2016-06-17 16:17

2016-06-17 16:17

Beslut om strandskyddsdispens rivs

DEGERFORS: Länsstyrelsen mot bygg- och miljönämndens beslut igen

Länsstyrelsen upphäver än en gång bygg- och miljönämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors kommun.

För andra gången i det aktuella fallet upphäver länsstyrelsen bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens. För drygt ett år sen beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens på fastigheten, men länsstyrelsen överprövade och upphävde nämndbeslutet. Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen, som inte tog upp fallet till prövning då ingen exakt placering för byggnaderna hade angetts.

Därmed började ärendet om. Fastighetsägaren gjorde nya skisser och sökte på nytt strandskyddsdispens för att få uppföra byggnaderna på den ena av tomterna. Det handlar om två tomter med samma ägare, där ägaren planerat bygga på ena tomten och sälja av den. Där finns ett fritidshus och boningshus intill. Strandskyddsdispens beviljades på nytt av bygg- och miljönämnden, som anser att tomten är hävdad och använd och ligger så till att den inte är användbar för allmänheten.

Avvikande mening

Men än en gång har länsstyrelsen gjort en överprövning och beslutat upphäva nämndbeslutet. Företrädare för länsstyrelsen besökte fastigheten och gör bedömningen att området inte kan anses vara ianspråktaget på ett sånt sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Vidare att ett bostadshus med garage på fastigheten skulle medföra en ökad privatisering och därmed minskning av allmänrättsligt tillgängligt område.

En av representanterna har avvikande mening, då hon finner att fastigheterna används som en och samma tomt och gäststugan genererar en viss hemfridszon. Vidare anser hon att andra privatiserande faktorer markerar ianspråktagandet så att tomten förlorat sin betydelse för allmänheten.

Men trots det upphäver länsstyrelsen nämndens beslut och strandskyddsdispens medges inte.

För andra gången i det aktuella fallet upphäver länsstyrelsen bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens. För drygt ett år sen beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens på fastigheten, men länsstyrelsen överprövade och upphävde nämndbeslutet. Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen, som inte tog upp fallet till prövning då ingen exakt placering för byggnaderna hade angetts.

Därmed började ärendet om. Fastighetsägaren gjorde nya skisser och sökte på nytt strandskyddsdispens för att få uppföra byggnaderna på den ena av tomterna. Det handlar om två tomter med samma ägare, där ägaren planerat bygga på ena tomten och sälja av den. Där finns ett fritidshus och boningshus intill. Strandskyddsdispens beviljades på nytt av bygg- och miljönämnden, som anser att tomten är hävdad och använd och ligger så till att den inte är användbar för allmänheten.

Avvikande mening

Men än en gång har länsstyrelsen gjort en överprövning och beslutat upphäva nämndbeslutet. Företrädare för länsstyrelsen besökte fastigheten och gör bedömningen att området inte kan anses vara ianspråktaget på ett sånt sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Vidare att ett bostadshus med garage på fastigheten skulle medföra en ökad privatisering och därmed minskning av allmänrättsligt tillgängligt område.

En av representanterna har avvikande mening, då hon finner att fastigheterna används som en och samma tomt och gäststugan genererar en viss hemfridszon. Vidare anser hon att andra privatiserande faktorer markerar ianspråktagandet så att tomten förlorat sin betydelse för allmänheten.

Men trots det upphäver länsstyrelsen nämndens beslut och strandskyddsdispens medges inte.