.

Det är det arvstvisten handlar om.

Krasst juridiskt uttryckt har Brita, efter sin bortgång, nu stämt sin sjuke make Bengt. En tvist som varken Brita eller Bengt är medvetna om eller kan påverka.

God man

Brita har varit god man för Bengt som länge varit sjuk och är oförmögen att ta några beslut.

Bengt lever men Brita dog för nästan precis ett år sedan. Advokat Anders Runebjer har utsetts till ny god man för Bengt Rejmer.

Försäljningen av lösöret och deras gemensamma bostad, Mons gård på Segerstad, pågår. En stor del av konsten och möblemanget såldes på Auktionsverket i Karlstad i maj.

Enligt bouppteckningen hade Brita tillgångar på motsvarande knappt 7,5 miljoner.

Ensam ägare

Bengts är enligt lagfarten ensam ägare till gården och aktierna i Ahlmarks är hans enskilda egendom. Han tillgångar värderas i bouppteckningen till närmare 150 miljoner.

Det bygger på en högst osäker värdering av aktierna. De är upptagna till substansvärdet och värderade till drygt 200 kronor styck.

Ahlmarks är som sagt familjeägt. Aktierna handlas inte på börsen. Hur mycket en framtida köpare vill betala vet ingen. Aktiernas marknadsvärde kan rent teoretiskt sett vara lägre, men är sannolikt väsentligt mycket högre.

Inga bröstarvingar

Bengt och Brita har inga barn. Det finns inga bröstarvingar.

Så vitt man vet och uppger har Bengt Rejmer inte skrivit något testamente.

Men det har Brita Rejmer.

Hennes sista vilja är att fem vänner ska få dela på 800 000 kronor. Men merparten av arvet ger hon till makarnas gemensamma stiftelse samt till Alzheimerfonden, Hjärt- och lungfonden, Karlstads universitet och till en man som under de senaste åren hjälpt till på gården.

Frågan är om de får dela på resten av hennes enskilda kvarlåtenskap, de 7,5 miljonerna.

Hundratal miljoner

Eller om hälften av maken Bengts förmögenhet också tillhör dödsboet, det vill säga mer än hundra miljoner till.

Så är det, hävdar advokat Kenneth Holmlund.

Han är testamentsexekutor, boutredningsman och även ordförande i Brita och Bengt Rejmers stiftelse. Aktierna ska betraktas som makarnas gemensamma egendom, anser han.

Bengt Rejmers gode man advokat Anders Runebjer har en helt annan uppfattning.

Innan han gifte sig

Aktierna hade Bengt Rejmer innan han gifte sig. De är hans enskilda egendom och ingår inte till någon del i bodelningen, hävdar han.

I juridisk mening handlar tvisten om hur man ska tolka tolfte kapitlets andra paragraf i äktenskapsbalken. Om en god man har rätt att för sin klients räkning begära jämkning så att Bengt tillskiftas sitt giftorättsgods.

  • Kjell Martinson

Testamentet

Detta är Brita Rejmers sista vilja. Oavsett om det rör sig om 7,8 eller hundratals miljoner kronor ska pengarna på följade sätt:

Först ska 800 000 kronor gå till fem namngivna personer.

Resterande förmögenhet fördelas sedan med:

45 procent till Brita och Bengt Rejmers stiftelse

17 procent till Alzheimerfonden

17 procent till Hjärt- och lungfonden

15 procent till Karlstads universitet

6 procent till James Fielding

Källa: Bouppteckningen efter Brita Rejmer

12 kap. äktenskapsbalken, jämkning vid bodelning

...

2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap.

Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande maken att vid bodelning få del i den avlidnes giftorättsgods liksom beträffande rätten för den efterlevande maken att få behålla sitt giftorättsgods.

Källa: Svensk författningssamling

Ahlmark & Co Eftr. AB

grundades av Oscar Ferdinand Ahlmark 1847. Det är Värmlands största privatägda företag och ett av de äldsta familjeägda företagen i Värmland.

Företaget är verksamt inom sjöfart, handel och industri. Rederiverksamheten, som är Sveriges äldsta, svarar för ungefär en tredjedel av omsättningen på runt 3 miljarder per år. Koncernen har cirka 1 500 anställda över hela Europa varav 350 i Värmland.

Förutom Vänersjöfarten ingår exempelvis Byggbeslag i Karlstad, Miller Graphics i Sunne och Edman & Sjöberg i Filipstad i Ahlmarkskoncernen.

Anders och Erik Hemmingson har tillsammans med Bo Wärmling aktiemajoriteten i bolaget. Bengt Rejmers aktier motsvarar 18 procent av kapitalet i bolaget.

Källa: Ahlmarks