2016-07-19 20:36

2016-07-19 20:36

Viss hänsyn kommer tas

GUSTAVSFORS: Skogsstyrelsen har inspekterat Stora Ensos planerade avverkning vid sjön Knon

Efter att fritidshusägaren James Proctor överklagat Stora Ensos planerade slutavverkning har marken nu inspekterats av Skogsstyrelsen. Ur naturvårdshänseende upptäcktes inget som kan stoppa avverkningen. Men Stora Enso kommer ändå att spara vissa träd.

Erik Lööf vid Skogsstyrelsen har inspekterat de två bestånden vid sjön Knon där avverkning planeras.

– Det större beståndet där 7,2 hektar ska avverkas är 45 årig nordamerikansk contortatall. När det gäller contorta finns det ingen lägsta slutavverkningsålder. Inhemsk gran, tall och björk som finns på området ska sparas som hänsyn, säger han

Där James Proctor har fritidshus ska 1,6 hektar avverkas.

– Där är skogen mellan 90 och 100 år. På det området ska man spara en kantzon med björkar mot sjön och sumpskogspartier som hänsyn. Man har även markerat ut flera gamla kolbottnar, så man inte har sönder när man avverkar, säger han.

Vitryggig hackspett

En av anledningarna till att James Proctor överklagat till Skogsstyrelsen var att han sett vitryggig hackspett i området.

– På inget av dessa bestånd finns sådan skog som vitryggen trivs i. Det ska ju gärna vara oskött lövskog med död ved. Det räcker inte med enstaka lövträd i en barrskog. Jag tror säkert att det varit en ungfågel som letat nytt revir som flugit förbi. Men har svårt att tro att vitryggarna är stationära där, säger han.

James Proctor framförde också att det finns spelplatser för tjäder.

– Det är i så fall vid tallskogen vid sjön, men det är svårt att bedöma under sommaren. Men jag kan mycket väl tänka mig att det är en bra plats för tjäderhönorna att häcka på. Det man kan göra är att kräva att det inte avverkas under häckningsperioden från mitten av maj till mitten av augusti, säger Erik Lööf.

Samrådsmöte

Per Olsson planeringschef vid Stora Enso ska ha samrådsmöte med James Proctor i oktober.

– Även om Skogsstyrelsens bedömning inte föranleder avverkningsstopp, så kan det vara tillfälle att träffa James och titta tillsammans på det. Han kanske har synpunkter och önskemål utifrån hänsynen hur den ska formeras. Han kanske vill ha en annan typ av skydd nära sin stuga. Inom vissa ramar kan vi absolut göra vissa förändringar i våra avverkningsplaner och i första hand omfördela den hänsyn vi tagit, säger Per Olsson.

Vad säger du till de Gustavabor som tycker att det avverkats mycket de senaste 10 åren?

– Jag kan ju inte lova något här och nu. Men rent generellt så kan man ju behöva tänka till hur vi fördelar avverkningar och sprida ut det över tid, säger Per Olsson.

Erik Lööf vid Skogsstyrelsen har inspekterat de två bestånden vid sjön Knon där avverkning planeras.

– Det större beståndet där 7,2 hektar ska avverkas är 45 årig nordamerikansk contortatall. När det gäller contorta finns det ingen lägsta slutavverkningsålder. Inhemsk gran, tall och björk som finns på området ska sparas som hänsyn, säger han

Där James Proctor har fritidshus ska 1,6 hektar avverkas.

– Där är skogen mellan 90 och 100 år. På det området ska man spara en kantzon med björkar mot sjön och sumpskogspartier som hänsyn. Man har även markerat ut flera gamla kolbottnar, så man inte har sönder när man avverkar, säger han.

Vitryggig hackspett

En av anledningarna till att James Proctor överklagat till Skogsstyrelsen var att han sett vitryggig hackspett i området.

– På inget av dessa bestånd finns sådan skog som vitryggen trivs i. Det ska ju gärna vara oskött lövskog med död ved. Det räcker inte med enstaka lövträd i en barrskog. Jag tror säkert att det varit en ungfågel som letat nytt revir som flugit förbi. Men har svårt att tro att vitryggarna är stationära där, säger han.

James Proctor framförde också att det finns spelplatser för tjäder.

– Det är i så fall vid tallskogen vid sjön, men det är svårt att bedöma under sommaren. Men jag kan mycket väl tänka mig att det är en bra plats för tjäderhönorna att häcka på. Det man kan göra är att kräva att det inte avverkas under häckningsperioden från mitten av maj till mitten av augusti, säger Erik Lööf.

Samrådsmöte

Per Olsson planeringschef vid Stora Enso ska ha samrådsmöte med James Proctor i oktober.

– Även om Skogsstyrelsens bedömning inte föranleder avverkningsstopp, så kan det vara tillfälle att träffa James och titta tillsammans på det. Han kanske har synpunkter och önskemål utifrån hänsynen hur den ska formeras. Han kanske vill ha en annan typ av skydd nära sin stuga. Inom vissa ramar kan vi absolut göra vissa förändringar i våra avverkningsplaner och i första hand omfördela den hänsyn vi tagit, säger Per Olsson.

Vad säger du till de Gustavabor som tycker att det avverkats mycket de senaste 10 åren?

– Jag kan ju inte lova något här och nu. Men rent generellt så kan man ju behöva tänka till hur vi fördelar avverkningar och sprida ut det över tid, säger Per Olsson.