2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Placeringen av förskolan är strategiskt genomtänkt

MUNKFORS KOMMUN: Inget tvivelaktigt beslut

Svar till signaturen En som inte tiger still (NWT 22/6):

Innan man bygger en fastighet upprättas en detaljplan för området som man avser att använda, vilket har gjorts för det aktuella området. I det förfarandet ställs detaljplanen ut och alla närboende har rätt att yttra sig, så har också skett för det aktuella området. Därefter antas detaljplanen.

Näst steg är att söka bygglov vilket också har gjorts och beviljats i laga ordning. Beslutet om att bygga en ny förskola i Munkfors har beretts under många år och ärendet har beslutats i full enighet av politiken i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige vilket gör att beslutet inte kan ses som tvivelaktigt.

Placeringen av förskolan är strategiskt vald och väl genomtänkt. Bland annat underlättar det för föräldrar som ofta har flera barn att lämna eller hämta på närliggande Munkerudsskolan. Sedan är området för den nya förskolan skyddat och tryggt för små barn. På området finns, som sagt, redan Munkerudsskolan och en geoteknisk undersökning av området gjordes i samband med att den byggdes.

De hus som revs på det aktuella området för många år sedan revs inte på grund av skador i fastigheten. De revs på grund av ett överskott med flertalet fastigheter och med hjälp av Bostadsakuten.

Jan-Olof Appel

Kommunchef

Svar till signaturen En som inte tiger still (NWT 22/6):

Innan man bygger en fastighet upprättas en detaljplan för området som man avser att använda, vilket har gjorts för det aktuella området. I det förfarandet ställs detaljplanen ut och alla närboende har rätt att yttra sig, så har också skett för det aktuella området. Därefter antas detaljplanen.

Näst steg är att söka bygglov vilket också har gjorts och beviljats i laga ordning. Beslutet om att bygga en ny förskola i Munkfors har beretts under många år och ärendet har beslutats i full enighet av politiken i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige vilket gör att beslutet inte kan ses som tvivelaktigt.

Placeringen av förskolan är strategiskt vald och väl genomtänkt. Bland annat underlättar det för föräldrar som ofta har flera barn att lämna eller hämta på närliggande Munkerudsskolan. Sedan är området för den nya förskolan skyddat och tryggt för små barn. På området finns, som sagt, redan Munkerudsskolan och en geoteknisk undersökning av området gjordes i samband med att den byggdes.

De hus som revs på det aktuella området för många år sedan revs inte på grund av skador i fastigheten. De revs på grund av ett överskott med flertalet fastigheter och med hjälp av Bostadsakuten.

Jan-Olof Appel

Kommunchef